Impressie ALV 12 april 2023

Woensdag 12 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BBN plaats, in het Speeltuingebouw Geerweg. Onderstaand een impressie van de vergadering. De notulen zijn inmiddels naar de leden verstuurd. 

Tijdens de vergadering werden de formele jaarstukken besproken. Het jaarverslag 2022 (zie hier) laat zien dat er het afgelopen jaar weer veel is gerealiseerd; het in het verslag opgenomen uitgebreide overzicht van de uitgevoerde activiteiten werd gewaardeerd. Het financiële jaarverslag riep geen vragen op; de kascommissie had de stukken naar tevredenheid ingezien. Beide werden onder dank door de vergadering goedgekeurd. Voor 2023 is een jaarplan opgesteld, dat bestaat uit het activiteitenplan (zie hier) en de begroting.

In de vergadering vond ook een bestuursmutatie plaats. Jan Arie groot verlaat het bestuur. Algemeen bestuurslid Anouk Creusen neemt zijn taak als penningmeester over. Jan Arie Groot is een van de oprichters van BBN en is vanaf de oprichting bestuurslid geweest. Marlies Heesen bedankt hem voor zijn inzet gedurende al die jaren en vervolgens blikt Jan Arie kort terug op zijn bestuurslidmaatschap. Voor het dankwoord en de terugblik zie de bijlage bij dit artikel.

En er was er een gastspreker: Tako Postma de stadsbouwmeester van Delft gaf op ons verzoek zijn visie op de binnenstad van Delft over25 jaar.

Hij heette ons welkom in het jaar 2046.
Zo meteen zal Koningin Alexia de uitgegraven zwemgracht naast de Nieuwe Kerk openen, direct bereikbaar vanuit het nieuwe zwembad aan de Maria Duystlaan. Hiermee zal ook het Markteiland in ere hersteld worden. De opening is in het kader van het achthonderd jarig bestaan van Delft. Hij gaat vervolgens in op de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar waaronder de volgende. Er staan nog weinig auto’s geparkeerd in de binnenstad. Niet omdat het niet meer mag, er mag trouwens door de spaarzame auto’s wel weer geparkeerd worden op de Markt, maar omdat er nog maar weinig auto’s zijn. De inwoners hebben de deelauto omarmd, sterk ingegeven door het verbod op auto’s met verbrandingsmotoren en de hoge kosten van elektrische bij gebrek aan materialen. Er staan nog maar weinig fietsen op straat geparkeerd; ze staan in de vrijgekomen parkeergarages lekker droog. Er wordt veel meer gelopen. De TU-campus is eindelijk een echte campus geworden waar de meeste studenten wonen. Hierdoor ontstaat op veel plaatsen in de stad de mogelijkheid om studentenhuizen op te kopen voor bewoning door niet-studenten. Veel zaken in de stad worden niet geregeld door gemeentelijk verordeningen, maar door lokale afspraken; afspraken die periodiek door de belanghebbenden worden bevestigd en indien nodig aangepast. Groen wordt gezamenlijk onderhouden, en dat zorgt voor contact tussen de mensen. Het contact met de omliggende wijken is verbeterd door meer groene verbindingszones rond de binnenstad; ook de Phoenixstraat en Westvest zijn groen.
Het prikkelende toekomstbeeld leidde daarna tot veel vervolgvragen en verdieping.

De levendige en gezellige sfeer van de vergadering werd doorgezet tijdens de borrel na afloop van het officiële gedeelte.

geplaatst op
14 mei 2023
Tags: