Resultaten enquete woon- en leefklimaat

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen hebben een verkiezingsprogramma uitgebracht. Deze programma’s  zijn over het algemeen op heel Delft gericht. Maar wat vinden onze leden echt belangrijk voor het woon- en leefklimaat van de noordelijke binnenstad? Wat moet er volgens onze leden hiervan op de politieke agenda komen? Om dat te weten komen hebben wij in februari een enquête onder onze leden gehouden. Ruim vijftig leden hebben gereageerd. Dit is een dusdanig groot aantal dat de enquête een representatief beeld geeft. Hiervoor onze dank. Onderstaand de resultaten van de enquête.

Resultaten
Om te beginnen waren er zijn er drie open vragen met het verzoek erop te reageren. Deze drie vragen waren:

 1. Wat zijn voor u de grote of kleine ergernissen  van het wonen in ons gebied?
 2. Welke kansen moet de gemeente grijpen om het wonen is ons gebied nog prettiger te maken?
 3. Over welke thema’s verwacht u actie van de politiek?

Alle gegeven antwoorden, gemaakte opmerkingen bij de vragen zijn in de uitwerking van de enquête gerangschikt overeenkomstig de werkgebieden van de BBN-werkgroepen en het onderwerp Organiseren van Buurtactiviteiten. Deze werkgebieden  zijn:

 • Parkeren en verkeer: o.a. parkeren van auto’s en fietsen, toegang toto de binnenstad, gebruik van vrachtwagens, verkeersveiligheid.
 • Horeca en evenementen: o.a. overlast door horecabedrijven en evenementen, sluitingstijden, geluidsnormen, kwaliteit van evenementen.
 • Water: o.a. klimaatbestendigheid, de kwaliteit van het oppervlaktewater (kroos), grondwaterproblematiek, bodemdaling, varen.
 • Wonen en ruimtelijke ordening: o.a. woonbeleid, projectontwikkeling, wijzigingen van gebruik, bestemmingsplan, verkamering en woonoverlast.
 • Openbare ruimte: o.a. de inrichting van de openbare ruimte, onderhoud, veiligheid op straat, verlichting, straatmeubilair.
 • Duurzaam en groen: o.a. groen in de stad, natuur in de stad, huisvuilinzameling, afvalscheiding, milieu- en luchtvervuiling, energiebesparing.
 • Jong en oud: o.a. speelplaatsen, voorzieningen voor jongeren, de toegankelijkheid van de stad voor kinderen, mensen met een beperking en ouderen, veiligheid voor ouderen, voorzieningen en woonruimte voor ouderen.
 • Organisatie van buurtactiviteiten. Excursies, borrel, ondersteuning buurtactiviteiten.

De opmerkingen per werkgroep zijn vervolgens weer geclusterd per onderwerp. Er zijn totaal 388 opmerkingen gemaakt. Bij tien onderwerpen zijn 15 of meer opmerkingen gemaakt. Bij deze tien onderwerpen zijn totaal 218 opmerkingen gemaakt. Dit is 56% van alle 388 gemaakte opmerkingen. Deze tien onderwerpen kunnen daarom als de meest belangrijke worden beschouwd. Onderstaand de tien onderwerpen. Per onderwerp staat tussen haakje het aantal gemaakte opmerkingen.

 • Parkeren en verkeer: Vrachtverkeer (19), Auto’s (23), Parkeren (25), Fietsparkeren (25) en (Onveilige) verkeerssituatie (15)
 • Horeca en evenementen: Geluidsoverlast (26)
 • Openbare ruimte: Zwerfafval (17)
 • Werkgroep Duurzaam en groen: Afvalinzameling (23), Groen /onderhoud van (30), Duurzaam/milieu  (15)

Vervolgens is gevraagd aan te geven het belang dat de leden hechten aan de diverse BBN-werkgroepen voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Per werkgroep kon gekozen worden tussen: geen mening (0), onbelangrijk (1), een beetje belangrijk (2), erg belangrijk (3) en heel erg belangrijk (4). Dat gaf het onderstaande beeld.

grefiek

 

Om de gegeven belangen per werkgroep te kunnen samenvoegen tot een totaal belang per werkgroep zijn weegfactoren toegekend aan de belangen. De weegfactoren staat tussen haakje achter de hierboven genoemde belangen. De uitkomst staat in onderstaande tabel, de kolommen (1) en (2).

tabel

 

Het “belang met weegfactor” van de vijf werkgroepen Parkeren en verkeer, Water, Wonen en ruimtelijke ordening, Openbare ruimte, en Duurzaam en groen ligt zeer dicht bij elkaar ligt, namelijk variërend 173 tot 182.

Het aantal gemaakte opmerkingen bij de drie open vragen geeft natuurlijk ook het belang van de werkgroepen aan. Daarom is het aantal gemaakt opmerkingen opgenomen in bovenstaande tabel in de kolommen 3 en 4. Vervolgens zijn de rangorde op basis van het belang met weegfactor (kolom 2) en rangorde op basis van het aantal gemaakte opmerkingen (kolom 4) samengevoegd tot een totaal belang, zie kolom 5. De werkgroepen Duurzaam en groen, Pakeren en verkeer en Openbare ruimte worden als de drie belangrijkste gezien. De werkgroep Jong en oud, en Buurtactiviteiten worden als het minst belangrijke gezien.

Als laatste werd er gevraagd naar extra zaken die men het bestuur wilde meegeven. Dit gebeurde aan de hand van de volgende vragen:

 • Zijn er nog andere punten over het woon- en leefklimaat van de wijk die op de agenda van de politiek zouden moet komen
 • Zijn er nog andere zaken die u wilt doorgeven aan de Belangenvereniging Binnenstad Noord?
 • Zijn er nog buurtactiviteiten die u graag onder de vlag van de Belangenvereniging Binnenstad Noord georganiseerd zou zien?
 • Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Een aantal leden heeft hierbij aangegeven te willen deelnemen aan een werkgroep.

Het vervolg
Op basis van de tien meest genoemde onderwerpen hebben wij een aantal vragen voorgelegd aan de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. De reacties zullen wij op onze website plaatsen. De tien onderwerpen en de andere gemaakt opmerkingen zullen wij ook als input gebruiken voor het nieuwe jaarplan van BBN. Dit jaarplan zal besproken worden op onze algemene ledenvergadering van dinsdag 10 april. De leden die hebben aangegeven te willen deelnemen aan een werkgroep zullen wij binnenkort benaderen.

Voor alle gemaakte opmerkingen zie de bijgevoegde Uitwerking Enquête.

geplaatst op
02 maart 2018
Tags: