Wat vindt u belangrijk bij erfgoed?

De gemeente Delft is bezig met het opstellen van een nieuwe Erfgoednota. De reden is de komst van de Omgevingswet. In een korte enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt bij erfgoed. 

Vanuit de wetgeving heeft de gemeente taken te vervullen op het gebied van beschermde monumenten (advies, vergunning en handhaving), de afweging van het erfgoedbelang in de ruimtelijke ordening (inventarisatie, waardering en planologische borging van erfgoedwaarden), het integreren van erfgoedopgaven in gebiedsontwikkeling en het bevorderen van herbestemming. Met de komst van de Omgevingswet zal er een verschuiving optreden van vergunningverlening vooraf naar toezicht en handhaving achteraf. De bedoeling is dat dit leidt tot lastenverlichting voor de burger, maar het zal een verzwaring voor de gemeente betekenen omdat handhaving zeer tijdrovend is. Ook wordt de gemeente gedwongen vooraf in de algemene regels duidelijkheid te geven over wat er op een bepaalde plek wel en niet mag; het kan straks veel minder per geval bekeken worden. Voor derden die het belangrijk vinden dat erfgoed goed beschermd wordt is het dus ook van groot belang dat de algemene regels dit voldoende borgen.

Nieuwe Erfgoednota
De gemeente Delft is bezig met het opstellen van een nieuwe Erfgoednota. In het document wordt vastgelegd hoe de gemeente de komende 10 jaar om wil gaan met het erfgoed dat aanwezig is in de fysieke leefomgeving. Naast het invullen van de wettelijke taken betreffende archeologie (in de grond) en monumenten (boven de grond), gaat het ook om het delen en voor iedereen toegankelijk maken van het erfgoed.

Wat vind u belangrijk bij erfgoed?
Wat u belangrijk vindt kunt u aangeven in een korte enquête die de gemeente heeft uitgeschreven. Voor de enquête klik hier.

 

 

 

geplaatst op
14 mei 2019