Waterschapverkiezingen

De waterschapsverkiezingen worden, in ons geval die van het Hoogheemraadschap van Delfland, gecombineerd met die van de Provinciale Staten. U kunt dus op 20 maart 2019 in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen.

De verenigde vergadering
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, ook wel genoemd verenigde vergadering (VV), is wat functie betreft vergelijkbaar met de gemeenteraad. De samenstelling is wel anders. De leden van de VV vertegenwoordigen verschillende groepen mensen die belang hebben bij het werk dat Delfland doet:

 • Inwoners van het gebied van Delfland;
 • Bedrijven binnen het gebied van Delfland;
 • Eigenaren van ongebouwde grond zoals weilanden;
 • Eigenaren van natuurterreinen.

Van de 30 zetels in de VV zijn er negen geborgd. Dat betekent dat ze aan een groepering zijn toegewezen. Dit is wettelijk zo geregeld. Deze negen zijn toegewezen aan bedrijven, boeren (eigenaren van ongebouwde grond) en eigenaren van natuurterreinen. Bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart kunnen wij dus alleen stemmen voor 'de groep' inwoners; deze heeft 21 zetels in het bestuur.

Aan de waterschapsverkiezingen van Delfland doen twaalf partijen mee. Op de site van het hoogheemraadschap staat een overzicht van welke partijen meedoen en wat de hoofdpunten uit hun verkiezingenprogramma zijn, klik hier en vervolgens op de blauwe tab "op wie stemmen". Om uw keuze te ondersteunen is er ook een kieshulp beschikbaar, klik hier.

De binnenstad
Delft is een stad in een nog steeds sterk agrarische omgeving. Daarbij zijn de grachten in de binnenstad een onderdeel van de boezem. Wat kunnen de partijen die deelnemen aan de verkiezingen concreet voor ons binnenstadbewoners betekenen? Om hier meer zicht op te krijgen heeft Binnenstad Noord aan alle deelnemende partijen dezelfde drie onderwerpen toegespitst op de noordelijke binnenstad van Delft voorgelegd. Eén deelnemer, een blanco lijst, konden we niet bereiken bij gebrek aan website. Hier verwachten we ook geen inhoudelijke antwoorden: de deelnemer wil het waterschap afschaffen. De antwoorden zetten we onder dit bericht op de site.

Reacties zijn tot nu toe binnen van:

 • Water Natuurlijk
 • 50 Plus
 • PvdA
 • Waterschapspartij PUUR.
 • CDA
 • VVD
 • ChristenUnie-SGP
 • Partij voor de Dieren

De drie onderwerpen zijn:

Waterberging. Het noordoostelijk deel van de binnenstad van Delft wordt bij verwachte hoge waterstand in de boezen als gevolg van regen, door middel van sluisjes afgesloten. Bij extreem grote regenval zal het meeste regenwater in ons gebied in de grachten terecht komen. Wij vrezen dat de bergingscapaciteit van de grachten samen met de pompcapaciteit om het water vanuit het afgesloten deel de boezem in te pompen te klein zal zijn om deze bij extreem grote regenval af te voeren. Wij verwachten dat op de laagste plekken in ons gebied het water dan over de kaderand de woningen in zal stromen.

Bodemdaling. Ons gebied is gevoelig voor bodemdaling. Door bodemdaling zakt het maaiveld. Als gevolg hiervan komt het maaiveld lager te liggen ten opzichte van de grachten, die het boezempeil hebben. Dit leidt tot hogere grondwaterstand met bijbehorende vochtproblemen aan de huizen en wateroverlastproblemen zoals hierboven geschetst bij waterberging.

Kroos. De grachten in ons gebied kennen al meer dan tien jaar in de zomer een uitbundige kroosgroei. Dit is niet alleen ontsierend, maar kan ook leiden tot stank en bedreiging van het overige waterleven. 

Verkiezingsdebat
Op 14 maart om 16.15 uur wordt er een verkiezingsdebat met alle deelnemende partijen gehouden in het TU-gebouw voor Civiele Techniek. Voor meer informatie klik hier.

geplaatst op
22 februari 2019