Enkele punten uit de ALV

Dinsdagavond 21 april vond de eerste algemene ledenvergadering van BBN plaats. De vergadering vond plaats in de Recreatiezaal van De Musiushof op de Kantoorgracht. Onderstaand kort de belangrijkste onderwerpen van de vergadering. De complete notulen zijn naar de leden verstuurd. 

Verkiezing bestuur

Het huidige bestuur werd herkozen, ook het kandidaat-lid werd gekozen.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Joop Gravesteijn (voorzitter);
  • Hans van Bodegom (secretaris);
  • Jan Arie Groot (penningmeester);
  • Herman de Wolff (informatievoorziening).¬†

Begroting 2015

De voorgestelde begroting werd goedgekeurd. De penningmeester gaf aan dat enkele tientallen leden hun contributie voor 2015 nog niet betaald hebben, met het verzoek dit alsnog te doen.

Verkiezing kascommissie 2015

Overeenkomstig de statuten benoemt de algemene ledenvergadering  jaarlijks uit de leden een kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording die door het bestuur wordt afgelegd en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Drie leden zijn door de vergadering gekozen als lid van de kascommissie

Activiteitenplan 2015

Het activiteitenplan bevat alle activiteiten die de vereniging van plan is uit te voeren het komend jaar. Het activiteitenplan werd met een kleine aanvulling goedgekeurd. Het goedgekeurde activiteitenplan staat op de website onder dossiers, verenigingszaken. Tijdens de vergadering meldde een aantal leden zich voor uitbreiding van de werkgroepen.

Overlast door vrachtverkeer

Het onderwerp werd behandeld aan de hand van de bij de agenda gevoegde notitie en memo. De voorgestelde aanpak is gericht op het verminderen van de overlast door vrachtverkeer. De aanpak is er niet op gericht om het bevoorraden van de binnenstad te bemoeilijken. De aanpak is erop gericht de lading in het juiste/passende voertuig te krijgen met bijbehorende gedragsregels voor de chauffeur. De vergadering steunde in ruime mate het voorstel en de notitie wordt aangeboden aan het college van B&W, waarbij we streven naar een gecombineerde actie van de drie belangenverenigingen.

Spreker

Mevrouw Tjarda van Brussel informeert de vergadering over de activiteiten van Ipse de Bruggen. Ipse de Bruggen heeft een locatie aan de Paardenmarkt. Velen kennen deze plek nog als de Van der Woudenstichting. Op de locatie zijn verschillende functies gecombineerd: begeleid wonen, dagbesteding, een kinderdagverblijf en koopappartementen die los staan van een zorgvraag. Sommige activiteiten van Ipse de Bruggen hebben een raakvlak met de BBN-werkgroep Jong en oud/ouderenproof. Ipse de Bruggen overweegt een aantal activiteiten op te starten die ook interessant kunnen zijn voor buurtbewoners.

De volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 16 juni;
  • Dinsdag 29 september;
  • Dinsdag 10 november.
geplaatst op
03 mei 2015