Tijdelijk extra ruimte voor terrassen

Ook dit jaar biedt de gemeente in verband met corona extra ruimte aan terrassen van horecabedrijven. Het gaat dan om tijdelijke uitbreiding van een bestaand terras en tijdelijk een nieuw terras of een nieuwe terrasboot, in de omgeving van een bestaand horecabedrijf. BBN vindt het belangrijk dat lokale horecabedrijven, en dan met name de goede horeca, zo tijdelijk meer mogelijkheden krijgen om te overleven omdat er door de anderhalvemetersamenleving minder mensen binnen in het bedrijf en op het terras passen, en staat in deze bijzondere situatie achter de uitgangspunten van dit beleid. Mits de belangen goed worden afgewogen, en daar bieden de beleidsregels diverse aanknopingspunten voor.

Criteria
De gemeente hanteert een aantal criteria om te kijken of de ruimte in een concreet geval gegeven kan worden; als een aanvraag op een of meer negatief scoort, kan de aanvraag geweigerd worden:

  • Of er hinder of overlast wordt verwacht; hierbij speelt de omgeving waarin het terras ligt een rol: in een woongebied wegen deze punten zwaarder dan in kernwinkelgebieden.
  • Of het mogelijk is om anderhalve meter afstand in acht te nemen voor zowel omwonenden, de bezoekers van het terras en voor passanten (voetgangers en fietsers). Zo is bijvoorbeeld alleen zowel een gevelterras als een ander soort terras (waaronder ook begrepen terrasboot of boomkransterras) mogelijk als de vrije ruimte vanaf het gevelterras tot aan het tegenover gelegen terras minimaal 5 meter bedraagt.
  • De aanvrager van een niet-regulier terras (terras dat normaal niet mogelijk is aangezien het niet op de terraszonekaart (zie hier) of in het terrasbotenbeleid (zie hier) voorkomt – in ons gebied was dat vorig jaar bijvoorbeeld Lakila, ’t Klooster, en de terrasboot van Angkor) – moet bij de aanvraag aantonen dat er over de aanvraag overleg geweest is met omwonenden en direct belanghebbenden uit de omgeving. De uitkomst van dat overleg wordt door de gemeente meegewogen in de belangenafweging.
  • De aanvrager van een uitbreiding van een regulier terras (terras dat op de zonekaart staat en nu groter wordt uitgezet – in ons gebied was dat bijvoorbeeld Doerak, het Vermeertje en op het Doelenplein Hanno, Lef en Grk&Zo) moet aantonen dat direct belanghebbenden en omwonenden geïnformeerd zijn.
  • Het tijdelijke terras mag het gebruik en de beleving van de openbare ruimte niet onevenredig aantasten. Om dit te kunnen beoordelen wordt getoetst aan: is de openbare ruimte nog steeds logisch ingericht voor gebruikers zodat zij weten waar ze kunnen lopen en staan en zij kunnen de openbare ruimte nog steeds doorkruisen.
  • Als een aanvraag voor een tijdelijke terras op een locatie van een officiële fietsparkeervoorziening is gesitueerd of de officiële fietsparkeervoorziening op korte termijn gerealiseerd wordt, dan zal in de belangenafweging aan het fietsparkeren een zwaar gewicht worden toegekend. Dat zou ons gebied bijvoorbeeld in de Choorstraat kunnen spelen of op de Nieuwe Langendijk.
  • Als een aangevraagd terras in de vorige periode of huidige periode niet of zeer beperkt is uitgebaat kan worden besloten dat hij nu niet wordt verleend of kan de vergunning worden ingetrokken vanwege onterechte belasting van schaarse openbare ruimte.

Uitbreidingsplekken
Een bestaand terras mag niet meer dan qua oppervlakte verdubbeld worden, en een terras moet op een afstand van maximaal 25 meter van de hoofingang liggen.
In het autoluwplusgebied kunnen – binnen bovenstaande randvoorwaarden - overal behalve op de Voldersgracht boomkransterrassen worden aangevraagd, in autoluw mag zo’n terras maximaal 1 parkeerplaats gebruiken; het terras mag tot maximaal 10 meter buiten de  begrenzing van het horecapand liggen. In de grachten kan – mits binnen 25 meter van de hoofdingang – een extra terrasboot

Gebruik van het terras
Een uitgebreid terras en een nieuw boomkransterras in autoluwplus (b.v. afgelopen jaar Lakila) mag net als een regulier terras tot 1 uur open zijn; en op dit terras kan binnen de geldende regels ook live muziek worden gemaakt. Een nieuw terras elders (b.v. afgelopen jaar ‘t Klooster) en een terrasboot (b.v. afgelopen jaar Angkor) moet om 23 uur dicht, en daar mag geen live muziek worden gemaakt. Ook al bestaande terrasboten moeten om 23 uur dicht, en erop mag geen live muziek.

Informeren en overleg met omwonenden
Bij de aanvraag moet een bewijs gevoegd worden dat direct belanghebbenden, omwonenden, medeondernemers uit de omgeving betrokken zijn bij de aanvraag. Die betrokkenheid is minimaal informeren (bestaande terrassen die worden uitgebreid) en in alle andere gevallen overleg. Ziet u een aanvraag langskomen in de officiële bekendmakingen en u woont in de buurt en u bent niet betrokken, dan kunt u dus aan de bel trekken.

Duur
De mogelijkheid tot uitbreiding komt vanzelfsprekend pas in beeld wanneer de horeca weer open zou kunnen gaan, en dat hangt dat weer samen met de verspreiding van het bekende virus. En blijft van kracht tot 1 november 2021.

Behandeling in raadscommissie
De beleidsregel zelf is de bevoegdheid van de burgemeester. Om een tijdelijke terrasvergunning te kunnen verlenen, moet wel ook de APV worden aangepast. Die wijziging is inmiddels behandeld in de raascommissie. Bij de behandeling vroeg een aantal fracties om een tijdelijke verruiming van de incidentele-festiviteitenregeling als terrassen weer open zijn. De burgemeester zegde toe hier naar te kijken voor na de zomer. BBN zal dit nauwgezet volgen, want de incidentele-festiviteitenregeling gaat om het beschermen van omwonenden tegen bovenwettelijke geluidsbelasting vanuit een horeca-inrichting. Die bescherming mag niet in het gedrang komen. Voor bijvoorbeeld vaker en latere versterkte muziek op een en dezelfde locatie zien we weinig mogelijkheden.

geplaatst op
23 maart 2021