Wat zijn eigenlijk de regels voor fietsparkeren?

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam de vraag aan de orde wat de Delftse regelgeving betreffende fietsparkeren op straat precies is. Dit om te kunnen bezien of deze regels een handvat bieden om fietsparkeeroverlast in de buurt aan te kunnen pakken. Wij hebben de regelgeving op een rijtje gezet.

De Delftse regelgeving voor fietsparkeren staat in de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft (afkorting APV, vroeger algemene Politieverordening genoemd). De APV bevat twee artikelen over fietsparkeren. De eerste, namelijk het artikel 2:46 staat in hoofdstuk 2 Openbare orde, afdeling Maatregelen tegen overlast en baldadigheid. Het tweede, artikel 5:10, staat in hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente, afdeling Parkeerexcessen. Deze twee artikelen zullen wij nader bezien.

Artikel 2:46 Neerzetten van fietsen
Dit luidt:
“Het is verboden op een openbare plaats een fiets, bromfiets en dergelijke te plaatsen of te laten staan regen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek:
a. indien dit in strijd is met de uitdrukkelijke verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek of
b. indien die ingang daardoor wordt versperd.”

Dit artikel gaat over het plaatsen tegen de gevel of het blokkeren van de toegang tot het pand. Het gaat dus niet over het parkeren op de stoep, tegen een lantarenpaal of brugleuning en het eventueel daardoor blokkeren van het trottoir. Volgens het artikel mogen fietsen tegen de gevel geplaatst worden tenzij de gebruiker van het pand expliciet aangeeft dit niet te willen. Wij hebben bij de gemeente nagevraagd of onderstaande huisvlijtbordje voldoende invulling is van de “uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek”.

bordje

Het antwoord van de gemeente was: ja. Wij hebben ook gevraagd of en hoe Handhaving optreedt tegen het niet opvolgen van hetgeen staat onder lid a. of b. Het antwoord hierop was: “Handhaving treedt alleen op wanneer er een schriftelijk Verzoek tot handhaving is ingediend”. Dit kan naar ons idee alleen effect hebben als het iemand uit de buurt is die altijd de fiets op dezelfde plek tegen de gevel of voor de toegang zet en dat op het moment dat Handhaving langskomt als gevolg van het schriftelijke Verzoek tot handhaving er van sprake een “heterdaadje”. Wel kan je door zo’n bordje degene die een hier fiets plaatst met recht op aanspreken.

Artikel 5:10 Overlast van fiets of bromfiets
Dit tweede artikel luidt:
“1. Het is verboden een fiets of een bromfiets te plaatsen buiten fietsenrekken of overige fietsparkeervoorzieningen indien daardoor de verkeersveiligheid en/of de verkeersvrijheid wordt gehinderd of anderszins hinder of schade ontstaat.
2 .Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
3. Het is verboden:
a. fietsen of bromfietsen langer dan 28 dagen op dezelfde locatie op de weg te laten staan. Het college kan gebieden aanwijzen waarvoor een kortere stallingsduur geldt.
b. fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.”

Lid 1 geeft de mogelijkheid als gemeente om op te treden tegen gevaarlijk of hinderlijk (verkeersvrijheid betreft “je weg kunnen vervolgen”, ook als voetganger!) stallen van fietsen op het trottoir of tegen straatmeubilair, lantarenpalen of brugleuningen. Dit is de basis van het optreden van de fietscoaches op drukke tijdstippen op de Burgwal. Of dit artikel ooit wordt toegepast in een gewone woonomgeving is ons onbekend.
Lid 2 geeft de mogelijkheid om voor een straat(deel) een algeheel fietsparkeerverbod is te stellen. Dit middel wordt zeer spaarzaam ingezet; wij kennen slechts vier gevallen in de binnenstad. Het eerste betreft de ruimte rondom het station. De foto boven het artikel is ook daar gemaakt. Als gevolg van dit verbod nam het aantal geparkeerde fietsen in de Poppesteeg daartegenover sterk toe, waarna ook daar een fietsparkeerverbod is ingesteld. Het is ook verboden de fiets tegen het hek langs het water op de Oude Langendijk te zetten. Het laatste voorbeeld betreft het recent ingestelde fietsparkeerverbod tijdens de uitgaansuren in de Kromstraat, vanaf donderdag 17.00 uur tot zondag 6.00 uur, motivatie: de geparkeerde fietsen veroorzaken met name tijdens de uitgaansuren problemen voor de hulpdiensten en de algehele veiligheid. Gezien de terughoudendheid van de gemeente bij het toepassen van dit verbod, mede door de hieruit volgende verplichting tot handhaving, is de kans klein dat dit verbod in een gewone woonomgeving zal worden ingesteld.
Lid 3 Geeft de gemeente de mogelijkheid om weesfietsen en wrakken te verwijderen. U kunt de gemeente verzoeken weesfietsen of wrakken te verwijderen, via melding Openbare ruimte zie hier, of de BuitenBeter-app.

Boetes
En wat als je je niet houdt aan bovenstaande regels? Dan komt een boete in beeld. De boetes voor het overtreden van de in de APV genoemde fietsparkeerverboden bedragen € 50 exclusief €9 administratiekosten. Ter vergelijking: de boete voor een hond niet aangelijnd bedraagt € 100 en voor handelingen verrichten waardoor zwerfafval kan ontstaan € 150. Ervan uitgaande dat de hoogte van boetes een indicatie is van het maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan het verbod, mag geconcludeerd worden dat aan het onderwerp overlast door foutief fietsparkeren weinig belang wordt gehecht.

geplaatst op
18 november 2021