Uitgebreide procedure voor Pomphuisplan

Eerder berichtten we over het plan een restaurant in het Kalverbos te gaan bouwen zie hier. Een plan dat onderdeel is van de verbouwing van het Pomphuis, waarbij verder de Reinwaterkelder als galerie zal worden ingericht.

Bij een korte behandeling van de plannen in het Delfts kwartiertje op 9 september, zegde de wethouder toe een technische toelichting te organiseren waarin uitgelegd zou worden waarom hier de kruimelregeling van toepassing was; hij begreep de vragen: “dat heb ik me ook vijf keer moeten laten uitleggen”.

Kort voor deze sessie op 5 oktober stuurde de wethouder een brief aan de raad, waarin plotseling werd gemeld dat een andere procedure van toepassing is.

Gezien de vragen in uw commissie en vanuit de omgeving heeft het college ervoor gekozen om specifiek over de te volgen procedure ook nog een second opinion aan te vragen. Uit deze second opinion is bevestigd dat het verbouwen van de reinwaterkelder en het pomphuis, zoals op dit moment door de aanvrager is aangevraagd, niet kan met gebruikmaking van de zogenoemde kruimelafwijking. Dit betekent dat er voor de aanvraag een uitgebreide procedure geldt waarbij tevens een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.”

Een merkwaardige gang van zaken meer dan drie maanden na de aanvraag, maar goed nieuws voor de omwonenden omdat er nu een procedure gevolgd gaat worden waar meer ruimte is voor een volwaardige belangenafweging, met verplichte inspraak en waarin de gemeenteraad over de beoordeling van de plannen gaat, en niet het college.

Als het aan een ander raadsvoorstel ligt worden deze gevallen, waarin verplicht inspraak moet plaatsvinden en de raad beslist over een plan dat afwijkt van wat nu het bestemmingsplan is (en straks het omgevingsplan wordt), alleen maar verder beperkt. En zal in veel situaties een vergunning die niet past in een geldend plan, toch binnen 8 weken worden afgehandeld. Die verdere beperking is zeer opmerkelijk, omdat de raad al diverse keren aanliep tegen situaties waar hij wel wat wilde vinden van een plan, maar dit niet mocht vanwege het van toepassing zijn van de kruimelregeling. Wat BBN betreft moet dit voorstel daarom ook nog maar eens goed bekeken worden op alle recente ervaringen in de stad. Ruimtelijke ordening is meer dan het initiatiefnemers naar de zin maken.

Zie hier voor de brief van de wethouder over de andere procedure. 

Zie hier voor de voorstellen van het college voor verdere inperking inspraak- en adviesrecht van de gemeenteraad t.o.v. de kruimelregeling.

geplaatst op
16 oktober 2021