Nederland gaat van het aardgas af en Delft dus ook

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Het streven daarbij is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Op 5 maart 2018 hadden 195 landen het Akkoord ondertekend. Daarmee is er een wereldwijde coalitie van landen die het risico op klimaatverandering gaan beperken.

Om de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’, te realiseren moet er een nieuw nationaal Klimaatakkoord komen. Dit Klimaatakkoord heeft als centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Daarnaast kan de Europese inzet van het kabinet leiden tot een aangescherpte ambitie richting de 55 procent.

Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord
Om tot een nieuw nationaal Klimaatakkoord te komen vonden er het afgelopen voorjaar besprekingen plaats aan vijf sectortafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit, elektriciteit. Voor deelname aan de sectortafels werden organisaties, waaronder vertegenwoordiging namens de gemeenten en bedrijven, uitgenodigd die concreet kunnen bijdragen aan de transitie binnen hun sector. Op specifieke onderwerpen zijn ook partijen die niet aan tafel zaten betrokken. Dit heeft geleid tot het Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) kijken of deze voorstellen ook de gewenste tonnen reductie opleveren. Het resultaat van deze doorrekening wordt dit najaar verwacht. Dat kan ertoe leiden dat de tafels met andere of scherpere maatregelen moeten komen. Het Voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord biedt, samen met de uitkomsten van de analyse van PBL en CPB, het fundament waarop het kabinet een volgende stap kan zetten. Na overleg hierover met de Tweede Kamer en met de partijen ontstaat er een nieuwe realiteit. Dit is de basis waarop de partijen de voorstellen kunnen omzetten in concrete, controleerbare en afdwingbare afspraken, ofwel een nieuw nationaal Klimaatakkoord.

De gebouwde omgeving
Voor ons bewoners zijn de voorstellen van de tafel gebouwde omgeving van toepassing. De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Transitievisie warmte. Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast, in een zorgvuldig proces met bewoners en gebouweigenaren. Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen.
  • Belastingverschuiving. Met een verhoging van de belasting op gas en verlaging van de belasting op elektriciteit worden isolatie en duurzame verwarming aantrekkelijker. De verschuiving wordt zo vorm gegeven dat het een lastenverlichting voor huishoudens betekent.
  • Normering woningen. Voor woningen zal bij aankoopmoment gelden dat alle isolatiemaatregelen die met positief rendement genomen kunnen worden, met klem en met een aantrekkelijk aanbod worden aangeboden aan de koper, inclusief financieringsmogelijkheden. Mocht dat onvoldoende effect hebben dan kan de norm vanaf 2030 een verplichtender karakter krijgen.

Alle hoofdlijnen van de sectortafel gebouwen staan in onderstaande tabel (klik op de tabel voor vergroting) 

akkoord

Delft aardgasvrij
De gemeente heeft op 23 mei, 19 juni en 4 september bijeenkomsten georganiseerd waarbij bewoners, bedrijven en andere partners hun ideeën, wensen en behoeften ten aanzien van de transitievisie warmte, Delft aardgasvrij genoemd, naar voren konden brengen. BBN is naar deze bijeenkomsten geweest en heeft daarbij onder andere de aparte bouwkundige en ruimtelijke situatie in de oostelijke binnenstad naar voren gebracht. De gemeente heeft ook een online enquête uitgeschreven waarin u kunt aangeven wat uw wensen en behoeften zijn voor de warmtetransitie.

Het college zal mede op basis van de inbreng van de drie bijeenkomsten en de enquête dit najaar het plan van aanpak om tot de transitievisie en bijbehorend uitvoeringsplan te komen naar de gemeenteraad sturen. Na goedkeuring van het plan van aanpak zal in 2019 per wijk mede in overleg met de bewoner er gewerkt gaan worden aan visie en uitveringsplan. Het definitieve plan moet in 2021 klaar zijn.

Veel huizen in de binnenstad zijn oud en slecht geïsoleerd. Door hun bouwwijze en soms ook door hun monumentenstatus zijn zij moeilijk en alleen tegen hoge kosten te isoleren. Uw mening hierover en uw eventuele behoefte aan technische ondersteuning kunt u aangeven in de enquête. Het zal in ieder geval nog heel wat jaren duren voordat de huizen in de binnenstad voldoende volgens de nieuwe eisen zijn geïsoleerd. De alternatieven voor gas zoals warmtepompen en stadverwarming werken alleen bij goed geïsoleerde huizen. Daardoor zal de binnenstad naar onze inschatting mogelijk de laatste wijk van Delft zijn die daadwerkelijk van het gas afgaat.

Delfts Doen!
Ook bij het maken van de transitievisie warmte en bijbehorende uitvoeringsplan wordt de participatieaanpak Delfts Doen! gevolgd. De gemeente heeft een externe partij een onderzoeksopdracht geven naar het functioneren van Delft Doen! in deze.

Voor de enquête Delft aardgasvrij klik hier

UPDATE 13 september: de enquete Delft aardgasvrij is inmiddels gesloten

geplaatst op
07 september 2018