Tijdelijkheid terrassen

Afgelopen raadsvergadering lag er een motie ‘Door met tijdelijke terrassen’ om de Beleidsregel tijdelijke wijziging omvang, locatie, inrichting en exploitatie van terrassen en terrasboten in de binnenstad in Coronatijd Delft 2021 te verlengen tot mei 2022. Tijdens de vergadering werd besloten de motie niet in stemming te brengen, maar eerst te bespreken in de commissievergadering van de commissie EFB van 7 oktober. Voor de drie belangenverenigingen in de binnenstad aanleiding om te reageren.

We hopen van harte dat horecaondernemers met terras, horecaondernemers zonder terras, evenementenorganisaties, culturele instellingen, de detailhandel, verenigingen, etc.  voor de stad behouden blijven. Voorliggende motie is daar echter geen goed antwoord op. De motie gaat voorbij aan de afgesproken tijdelijkheid: nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald en er geen anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden, is de legitimatie voor de beleidsregel en daarmee voor extra ruimte voor horeca in de openbare ruimte komen te vervallen: de bestaande ruimte kan weer zoals vanouds gebruikt worden en de bestaande regels, opgenomen in het uitvoeringsbeleid terrassen en de terraszonekaart, gelden weer. De tijdelijkheid was voor de belangenorganisaties reden om eerder met het initiatiefvoorstel om tijdelijk meer mogelijk te maken op terrassen (Delft nieuwe energie) mee te gaan (lees hier).

Voor ons is van belang dat de bestaande regels over het gebruik van de openbare ruimte er niet voor niets zijn, en na een zorgvuldige belangenafweging tot stand zijn gekomen, rekening houdend met alle andere belangen in de openbare ruimte en van omwonenden en aangrenzende bedrijven, met het oog op een goed woon- en leefklimaat voor iedereen.

Niet alleen de horeca is getroffen door de coronacrisis, dat geldt veel meer sectoren. En het geldt ook veel horecabedrijven zonder terrasruimte. Van voorliggend voorstel profiteren slechts enkele bedrijven, en dat betreft dan ook nog die bedrijven die al het voordeel hadden van tijdelijke terrassen – in tegenstelling tot veel andere bedrijven waar die ruimte niet beschikbaar was. Dat is ons inziens niet acceptabel en zorgt voor een ongelijk speelveld, ten opzichte van andere horeca ondernemers en ook ten opzichte van andere gebruikers van de openbare ruimte, bezoekers, bewoners en andere ondernemers.

Behandeling in de commissie
In de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 7 oktober is door de fracties verdeeld gereageerd op de motie. Burgemeester Marja van Bijsterveldt wees erop dat na het loslaten van de anderhalve meter maatregel er in de binnenstad van Delft, vanwege onder meer de toenemende drukte, geen ruimte meer is voor uitgebreide en extra terrassen. Daarnaast wees de burgemeester op het juridische risico van de motie. GroenLinks en PvdA konden zich vinden in de reactie van de burgemeester. Beide fracties lieten ook weten geen voorstander te zijn van nog langer verwarmde terrassen. Ook de ChristenUnie zei geen voorstander te zijn van een verlenging van de terrastermijn. D66 liet weten niet enthousiast te zijn over de motie. Uiteindelijk leek in de commissie een meerderheid van de fracties weinig voor de motie te voelen. Na het horen van alle argumenten riep STIP andere fracties op om met ideeën te komen om de Delftse horeca te ondersteunen.

Voor de motie, klik hier.
Voor de brief van de belangenorganisaties, klik hier.
Voor het verslag van de bespreking uit de commissie, klik hier

geplaatst op
16 oktober 2021