Ontwikkelingen rond ouderenhuisvesting

In opdracht van de gemeente is het onderzoek “Langer en Weer Thuis Delft” uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was zicht krijgen op de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van passende (sociale huur-) woningen en andere benodigde woonvormen, voor onder andere zelfstandig wonende ouderen. Wij hebben naar aanleiding van dit onderzoek gereageerd, omdat er naar onze mening te weinig geschikte koop- en particuliere huurwoningen zijn voor ouderen in de binnenstad. In onze brief deden wij een aantal voorstellen tot verbetering. Wij hebben u hier eerder over bericht, zie hier. Wij hebben inmiddels antwoord van de gemeente gekregen waarin staat:

Uw zorg is begrijpelijk en de samenwerkingspartners in “Langer en Weer Thuis” erkennen dat we voor een uitdaging staan. Met name in de particuliere sector zijn geschikte woningen op de markt schaars. Op dit moment biedt de gemeente voor Delftenaren die hun woning geschikt willen maken de  blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Daarnaast wordt er gezocht naar instrumenten die bewoners en investeerders kunnen stimuleren om voor de oudere in een particuliere woning meer geschikte woningen te bouwen of verbouwen. Sowieso wordt bij nieuwbouw ingezet op woningen die ook geschikt zijn voor senioren.

Het programma “Langer en Weer Thuis Delft” gaat een aantal jaren duren. De programmamanager heeft n.a.v. de brief contact met ons opgenomen met het verzoek onze zorgen en voorstellen toe te lichten. We zijn blij dat de gemeente er mee aan de slag gaat, al mag duidelijk zijn dat het onderwerp ouderenhuisvesting er een van lange adem is.

Initiatiefvoorstel Passende woonvormen voor ouderen
Afgelopen maand hebben de ChristenUnie (initiatiefnemer), het CDA, de PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga het Initiatiefvoorstel Passende woonvormen voor ouderen ingediend. Het voorstel geeft daarvoor de volgende motivatie.

Het is een lang bestaande en breed gedragen wens te komen met nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Nu is 1 op de 6 inwoners van Delft 65 jaar of ouder. In 2040 zal dit 1 op 5 zijn. Tussen nu en 2040 zullen naar verwachting 5.500 65+ers erbij zijn in Delft. Nu zijn de meeste van deze ouderen vitaal en hebben de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, maar dan wel in een passende woning. Een investering in de juiste woningen voor ouderen, betekent veel voordelen voor Delft. Op deze manier kunnen ouderen in Delft waardig oud worden. Zij hoeven niet uit te wijken naar andere gemeenten. Wanneer er aantrekkelijk nieuw woonaanbod gecreëerd wordt voor deze doelgroep, komt er doorstroming op gang. Bovendien kan door geclusterde woningen met ontmoetingsruimte voorkomen worden dat mensen vereenzamen. Buren kunnen voor elkaar zorgen, hetgeen de druk op professionele zorg kan verkleinen. Ook kunnen thuiszorgorganisaties veel efficiënter werken als zij in één complex moeten werken in plaats van op afzonderlijke adressen (vaak onaangepaste woningen) in de stad. En zijn minder hulpmiddelen en trapliften in niet geschikte woningen nodig. Dit voorkomt verspilling van deze hulpmiddelen als deze bijvoorbeeld door de volgende bewoner weer verwijderd worden.

