Woonvisie: input gevraagd

Het college werkt aan een actuele visie op de Delftse woningmarkt. Onder meer als gevolg van de nieuwe Woningwet 2015 dient de gemeente een recente woonvisie te hebben. Maar ook de aantrekkende woningmarkt, de vergrijzing en de veranderingen in de zorg (waardoor zorg aan huis belangrijker wordt) en de ontwikkelingen in de kennissector maken de woonvisie uit 2008 gedateerd. In het rapport van de commissie Deetman (Delft Parel in de Randstad) wordt ook gesteld dat de woningmarkt onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt.

De Startnotitie geeft een eerste aanzet voor de Woonvisie voor de komende acht jaar. De Woonvisie is de basis voor het sturen van de gemeente op de woningmarkt. De mogelijkheden hiervoor zijn minder geworden: de woningmarkt met meer partijen, meer belangen, minder financiële middelen die verdeeld zijn over veel partijen, is een andere dan in het recente verleden. Sturingsmogelijkheden zijn er in afspraken met woningcorporaties en als gemeente grond of vastgoed doorverkoopt voor ontwikkeling. Ook kunnen er mogelijkheden zijn afspraken te maken bij particuliere initiatieven, zeker als hiervoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. De notitie is opgebouwd rond drie hoofdthema’s: Delft Kennisstad, Delft Solidair en Delft in het hart van de Metropoolregio.

vervolgprocedure

De startnotitie wordt besproken in de raadscommissie Sociaal Domein en Wonen op 1 maart (technische toelichting) en op 8 maart (politieke bespreking).

De woonvisie wordt vervolgens in het 2e kwartaal in verschillende themabijeenkomsten met partners in de stad zoals maatschappelijke organisaties, de corporaties, grote werkgevers, de onderwijsinstellingen, bewonersinitiatieven, ontwikkelaars van vernieuwende woonconcepten en investeerders opgesteld. In het 3e kwartaal van 2016 zal de woonvisie voorgelegd worden aan de raad.

BBN en woonvisie

Een van de aandachtspunt voor de belangenverenigingen is welke visie op verkamering wordt ontwikkeld, zeker met de verwachte groei van 10% studenten. De startnotitie is hier wel erg beknopt over, en agendeert slechts de volgende vraag: “wat is een goede balans tussen de aantallen studenten en andere groepen in de binnenstad en de woonbuurten? “.

De BBN-werkgroep Oud en Jong zal in elk geval de wensen en behoeften van de oudere inwoners in onze buurt  bij de diverse bijeenkomsten naar voren te brengen. Het kan hierbij ook om nieuwe coöperatieve woonvormen gaan. Heeft u ideeën of wensen, geeft die dan als reactie op dit artikel of mail die naar bestuur@binnenstadnoord.nl.

Voor de Startnotitie Woonvisie Delft 2016 – 2023 klik hier.

geplaatst op
20 februari 2016