Ook verhuurder heeft zorgplicht bij aanpak woonoverlast

Sinds het inwerkingtreden van de Wet aanpak woonoverlast (1 juli 2017) is het mogelijk dat de gemeenteraad via wijziging van de APV de burgemeester extra instrumenten geeft om in te grijpen bij ernstige woonoverlast. Delft heeft eind 2017 daartoe de APV gewijzigd. Eind 2021 zijn ook de beleidsregels vastgesteld die noodzakelijk waren om invulling te kunnen geven aan deze bevoegdheid.

De bevoegdheid is bedoeld als het niet meer op andere wijze lukt tot een oplossing te komen, als ‘ultimum remedium’. De burgemeester kan gedragsaanwijzingen geven aan de bewoner die overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld in de vorm van het muilkorven van een hond, het niet draaien van luide muziek, het niet meer ontvangen van bezoekers na 23 uur ’s-nachts, het aanvaarden van psychiatrische hulp, het niet meer vertonen van intimiderend gedrag, etc. Zie voor meer voorbeelden hier. Die aanwijzingen kunnen gegeven worden in de vorm van een last onder dwangsom, en – bij hoge spoed – een last onder bestuursdwang. De hoogte van de dwangsom is minimaal 100 euro en maximaal 1000 euro per keer dat ernstige hinder wordt veroorzaakt, zo is opgenomen in de november 2021 vastgestelde beleidsregels (zie hier).

Een bevoegdheid die bijvoorbeeld in het voorbeeld zoals in het geval uit het krantenbericht boven dit artikel ingezet had kunnen worden, maar toen nog niet beschikbaar was.

ook verhuurder
Sinds 1 januari 2021 is het door de wetgever mogelijk gemaakt dit instrument breder in te zetten, en ook de verhuurder aan te spreken. De burgemeester kan een gedragsaanwijzing opleggen aan de verhuurder als deze zich niet, of op een verkeerde manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder. De burgemeester kan dit direct doen en hoeft daarvoor niet eerst de huurder te hebben  aangesproken.

Ook de gemeente Delft gaat dit mogelijk maken: er ligt een voorstel om de APV hiertoe te wijzigen; dat voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 maart 2023.

De tekst van de APV maakt voortaan ook duidelijk dat er een zorgplicht is, bij zowel bewoner als verhuurder: “Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.”

We zijn blij dat het instrumentarium op deze wijze gaat worden uitgebreid, om excessen van woonoverlast beter aan te kunnen pakken.

Heeft u last van woonoverlast? Zie dan ook hier.

geplaatst op
13 februari 2023