Voorstel nadeelcompensatie afbouw grondwateronttrekking Delft Noord schiet te kort

In 2017 is de gemeente gestart met het afbouwen van de grondwateronttrekking Delft Noord. Volgens planning gaat dit in tien jaarlijks gelijke stappen. Het reduceren van de onttrekking zal ertoe leiden dat er minder inzijging van water naar de diepere ondergrond plaatsvindt en dat er daardoor grondwaterstijging optreedt. Daarnaast kan het reduceren van de onttrekking leiden tot ongelijke opvering van de bodem. Beide verschijnselen kunnen leiden tot schade aan woningen.

BBN heeft vanaf het aankondigen van het voornemen tot afbouw gestreefd naar een vergoeding voor mensen die schade ondervinden van de reductie van de grondwateronttrekking. In de raadsvergadering van 1 juni 2017 heeft het college de volgende toezegging gedaan: de raad te informeren over een regeling voor een eventuele tegemoetkoming voor bewoners die te maken krijgen met de overlast door het reduceren van het grondwater. Recent heeft het college een voorstel nadeelcompensatieregeling afbouw grondwateronttrekking Delft Noord naar de gemeenteraad gestuurd.

Algemene reactie
Wij zijn in principe verheugd dat er nu een voorstel nadeelcompensatie voor de afbouw van de grondwateronttrekking Delft Noord is. Het is echter apert onjuist dat, zoals in het Raadsvoorstel staat vermeld, de omgeving, waartoe wij ons als bewonersvereniging ook rekenen, betrokken zou zijn geweest bij de opstelling van de regeling. Het voorstel is niet in het halfjaarlijkse wateroverleg tussen de gemeente en de bewonersverenigingen besproken, maar meteen aan de Raad aangeboden. Voor een maatschappelijk gevoelig onderwerp als het onderhavige is het van groot belang dat het een breed maatschappelijk draagvlak heeft.

Inhoudelijke reactie
We hebben vragen over en bedenkingen tegen vooral de inhoudelijke bepalingen van de regeling. Het gaat hierbij om begrippen als Speciale last, Abnormale last, Actieve risicoaanvaarding en Passieve risicoaanvaarding. Deze begrippen zijn voor ons niet helder en begrijpelijk geformuleerd en geven daardoor onbedoeld (of bedoeld) de indruk dat het voorstel ernaar streeft dat vrijwel niemand in aanmerking komt voor nadeelcompensatie.

De onduidelijkheid wordt versterkt doordat de gemeente de afgelopen jaren in gemeentelijke stukken en uitspraken van ambtenaren in het overleg met de bewonersorganisaties steeds ongenuanceerd gesteld heeft dat huiseigenaren die vrezen dat zij last zullen krijgen van stijging van de grondwaterstand als gevolg van de reductie van de onttrekking, hun fundering en kelder waterdicht moeten maken. In de toelichting op het raadsvoorstel wordt dit standpunt gecontinueerd. De desbetreffende tekst op pagina 3 luidt:"Bij de afbouw van de grondwateronttrekking ter plaatse van de locatie DSM neemt de gemeente maatregelen ter aanpak van de grondwateroverlast. De gemeente is vrij om hierin naar eigen inzicht keuzes te maken. Van perceeleigenaren mag ondertussen worden verwacht dat zij ter plaatse hun eigen percelen maatregelen nemen".

De gemeente geeft naar onze mening ook een te beperkte invulling aan de in artikel 3.6 Waterwet 2009 opgenomen gemeentelijke zorgplicht inzake de beheersing van de grondwaterstand in het stedelijk gebied. De gemeente is van oordeel dat ze kan volstaan met het treffen van maatregelen gericht op het functioneren van het openbaar gebied. Naar onze mening heeft de wetgever bedoeld dat deze maatregelen ook juist bedoeld zijn om de grondwaterstand op particuliere percelen gunstig te beïnvloeden.

Verzoek aan gemeenteraad
Wij hebben de gemeenteraad gevraagd nu niet in te stemmen met het voorliggende voorstel voor de nadeelcompensatieregeling afbouw grondwateronttrekking Delft Noord en het college te verzoeken deze nadeelcompensatieregeling eerst te bespreken met een vertegenwoordiging van de belangenverenigingen. Dit hebben wij gedaan in een brief samen met de belangenverenigingen De Oude en De Nieuwe Delf, Zuidpoort, Olofsbuurt-Westerkwartier, en Onze Indische Buurt.

Voor het voorstel nadeelcompensatieregeling afbouw grondwateronttrekking Delft Noord klik hier  

Voor onze brief klik hier

geplaatst op
14 april 2020