Incidentele festiviteiten op herhaling

Eerder schreven we uitgebreid over de evaluatie van de regeling voor zogenaamde incidentele festiviteiten.

Hoe zat het ook alweer?
Het betreft een landelijke regeling, die lokaal in de APV uitgewerkt is, die het mogelijk maakt dat ‘inrichtingen’, dat wil zeggen instellingen die vallen onder het Activiteitenbesluit milieu, bijvoorbeeld horecabedrijven, een aantal keren per jaar meer geluid produceren dan normaal het wettelijk maximum aan hinder voor omwonenden mag zijn. Het is vooral relevant voor die bedrijven die akoestisch slecht geïsoleerd zijn, waardoor het muziekgeluid onvoldoende binnen blijft. Die kunnen dan toch een aantal keren per jaar binnen een band laten spelen. In Delft – en daarin gaat onze gemeente verder dan veel andere gemeenten – wordt de regeling ook gebruikt om versterkte muziek op het terras buiten toe te staan. De regeling geldt in de hele stad, dus niet alleen in de binnenstad en voor alle inrichtingen. Dus ook bijvoorbeeld voor het café op de hoek,  maar ook voor een bedrijfskantine waar een personeelsfeest wordt gevierd of een school.

Delft kent sinds twee jaar een nieuwe regeling, die tot stand is gekomen na uitgebreid overleg tussen gemeente, bewonersorganisaties en de horeca. In dat overleg is uiteindelijk afgesproken de Omgevingsdienst Haaglanden een bindend advies te laten geven over de inrichting van de nieuwe regeling; dat is het zogenaamde puntensysteem geworden. Een inrichting mag maximaal eens per 4 weken zo’n festiviteit organiseren, en dus de geluidsnormen overschrijden. Daarvoor heeft een inrichting jaarlijks 12 punten beschikbaar. Een binnenactiviteit kost 1 punt, buiten kost het – afhankelijk van het tijdstip – 2, 3 of maximaal 4 punten. Zie hier de details van de regeling. De regeling is recent geëvalueerd door de gemeente (zie hier). De evaluatie is wat BBN betreft meer dan zorgvuldig uitgevoerd. Lees hier onze eerdere berichtgeving. Wat ons betreft was het daarmee klaar.

De evaluatie leidde echter opnieuw tot veel discussie, mede n.a.v. een beeldvormende bijeenkomst in de gemeenteraad waar vooral muzikanten het woord voerden. Het beeld werd geschetst dat door de regeling de stad niet meer zou bruise, iets wat de nachtburgemeester daar weer tegensprak.

De moties
Vanuit de gemeenteraad werd gevraagd de evaluatie te agenderen op de raadsvergadering van 5 maart, omdat er partijen waren die moties wilden indienen.

Er werden uiteindelijk vier moties ingediend:

STIP, Stadsbelangen en de SP stelden voor om voortaan een incidentele festiviteit die overdag buiten wordt georganiseerd niet meer dan 1 punt te laten kosten (nu 2). Gevolg van deze motie zou kunnen zijn dat er maximaal 12 buitenactiviteiten per bedrijf kunnen worden georganiseerd, in plaats van nu 6. Deze motie is verworpen; alleen de indieners stemden voor.

STIP, Stadsbelangen en de SP stelden voor dat de tijd tussen twee incidentele festiviteiten die een bedrijf organiseert voortaan minimaal twee weken moet zijn, in plaats van nu minimaal vier weken. Praktisch zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een horecabedrijf gedurende drie maanden om de week een live band op het terras laat spelen. Deze motie is verworpen; alleen de indieners stemden voor.

D66, GroenLinks, VVD en Onafhankelijk Delft stelden een compromis voor: iets meer ruimte voor horeca/muzikanten, en iets minder geluidshinder voor bewoners van een festiviteit: de tijd tussen twee incidentele festiviteiten van  een bedrijf wordt voortaan minimaal drie weken, in plaats van nu minimaal vier weken. De maximale geluidsbelasting op de gevel van de dichtstbijzijnde woning zou dan wel van 75dB(A) moeten worden teruggebracht naar 70dB(A). Die lagere waarde is overigens conform het eerdere advies van ODH, waar in Delft van was afgeweken. Deze motie is aangenomen. Alleen de indieners stemden voor.

Een vierde motie ging over een Integrale evenementenagenda voor Delft; deze motie werd ingediend door de fracties van STIP, Stadsbelangen Delft, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Doel is dat er een duidelijke activiteitenkalender komt van incidentele en andere festiviteiten die gemeld worden bij de gemeente of waar een vergunning voor wordt verleend; dat zou ondernemers ook beter de gelegenheid geven af te stemmen. Ook moet de regeling incidentele festiviteiten helder worden toegelicht op de website. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Gevolgen|
Verwacht wordt dat het college de aangenomen moties overneemt, en binnenkort de gemeenteraad een wijziging van de APV zal voorleggen die de regeling volgens de derde motie wijzigt. Vanaf dan kan een horecabedrijf (en andere inrichtingen, zoals b.v. een bedrijfskantines en scholen) overal in de stad dus (maximaal) eens in de drie weken een activiteit met versterkte muziek organiseren, mits dit tijdig wordt gemeld – ook aan de omwonenden, en mits de geluidsbelasting voor de omwonenden binnen de normen van 70 dB(A) en 80 dB(C) – voor bastonen - blijft. Als dat ’s-avonds laat is betekent dat geluidsniveau nog steeds vermoedelijk later naar bed gaan – of oordopjes.

Of er in de praktijk van de binnenstadshoreca veel gaat veranderen is de vraag: nergens waren de punten afgelopen jaar “opgebruikt”. Een band kost immers ook terrasruimte en veel ondernemers zaten daar niet op te wachten. Wat de gevolgen zijn voor geluidshinder uit andere bedrijven zal de toekomst leren.

Voor wie de vergadering wil terughoren en/of tekst van de moties wil inzien klik hier

geplaatst op
17 maart 2020