Taskforce woonoverlast gaat overlastgevende studentenpanden aanpakken

Toen de gemeente in 2017 met beleid kwam rond studentenhuisvesting, lag aanvankelijk het accent in het beleid op het voorkomen dat er meer studentenpanden in woongebieden bij zouden komen die overlast konden veroorzaken. Via de huisvestingsverordening kwam er de verplichting van een omzettingsvergunning. Als de vergunning tot de mogelijkheden behoort, wordt er een leefbaarheidstoets uitgevoerd. Die laatste toets heeft als doel om overlast te voorkomen, en weegt de belastbaarheid van de omgeving mee. In een aantal rondes is het beleid verder aangescherpt.

Maar naast nieuwe panden die overlast kunnen geven, zijn er helaas ook veel bestaande panden met overlast. Vanuit de gemeente is de afgelopen tijd al het nodige gedaan om overlast van bestaande panden aan te pakken. Maar, mede n.a.v. een schrikbarend inkijkje dat door omwonenden in de Wippolder gegeven is over studentenoverlast in het dossier Wippolder (zie hier de samenvatting zoals aan de raad gestuurd), is er meer en meer aandacht in het verkameringsbeleid voor overlast van bestaande studentenpanden.

Taskforce
Daar komt nu een nieuwe strategie bij. De gemeente, TU Delft, politie en studentenhuisvester DUWO gaan sterker samenwerken om woonoverlast door studenten(panden) aan te pakken. Ook een aantal studentenverenigingen werkt hieraan mee. Een gezamenlijke Taskforce moet voor strengere handhaving zorgen – én voor bewustwording. De extra aandacht hangt samen met de corona-uitbraak, sindsdien is het aantal meldingen van woonoverlast bij de gemeente behoorlijk toegenomen. Zogeheten hotspots, studentenhuizen waar omwonenden veel en vaak overlast van ondervinden, worden nu gericht aangepakt.

De TU Delft, de politie, DUWO en de gemeente hebben gezamenlijk de Taskforce Woonoverlast opgericht. Deze taskforce gaat woonoverlast uit studentenwoningen bestrijden, en wel op twee manieren. Door waar nodig en mogelijk strenger te handhaven, maar ook door studenten meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, en zich te verplaatsen in de buren.

Ook studentenverenigingen gaan een rol spelen. Zij gaan optreden tegen overlast, door in gesprek te gaan met huizen die overlast veroorzaken. Ze gaan aan de slag om samen met huisoudsten te zorgen voor huisregels om overlast te voorkomen. Daarnaast denken zij op dit moment na over mogelijke passende sancties voor als het echt uit de hand loopt. Dat geldt ook voor de TU Delft, waar bestuurlijk-juridische maatregelen in de maak zijn. Die kunnen vooral voor studentenverenigingen gevolgen hebben. Als één van ‘hun’ panden te veel en te vaak overlast veroorzaakt, en zij onvoldoende actie daarop ondernemen, kan dat gevolgen hebben voor de subsidie aan zo’n vereniging van de TU. Ook DUWO doet mee, ze gaat de gesprekken met studentenhuizen die overlast veroorzaken aanscherpen en intensiever handhaven, gebruikmakend van een beveiligingsbedrijf.

De gemeente heeft momenteel een aantal panden in beeld waar de meeste meldingen over woonoverlast voorkomen, dan wel waar sprake is van excessieve woonoverlast. Zij heeft uit deze lijst een aantal panden geselecteerd waarover zij in de komende maanden met de eigenaren en  huurders, in gesprek gaat. Doel is te komen tot afspraken om de woonoverlast per direct te beëindigen. In het geval hardere maatregelen nodig zijn, wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheid van de burgemeester op grond van de wet aanpak woonoverlast. Hier vallen ook “verenigingspanden” onder die geen eigendom zijn van een vereniging, maar van een particuliere eigenaar, en de huizen die (ooit) zijn gekocht door pappa/mamma voor hun studerende kind en een aantrekkelijke belegging vormen.

Belang van melden
De gemeente benadrukt nog eens dat het belangrijk is overlast  te melden. Alleen zo krijgt de gemeente zicht op situaties waar vaak overlast plaatsvindt en kan daar met alle betrokken partijen aan de slag. En meldingen spelen een rol bij de beoordeling of er eventueel een vergunning voor een nieuw studentenpand verleend kan worden. Melden kan bij het Registratiepunt Woonoverlast, zie hier. Ook als u zelf de bewoners aanspreekt op overlast is het toch aan te raden een melding te doen, zodat dossieropbouw niet alleen bij de buren plaatsvindt, maar ook bij de gemeente.

geplaatst op
22 november 2021