ALV: dwangsom voor gemeente naar voedselbank

De gemeente die te laat besluit of antwoordt. Dat kan heel frustrerend zijn. Als belangenvereniging kennen we daar vele voorbeelden van, helaas. Als je dan nog bericht krijgt over het uitstel en de reden voor vertraging is het tot daar aan toe. Maar als je geruime tijd niets hoort en je geen actie ziet en het probleem dat je agendeert niet wordt opgelost, wordt dat vervelend. En eerlijk gezegd: dat komt best vaak voor!

Vaak is daar weinig aan te doen, omdat er geen termijnen zijn waarbinnen gereageerd moet worden of omdat eventuele termijnen zogenaamde “termijnen van orde” zijn. Maar soms is de termijn wel wettelijk vastgelegd.

Een hiervan is het reageren op een formeel bezwaar. De gemeente moet dan binnen 12 weken reageren, tenzij ze binnen de termijn aangeeft dat er meer tijd nodig is en met 6 weken verlengt.  Reageert de gemeente niet tijdig, dan kan de gemeente in gebreke worden gesteld. De gemeente moet dan binnen twee weken reageren met een besluit. Als de gemeente dat niet doet, is de gemeente verplicht een dwangsom te betalen voor elke dag dat ze te laat is, met een maximum van 1400 euro.

“De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 23 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag”

Teveel horeca op de Voldersgracht
We zien met lede ogen aan dat er steeds meer horeca komt in het kernwinkelgebied; leuke winkels verdwijnen, en er komt horeca voor in de plaats, de verhorecanisering – veel leden spreken ons als bestuur hier ook op aan. Helaas staat het bestemmingsplan veel toe, maar gelukkig niet alles. Naar aanleiding van de vestiging van weer twee horecabedrijven in twee winkelpanden aan de Voldersgracht begin 2021 voor ons reden om in het geweer te komen; hier is naar onze mening sprake van strijd met het bestemmingsplan. Op 22 juni dienden we twee handhavingsverzoeken in; de gemeente wees onze verzoeken echter af in haar besluit van 14 juli, toen keurig binnen de termijn van 8 weken.
Maar we waren het niet eens met de argumentatie. We hebben daarom op 8 augustus bezwaar gemaakt, netjes binnen de bezwaartermijn die op 25 augustus afliep. Vanaf 25 augustus had de gemeente 12 weken de tijd een besluit te nemen op het bezwaarschrift, dus uiterlijk 17 november. Dat is niet gebeurd. De gemeente heeft ook geen verlengingsbesluit genomen. Pas op 8 december vond de hoorzitting plaats over het bezwaarschrift. De bezwaarcommissie stelde in haar advies aan het college van 23 december ons voor een van de twee bezwaren in het gelijk. Van gemeentewege bleef het opnieuw stil. Het heroverwegingsbesluit van het college kwam vervolgens maar niet. Dat werd ons te gek; daarom hebben we 21 februari de gemeente in gebreke gesteld, inmiddels ruim drie maanden na de deadline. Na twee weken was er echter nog steeds geen besluit. Dat kwam kort erna wel op 11 maart, want de ingebrekestelling bespoedigt wel.

Dwangsom voor goed doel
Doordat de gemeente toch weer te laat was, ontvangen we als vereniging 92 euro (4 dagen dwangsom van 23 euro). Vanzelfsprekend willen we als vereniging dit geld niet zelf houden, maar aan een goed doel besteden. Aan de ALV hebben we dit op 13 april voorgelegd; bij hoofdelijke bestemming is besloten dit geld aan de Voedselbank Delft over te maken. We hopen vooral dat de gemeente in het vervolg wel tijdig besluit.

Hoe nu verder met de horeca aan de Voldersgracht?
Het besluit dat het college nam, is dat ze voor een van de panden het afgewezen handhavingsverzoek intrekt, en een nieuw besluit gaat nemen op ons handhavingsverzoek en bij voorrang. “We zullen de voortgezette behandeling met spoed oppakken, en u steeds op de hoogte houden van het verloop ervan”. Inmiddels zijn we 5 weken verder, hebben nog niets gehoord over dit verloop en ook geen nieuw besluit gezien. De gemeente moet binnen 8 weken reageren op een handhavingsverzoek, los van de zelf aangekondigde spoed. Het betreffende bedrijf is inmiddels al wel ruim een jaar in strijd met het bestemmingsplan gevestigd.

 

geplaatst op
14 april 2022