Het initiatiefvoorstel vraagt om een actieplan voor huisvesting van ouderen, waarbij de nadruk wordt gelegd op  nieuwe woonvormen, waar senioren graag wonen en goed kunnen blijven wonen als ze meer zorg nodig hebben; ‘nieuwe woonvormen met gemeenschapszin’. Het voorstel vraagt om prestatieafspraken met corporaties te maken vanaf 2021. En particulier initiatief moet niet alleen de ruimte krijgen, maar ook actief worden gestimuleerd: gun maatschappelijk vastgoed niet per definitie aan de hoogste bieder, maar geef voorrang aan particuliere initiatieven die maatschappelijk vastgoed op deze manier ook maatschappelijke waarde kunnen geven. Het voorstel zegt ook: zorg dat op alle nieuwbouwlocaties in de stad ruimte wordt gemaakt in het bouwplan (en bestemmingsplan) voor een bepaald percentage ‘nieuwe woonvormen met gemeenschapszin’ voor senioren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. BBN is blij met dit breed gedragen initiatiefvoorstel.

Het voormalige VAK-gebouw voor ouderenhuisvesting
De gemeente heeft recent besloten het pand Westvest 9 voorwaardelijk te verkopen ten behoeve van middeldure woningen voor ouderen. In het pand, eigendom van  gemeente, was tot voor kort de VAK gevestigd. De gemeente heeft mede gekozen voor ouderenhuisvesting vanwege de indeling van het object. Op de begane grond is er de gelegenheid voor het realiseren van een woontussenvorm met collectieve (ontmoetings)ruimte en voorzieningen in combinatie met zelfstandige appartementen voor ouderen in de middeldure sector. Hier komt bij dat de locatie goed gelegen is voor ouderen: dichtbij het openbaar vervoer en de voorzieningen van de binnenstad. De gemeente brengt het object op de markt en betrekt verschillende (sociale) ontwikkelaars bij de uitvraag. Zij hanteert niet het criterium het hoogste bod, maar het criterium de beste prijs-kwaliteitverhouding voor deze locatie. Dit alles is dus in de geest van het hierboven beschreven initiatiefvoorstel. Goed dat de gemeente deze mogelijkheid aangrijpt, we hopen dat er ook een marktpartij interesse toont.

BBN-leden over ouderenhuisvesting
In de enquête die wij twee weken geleden onder onze leden hebben gehouden hebben wij ook een aantal vragen rond ouderenhuisvesting opgenomen. Ruim honderd leden hebben hierop gereageerd.

De eerste vraag was denkt u wel eens na over verhuizen naar een beter toegankelijke woning? Van de deelnemers aan de enquete geeft iets meer dan 10% aan er over na te denken dat de komende jaren te doen. Nog eens 23% geeft aan er wel over na te denken, maar het iets te vinden voor op de langere termijn. Opgeteld denkt 33% van de leden die meededen met de enquete wel eens aan verhuizen naar een beter toegankelijke woning.

Omdat er weinig betaalbare geschikte koopwoningen voor ouderen in de binnenstad zijn, hebben wij de vraag gesteld of het idee van collectief opdrachtgeverschap aanspreekt, dat mede n.a.v. een concrete suggestie door een van de leden. Van de deelnemers geeft 20% aan dat het idee aanspreekt, 32% misschien, samen 52%. 19% geeft aan er niets voor te voelen en 27% geeft aan dat de vraag niet op hen van toepassing is. De groep die wel iets voelt voor collectief opdrachtgeverschap, 52%, is groter dan de groep, 33% , die wel eens aan verhuizen naar een beter toegankelijke woning denkt. (zie antwoord op de eerste vraag). Collectief opdrachtgeverschap is blijkbaar ook breder aantrekkelijk bij de leden die de enquete hebben ingevuld.

Als laatste hebben wij gevraagd: voelt u er iets voor als we uw naam doorgeven aan andere mensen die belangstelling hebben, zodat u onderling de mogelijkheden kan onderzoeken? Zeven leden gaven aan dat te willen. Deze leden zullen door de werkgroep Jong en Oud met elkaar in contact gebracht worden. Wie weet komt daar een concreet initiatief uit! Als andere leden zich hier bij willen aansluiten, stuur dan een mail naar bestuur@binnenstadnoord.nl.

Voor het Initiatiefvoorstel Passende woonvormen voor ouderen klik hier.

geplaatst op
17 juni 2020