Evaluatie evenementenbeleid vastgesteld

evenement

De nota evaluatie evenementenbeleid constateert dat het evenementenbeleid in grote lijnen voldoet, maar ziet wel twee aandachtspunten: de cumulatie van evenementen op de markt en geluidsoverlast. De nota bevat een duidelijke analyse en een groot aantal voorstellen voor verbetering. De punten uit de voorstellen die voor bewoners het meest direct van belang zijn belichten we hieronder (de hele nota is hier te vinden):

  • Betere informatievoorziening rond evenementen: de gemeente zal het beleid en de informatie over de vergunningprocedure verduidelijken en op een logische plaats op de website zetten, er komt een jaarlijkse evenementenkalender die mede als doel heeft dat de geluidsbelasting beter voorspelbaar is, en een informatiebrief voor omwonenden wordt onderdeel van de vergunningaanvraag.

  • Meer aandacht voor klachtenbehandeling: het Meldpunt Overlast kan gebruikt worden, maar ook de organisatoren moeten tijdens een evenement direct telefonisch bereikbaar zijn.

  • Meer aandacht voor voorkomen geluidsoverlast: voor de zware bastonen zullen aparte normen komen (het dB(C)-volume); de geluidsnormen komen op de site en de verplichte omwonendenbrief moet aan geven wanneer geluidoverlast (begin- en eindtijden, inclusief opbouw en soundcheck) zal plaatsvinden, er komt extern advies om de geluidsnormen te herijken (met prioriteit  voor de Markt en daarna het Sint Agathaplein); bij geluidsexcessen overweegt de gemeente de inzet van geluidsbegrenzers.

  • Herijking van het locatiebeleid (hoeveel evenementen mogen op een bepaalde plek plaatsvinden, en met welke geluidsbelasting): de locatie- en geluidmatrix zal geactualiseerd worden. Per locatie komt een digitale locatiebrochures, waarin een lange termijnvisie is opgenomen, en ervaringen van enkele jaren in de database worden gebundeld, met advies over de bij de bebouwing en sfeer passende evenementen, de opstelling van podia en geluidsbronnen, de afmetingen, de geschiktheid van de ondergrond, mogelijke fietsenstallingen, enzovoort.

  • Meer evenementen buiten de binnenstad: Voor wat betreft de spreiding van evenementen zal gekeken worden of de Spoorzone en de Passantenhaven (deels) evenementen kunnen accommoderen, en zal onderzocht worden of het evenemententerrein (Lijm & Cultuur) beter benut kan worden.

  • Structureel overleg: Er komt een ‘Platform Evenementen’ waarin – in navolging van het proces rond de totstandkoming van de evaluatie – in één of zo nodig meer bijeenkomsten de uitvoering en evaluatie van het beleid worden behandeld. 23 november is de startbijeenkomst.

  • Incidentele festiviteiten: In de overleggen van het Meldpunt Overlast zal worden gepoogd om tot een gedragen voorstel te komen, in samenhang met het herijken van de geluidsnormen en het locatiebeleid van evenementen.

BBN is positief over de evaluatie en de voorstellen, en hoopt dat deze snel geconcretiseerd worden.

geplaatst op
31 oktober 2015