Tijdelijk coronaregime terrassen en terrasboten

Met als aanleiding de 1,5 meter afstandsregel in de horeca, biedt de gemeente tijdelijk en voor zover dat mogelijk is horecabedrijven meer ruimte in de openbare ruimte. Het gaat om extra terrasruimte en om terrasboten. BBN vindt het belangrijk dat lokale horecabedrijven, en dan met name de goede horeca, zo meer mogelijkheden krijgen om te overleven, maar ook dat er duidelijke regels zijn om overlast te voorkomen. De nu in de beleidsregel geformuleerde regels sluiten hier goed op aan, als iedereen zich hier ook aan houdt. Wat mag wel en wat mag niet?

Procedure: niet zonder overleg met omwonenden
Voor de uitbreiding van het terras is een vergunning nodig, en hiervoor moet de ondernemer aantoonbaar hebben geïnformeerd bij omwonenden; bij uitbreiding buiten de terraszonekaart moet er een gesprek hebben plaatsgevonden over eventuele, problemen en suggesties. Mocht u bezwaar hebben tegen een terrasuitbreiding dichtbij en dat gesprek heeft niet plaatsgevonden, dan kunt u dit punt met recht maken en om overleg vragen.

In de APV is een snelle vergunningsprocedure opgenomen en een ontheffingsmogelijkheid voor het plaatsen van terrasboten. Tegen het besluit de vergunning te verlenen staat bezwaar open. Veel aanvragen zijn al eerder informeel beoordeeld op wat nu geformaliseerd is in het beleidskader, en zullen dus naar verwachting binnenkort ook formeel worden ingediend.

Beide maatregelen (extra terrasruimte en extra terrasboten) zijn tijdelijk en gelden tot uiterlijk 1 november 2020.

Ruimtebeslag
Voor de extra ruimte gelden diverse randvoorwaarden.

Allereerst mag een bestaande terrasgelegenheid maximaal verdubbeld worden in vierkante meters.

Buiten het autoluwplus gebied (de beleidsregel spreekt bij vergissing over autoluw gebied terwijl steeds autoluwplus bedoeld wordt) kan geen aanspraak worden gemaakt op meer dan 1 parkeervak voor de horecagelegenheid. Dat  geldt dus bij ons aan bv Vrouwjuttenland, de Verwersdijk en de Nieuwe Langedijk.

Boomkransterrassen zijn tijdelijk langs alle kades binnen het autoluwplusgebied, met uitzondering van de Voldersgracht, mogelijk. Zie in ons gebied bijvoorbeeld Lakila aan het Vrouwenregt of Mekhong Thai-lao aan het Vrouw Juttenland. Het meubilair (stoelen en tafels) mag blijven staan. De buitengrens van een boomkransterras mag tot maximaal 10 meter aan weerszijden van de begrenzing van het horecapand liggen.

Extra terrasboten zijn soms mogelijk; de afstand vanaf de hoofdingang van de horecagelegenheid tot aan de terrasboot bedraagt maximaal 25 meter. Op de Verwersdijk is inmiddels een nieuwe boot verschenen van Angkor Restaurant (authentieke Thaise en Cambodjaanse gerechten).

Uiterlijk
Alle voorwaarden uit het reguliere beleid, die betrekking hebben op welstand, monumentale beleving, gevoel vervallen. Bijvoorbeeld: mooie zichtlijnen naar de gracht? Nu even niet relevant…

Wel geldt nog steeds dat de terrasgrond niet mag niet worden bedekt met bv vlonders, vloerbedekking etc.. Ook geldt dat objecten zoals buffetkar, menubord, etc. zich altijd op het terras en niet buiten de vergunde of gemelde afmeting bevinden en na sluitingstijd worden binnen gehaald (we zien toch heel wat buiten de terrassen staan…). Ook ziet het terras er altijd verzorgd en gebruiksklaar uit.  Zelfs boomtafels zijn na toestemming van Groenbeheer toegestaan, mits het zitplaatsen betreft die, te allen tijde, geheel binnen de vergunde zone worden geplaatst en gebruikt, waarbij schade aan de boom te allen tijde voorkomen wordt. Ook mag er een bar worden geplaatst op het terras indien dit in de tijdelijke situatie noodzakelijk is, echter uitsluitend voor het bereiden van consumpties voor de gasten op het terras en niet voor take-away. En de buitenbar moet naar binnen na sluitingstijd.

Bouwwerken op het tijdelijke terras zijn alleen met toestemming mogelijk en alleen wanneer deze worden geplaatst ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid van de bezoekers. Hieronder vallen de zogenoemde kuchschermen op of tussen tafels. Een afdak en overige terrasschotten, zowel op het terras/de boot of als terrasafscheiding, zijn niet toegestaan.

Leefbaarheid
Alle voorwaarden die betrekking op de (verkeers-)veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid blijven gelden. Hier komen voorwaarden bij om te kunnen voldoen aan het vereiste uit de noodverordening om afstand te kunnen houden.

Ook gelden regels over de sluitingstijd. Een tijdelijk terras waarbij de ondernemer normaal nog geen terras en terrasexploitatievergunning heeft, tijdelijke terrassen buiten de terraszonekaart en een tijdelijk boomkransterras en een terrasboot moeten om 23.00 sluiten (voor al bestaande terrassen is dit om 1:00). Daarbij geldt dat de horecaondernemer verantwoordelijk draagt voor het gedrag van gasten, zoals afgesproken in het convenant horecaoverlast.

Muziek en optredens zijn – los van de andere coronaregels - in welke vorm en omvang dan ook uitsluitend toegestaan binnen de grenzen van de reguliere terrassen.

Net als nu bestaat het meldpunt horecaoverlast, daar kunt u o.a. geluidsoverlast van terrassen melden, zie hier

geplaatst op
18 juli 2020