Regels voor deelfietsen en deelscooters uitgesteld

Eind 2019 stuurde het college de evaluatie over mobikes naar de gemeenteraad (lees hier). In de nota werd aangekondigd dat de gemeente in 2020 wil gaan nadenken hoe in de toekomst om te gaan met Mobike en nieuwe aanbieders van deelvoertuigen (uitgezonderd deelauto’s). BBN betreurde deze voorzichtige reactie. En vond dat de gemeente in navolging van buurgemeenten snel een vergunningensysteem zou moeten invoeren. Dat kwam ook aan bod tijdens de behandeling in de raad, waar de wethouder toezegde een brief te sturen, waarin wordt weergegeven hoe het vergunningenstelsel voor aanbieders van deelvervoer wordt ingericht.

Brief: uitstel regulering
Op 8 juli dit jaar, vlak voor het zomerreces, stuurde het college een brief aan de raad over deelvervoer. Helaas is de brief anders dan beloofd niet erg concreet, en wordt het reguleren weer verder doorgeschoven.
Aan de raad had de wethouder toegezegd met regels te komen, toch wordt in deze brief de nut noodzaak discussie weer heropend “Op dit moment is de overlast door het aanbieden van deelfietsen in de openbare ruimte te overzien.” Op dit moment klopt dat want het bedrijf heeft ze tijdelijk opgeslagen (zie foto boven dit artikel), maar voor corona was het beeld toch geregeld anders.
Over regulering wordt al wel nagedacht, maar dat is nog in de onderzoeksfase “Naast het vergunningstelsel onderzoeken we of de wijziging van de APV de meest gewenste maatregel betreft of dat we de instrumenten die zijn opgenomen in de Omgevingswet kunnen toepassen.” Dat klinkt nog vrij basic, en eerlijk gezegd: de Omgevingswet is er voorlopig nog niet dus op dit moment is de APV de enige optie. Tenzij je lang genoeg wacht, en dat lijkt het plan: “We verwachten dat het opstellen van het vergunningstelsel circa één jaar in beslag neemt. Dit betekent we ernaar streven om medio 2021 het vergunningstelsel te effectueren”. Op de schaal van de tramlijn 19 is deze vertraging natuurlijk peanuts, maar gegeven de urgentie die ook in de raad over dit onderwerp is uitgesproken is een jaar uitstel best wel wat.
Maar in andere gemeenten is de APV prima geschikt gebleken, en met de Omgevingswet komt er sowieso een afstemming tussen APV en Omgevingsplan. Geen reden om nu de regels nog niet op orde te hebben.

Kaders voorgenomen regulering
Het document introduceert een aantal kaders waaraan de regulering moet voldoen in de ideeën van het college:

  • de regels zullen gaan over deelfietsen, deelscooters, maar ook bakfietsen op drie wielen. En mogelijk in de toekomst deelstepjes;
  • de aanbieder dient actief overlast te beperken en het gebruik van de voertuigen te optimaliseren;
  • er komen voorwaarden hoe aanbieders dienen om te gaan met defecte voertuigen en langdurig gestalde voertuigen in de openbare ruimte. Ook mogelijkheden om het aantal deelvoertuigen dat aanbieders kunnen aanbieden in de openbare ruimte in Delft maximaliseren;
  • in kwetsbare gebieden wordt overwogen aanvullende maatregelen te treffen of aanvullende regels te hanteren over waar wel en niet geparkeerd mag worden, zoals in de stationsgebieden en de binnenstad. Een van de punten die wordt onderzocht is de mogelijkheid te werken met virtuele docking stations of gelijksoortige maatregelen die zorgen voor het clusteren van voertuigen;
  • de aanbieders moeten informatie over gebruik verstreken;
  • verder wil de gemeente interoperabiliteit, zodat gebruikers van deelvoertuigen gebruik maken zonder dat ze van iedere aanbieder een app of account nodig hebben. Dat laatste is interessant met ook op de privacyaspecten die nu kleven aan het gebruiken van sommige deelfietsen.

Wat BBN betreft komen er snel regels, om excessen beter aan te kunnen pakken. En in de binnenstad gaan die regels over een beperkt aantal plekken waar de fietsen mogen worden aangeboden en weer neergezet. En zeker niet op plekken waar fietsparkeerruimte nu al schaars is en of waar het stadsgezicht in het geding is.

De gemeente ziet de noodzaak van regels minder, want hoewel er geen mogelijkheid is nieuwe aanbieders van deelvoertuigen te weigeren, “merken we echter dat zij niet zonder medewerking van de gemeente willen starten.” Toch hebben de ervaringen met Mobike laten zien dat ook de beperkte afspraken met deze aanbieder lang niet altijd leken te werken, en Mobikes op plekken stonden waar dat niet mocht (markt, ondergrondse station stallingen). En transparant waren die afspraken met Mobike ook niet.

Deelscooters
Concreet wil de gemeente deelscooters toe gaan staan:

“Wij zien de deelscooter vooral als mogelijkheid op de regionale verbindingen. Met de aanbieders gaan we in gesprek of en op welke wijze elektrische deelscooters gefaciliteerd kunnen worden. Indien hier mogelijkheden bestaan dan maken we met de betreffende aanbieder afspraken over de wijze van exploitatie en gebruik van de openbare ruimte in Delft.”

Laten we hopen dat het oranje gevaar straks niet wordt aangevuld met het groene gevaar.

Zie voor de brief van B&W aan de raad hier.

geplaatst op
19 juli 2020