Voortgang toeristische verhuur

Woningen die geen woning meer zijn, maar permanent verhuurd worden voor kort verblijf: het komt geregeld voor in de Delftse binnenstad. Gevolg: extra druk op de woningmarkt, omdat woningen onttrokken worden aan de voorraad en er ook een prijsopdrijvend effect is van kopen voor de vakantieverhuur. Verder komt de sociale samenhang van de buurt onder druk te staan, zeker in combinatie met andere vormen van tijdelijke verhuur. En er is kans op overlast. Permanente verhuur als vakantiewoning zorgt niet alleen voor dit soort effecten, maar is ook illegaal. De Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan staan dit niet toe.

Omdat we niet de indruk hadden dat de gemeente optrad tegen deze vorm van woningonttrekking, hebben we in 2019 een handhavingsverzoek ingediend; we berichtten hier eerder over. Omdat de gemeente mee ging in de argumentatie (lees hier), hebben we samen met de andere belangenverenigingen nog een aantal verzoeken ingediend om het onderwerp op de agenda te krijgen en een aantal gevallen op te lossen, lees hier. Mede naar aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden met een van de wethouders waar beleid werd aangekondigd (zie hier).

Voortgang handhavingsverzoeken
Onlangs is op het RIS een brief verschenen waarin aan de raad wordt gerapporteerd over de ingediende handhavingsverzoeken.

De gemeente geeft aan:

 • Er zijn acht verzoeken om handhaving ingediend. Deze verzoeken hebben betrekking op veertien woningen.
 • Bij vijf van de veertien woningen is na onderzoek vastgesteld dat er geen verboden vakantieverhuur plaatsvindt. Op grond hiervan is het verzoek om handhaving voor deze woningen afgewezen.
 • Voor de overige negen woningen geldt dat de eigenaar de woning in strijd met het bestemmingsplan en/of de Huisvestingsverordening Delft 2019 als recreatieverblijf (logiesverstrekkende functie) laat gebruiken. Aan alle negen eigenaren is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gestuurd omdat de overtreding niet kan worden gelegaliseerd en er ook verder geen sprake is van bijzondere omstandigheden.
 • In drie gevallen hebben de eigenaren naar aanleiding van dit voornemen de vakantieverhuur beëindigd.
 • In vijf van de negen gevallen is een definitieve last onder dwangsom opgelegd.

Bovenstaande sluit in belangrijke mate aan bij ons beeld, al waren er 9 formele verzoeken tot handhaving en we hebben er later nog vier informeel ingediend (de gemeente verzocht ons– gegeven de druk op handhaving – te stoppen met handhavingsverzoeken en de verzoeken informeel in te dienen). We zien ook dat panden nu weer terug gaan naar de woningmarkt: een pand is verkocht aan nu eigenaar bewoners, andere panden komen in de meer langdurige huur terecht. En dat is precies wat we wilden bereiken.
De panden waar geen verboden vakantieverhuur werd geconstateerd, waren onderdeel van een handhavingsverzoek vanuit Zuidpoort over de appartementengebouwen aan de Asvest. Wij hebben van deze verhuurder nog steeds een heel ander beeld, gegeven de advertenties voor deze appartementen op diverse sites.

Onze constateringen hebben we in een recente brief namens de drie binnenstadsbelangenverenigingen aan het college opgenomen, waarbij we een aantal vragen stellen / opmerkingen maken:

 • over de afhandeling van informeel ingediende handhavingsverzoeken en de andere nog openstaande;
 • over hoe we betrokken worden bij het vormgeven van het beleidskader toeristische verhuur;
 • dat ook verhuur van minimaal 20 dagen (komen we tegen bij twee gevallen) ons inziens geen wonen is en dus illegaal, en deze vorm van exploitatie vraagt dus om actie want is in strijd met de toezegging aan de gemeente / last onder dwangsom; we vragen hoe de gemeente dat ziet.
 • om actie te ondernemen op de panden aan de Asvest (30, 38 en ook 20)
 • dat de waarschuwing op de site van de gemeente dat permanente verhuur van woningen in Delft verboden is zonder vergunning  nog steeds ontbreekt.

Planning beleidsontwikkeling
Zeer recent verscheen op het RIS een brief ‘Stand van zaken beleid toeristische verhuur van woonruimte’. In de brief wordt ingegaan op de ontwikkeling van het beleidskader voor wat wordt genoemd ‘vakantieverhuur’, verhuur van een woonruimte of deel daarvan bij afwezigheid van de bewoner. Op twee van onze vagen krijgen we indirect antwoord in deze brief:

 • Pas bij 4 maanden of meer is geen sprake meer van vakantieverhuur, aldus de gemeente. Daarmee bevestigt de gemeente dat verhuur voor minimaal 20 dagen dus nog steeds niet klopt met de regels.
 • Er komt nog een webinar met mensen die tot nu betrokken zijn geweest of contact met gemeente hebben opgenomen als een vorm van participatie.

Het beleidskader zal duidelijkheid geven over mogelijkheden om toeristische verhuur bij afwezigheid van de bewoner mogelijk te maken en onder welke voorwaarden. Over aan welke inhoud we dan moeten denken, zegt de brief nog niets.

Er wordt aangekondigd dat het voorstel eind Q3 / begin Q4 aan de raad zal worden aangeboden. We zijn benieuwd.

Zie hier voor de brief over de stand van zaken van het beleid.

Zie hier de brief over de handhavingsverzoeken.

geplaatst op
19 juli 2020