Eigenaar gemeente Delft aan zet bij vernieuwing Rietveld 49

Het voormalige schoolgebouw Rietveld 49 huisvest het Rietveldtheater, het theater van het Delfts Theater Gezelschap (DTG-theater) en een viertal atelierruimtes. Het pand is eigendom van de gemeente Delft. De stichting Theaternetwerk Delft huurt en exploiteert het Rietveldtheater en een atelierruimte op de begane grond. Het DTG en de overige drie ateliergebruikers hebben elk een eigen huurovereenkomst met de gemeente. Theaternetwerk wilde het hele pand kopen van de gemeente, maar toen dat financieel niet haalbaar bleek, is het zich gaan richten op huren voor langere tijd. Theaternetwerk wil daarbij de hoofdexploitant van het pand worden. DTG wordt dan gebruiker voor een aantal producties en andere activiteiten per jaar. De ateliers worden geleidelijk uitgefaseerd.

Deze zomer heeft het college een brief aan de raad gestuurd waarin op basis van onderzoek naar de mogelijkheden, verbouwingopties en bijbehorende kosten de volgende drie verbouwingsscenario’s worden onderscheiden met bijbehorende kostenramingen:
 1: sobere en doelmatige aanpak ruimten gebouw (€ 410.000);
 2: beperkte aanpassingen en verbetering gebouw; (€ 895.000)
 3: grondige renovatie, verduurzaming en herindeling gebouw ( € 1.460.000)
Tevens wordt in deze brief voorgesteld een beperkt verbouwingsbedrag ter beschikking te stellen. In het collegevoorstel voor de begroting 2020 is een bedrag van € 810.000 voor het verbeteren van Rietveld 49 opgenomen. Theaternetwerk Delft denkt via crowdfunding nog beperkt aanvullende financiering te kunnen regelen. Daarmee lijkt scenario 2 realistisch, maar niet meer.

Het gebouw ligt verdiept aan een inham aan het Rietveld met aan alle zijden woningen, binnentuinen, en grenst aan panden aan de Vlamingstraat, Vrouwjuttenland en het Rietveld en een bewoond binnenterrein. Het voormalige schoolgebouw is mede door zijn ligging niet echt geschikt voor een theaterfunctie. In het eerder genoemde onderzoek van de gemeente  wordt de mindere geschiktheid mede door de ligging ook aangegeven. De foto boven dit artikel komt uit dat rapport. Theaternetwerk heeft de wens uitgesproken om meer activiteiten in het pand te kunnen organiseren.

Mening BBN
De culturele activiteiten in Rietveld 49 worden door veel leden zeer gewaardeerd. Dit geldt zowel voor het Rietveldtheater als het DTG-theater als de aanwezigheid van de ateliers. Wel kan een bestemming als deze voor overlast zorgen, en dat is zo middenin een woonbuurt niet gewenst. Het gaat dan met name om geluid van de activiteiten in het gebouw, maar ook het komen en gaan van bezoekers en het laden en lossen. Intensievere exploitatie van het pand kan de overlast nog doen toenemen.

BBN streeft naar handhaving van de huidige functie van het pand, maar met dusdanige fysieke voorzieningen en bijbehorende gemeentelijke regelgeving dat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden is. Dat is belangrijker geworden nu het pand steeds succesvoller wordt geëxploiteerd. Wij hebben dit recent per brief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad.

Behandeling door de gemeenteraad
De hiervoor genoemde brief van het college met het voorstel van € 810.000 is besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur van donderdag 3 oktober. Zowel de inspreker namens Theaternetwerk Delft, als de commissieleden, als de wethouder gaven aan het belangrijk te vinden dat overlast voor de omwonenden wordt voorkomen. Hierbij werd ook verwezen naar de brief die BBN heeft gestuurd. Dit leidde echter niet tot actie van de commissie om het bedrag van € 810.000 te verhogen om onze en de andere tijdens de vergadering geuite verbouwingswensen te honoreren. In het korte verslag van de bijeenkomst wordt geen woord besteed aan het voorkomen van overlast voor de omwonenden, maar wel aan de tijdens de vergadering geuite extra wensen op het terrein van onder andere duurzaamheid en fietsparkeren. Dit is een gemiste kans om een gezonde financiële basis te leggen voor een oplossing die recht doet aan de wensen van alle betrokkenen. De gemeente is hier als eigenaar van het pand verantwoordelijk voor.

Donderdag 17 oktober wordt de conceptbegroting 2020 besproken in de commissie Algemeen. De € 810.000 maken deel uit van de begroting. Dit is dus het moment waarop de raad kan instemmen met de € 810.000 of kan beslissen het bedrag te verhogen. Wij hopen op verhogen zodat de overlast geminimaliseerd wordt en wij als bewoners trots kunnen blijven op deze inspirerende culturele functies in onze de buurt.

Voor de brief van BBN aan de gemeenteraad, klik hier 

geplaatst op
14 oktober 2019