Kort verslag ALV

Op 30 september hield de belangenvereniging de ALV in het Floratheater. Uitgesteld, vanwege corona. En op een andere locatie, een ruime zaal met ventilatie. Met een andere opzet konden zo toch nog de noodzakelijke beslissingen genomen worden.

De vergaderstukken heeft het bestuur vroegtijdig naar de leden gestuurd, met de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen en agendavoorstellen te doen. Deze zijn beantwoord en verwerkt, en in de tweede zending zaten vervolgens de besluitpunten voor de ledenvergadering. Leden konden vooraf een stemformulier invullen. Daardoor konden de leden veilig thuisblijven. Een beperkt aantal leden was dan ook aanwezig op de ALV.

Op de ALV zijn de volgende besluiten genomen. Met een tekstuele wijziging wordt het verslag van de vorige ALV vastgesteld. Het secretariële en het financiële jaarverslag over 2019 worden unaniem goedgekeurd. De verlenging van de werking van het activiteitenplan wordt goedgekeurd, met een stem tegen. De begroting voor 2020 wordt evenals het contributievoorstel unaniem vastgesteld. Tenslotte wordt gestemd over de samenstelling van het bestuur; Hans Huisman zijn termijn loopt af, en is niet herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen. De ALV gaat unaniem akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur. De vergadering besluit met 16 stemmen voor en een onthouding positief over het voorstel voor samenstelling van de kascommissie.

De leden krijgen het uitgebreide verslag van de vergadering een dezer dagen toegezonden.

Het secretariële jaarverslag over 2019 kunt u hier vinden.
Het activiteitenplan 2019/2020 is hier te vinden.

 

 

geplaatst op
12 oktober 2020
Tags: