Joop Gravesteijn neemt op ALV afscheid als voorzitter

Woensdag 29 september vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BBN plaats. De ALV vindt normaal in april plaats, maar door de coronamaatregelen hebben wij deze tot nu moeten uitstellen. De vergaderlocatie was het Speeltuingebouw Geerweg aan de Kleine Boogerd. Een mooi gebouw en prima vergaderplek. Onderstaand kort de belangrijkste onderwerpen van de vergadering. De complete notulen worden naar de leden verstuurd. 

bestuur BBN

Notulen ALV 2019
Allereerst behandelden we notulen van de vorige ALV; naar aanleiding hiervan spraken we over het voorgenomen vertrek van Lumen, waar niet meer over bekend is, de voorgenomen verbouwing van het Rietveldtheater waar niet alle voorgenomen maatregelen gedekt zijn en de nieuwe regels voor verkamering en opdelen van woningen. Het verslag werd onder dank door de vergadering vastgesteld.

Jaarverslag 2020
Vervolgens behandelden we het jaarverslag, dat bestaat uit het secretarieel en het financieel jaarverslag. De kascommissie sprak haar tevredenheid over de gang van zaken uit. Het jaarverslag werd onder dank door de vergadering goedgekeurd. Voor het secretarieel jaarverslag zie hier.

Begroting 2021
Door corona hebben we dit jaar geen nieuw activiteitenplan opgesteld, dat doen wij volgend jaar weer. Nu de coronabeperkingen worden verminderd wil het bestuur weer activiteiten en projecten realiseren en bevorderen, daarvoor zijn in de begroting extra middelen beschikbaar. De eerst geplande activiteit is een Rondleiding door het Agnetapark met Jan van der Mast.
Deze excursie organiseerden wij ook in 2019 en deze was toen snel volgeboekt waardoor mensen achter het net visten. Daarom organiseren we deze rondleiding bij voldoende belangstelling opnieuw op zondag 31 oktober, zie hiervoor hier.

Verkiezing bestuur
Het huidige bestuur werd herkozen, maar het bestuur gaf aan dat er wel een belangrijke wisseling plaats gaat vinden. Marlies Heesen wordt voorzitter en Joop Gravesteijn – inmiddels verhuisd naar Gouda - wordt algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Marlies Heesen, voorzitter                                     
  • Hans van Bodegom, secretaris                                
  • Jan Arie Groot, penningmeester                                             
  • Herman de Wolff, algemeen bestuurslid
  • Joop Gravestijen, algemeen bestuurslid 

Hiermee is een einde gekomen aan het 32-jarig voorzitterschap van Joop Gravesteijn van eerst het Bewonersplatform Binnenstad Noord en vanaf 2014 de Belangenvereniging Binnenstad Noord. Joop blikte tijdens de vergadering terug op zijn voorzitterschap. Voor de complete tekst van zijn afscheidsrede zie hieronder.

Het bestuur heeft zijn scheidend voorzitter een T-shirt met passende opdruk aangeboden, alsmede een bos bloemen, zie de foto’s.

bloemen

Marlies Heesen neemt de voorzittershamer over en heeft een dankwoord uitgesproken aan de aftredende voorzitter:

De netwerkcapaciteiten en de verbindende eigenschappen van Joop hebben ons gebracht waar we nu zijn. Menig bewoner van de binnenstad zal het praatje op straat missen. Bij Joop kon iedereen zijn verhaal kwijt of zijn vragen stellen.

Het ontwapenende karakter van Joop heeft er voor gezorgd dat BBN nu veel goodwill heeft opgebouwd en dat we een grote achterban hebben.

We danken Joop voor alle jaren voorzitterschap en zijn blij dat hij nog wel in het bestuur blijft.

Verkiezing kascommissie 2021
Overeenkomstig de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks uit de leden een kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording die door het bestuur wordt afgelegd en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Tijdens de ALV is de kascommissie voor 2021 gekozen. 

speech

Overige zaken
Deze algemene ledenvergadering was in plaats van een reguliere BBN-bijeenkomst. Daarnaast hebben er door corona al enige tijd geen BBN-bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Daarom is er ruimte gemaakt voor actuele zaken die vanuit de leden konden worden ingebracht. Er waren vragen over de stand van zaken betreffende kroos, de aanwezigheid van te veel fietsen in onze buurt die geparkeerd staan tegen bomen en brugleuningen en wat je hiertegen kunt doen. Ook was er een vraag of meedoen aan de Canal Cleanup iets voor BBN is. 

Borrel
De levendige en gezellige sfeer van de vergadering werd doorgezet tijdens de borrel na afloop van het officiële gedeelte.

Voor de afscheidsrede van Joop Gravesteijn als voorzitter van BBN zie hieronder.

ALV

geplaatst op
11 oktober 2021
Tags: