Verbod voor vrachtverkeer

Het Rietveld en de Vlamingstraat hebben veel overlast door vrachtverkeer. Daarom heeft BBN de gemeente gevraagd hier iets aan te doen. De gemeente gaat een vrachtwagenverbod instellen voor deze twee straten. Hier zijn wij blij mee. BBN gaat op korte termijn een plan indienen bij het College van B&W om de overlast door vrachtverkeer in de gehele binnenstad terug te dringen.

Alle gemeentelijke diensten en Avalex hebben een ontheffing om in straten met een vrachtwagenverbod te rijden. Het huisvuil en het oud papier worden dus gewoon opgehaald.  Wij gaan de gemeente wel vragen om een ontheffingsregeling te maken voor vrachtverkeer dat op het Rietveld en de Vlamingstraat zelf moet zijn. Een ontheffingsreling die ook voorwaarden stelt aan de aanvrager van de ontheffing om de overlast zo klein mogelijk te laten zijn.

Het instellen van een verkeersmaatregel gaat door middel van een verkeersbesluit. In het verkeersbesluit geeft de gemeente de volgende overwegingen  voor het vrachtwagenverbod:

Rietveld en Vlamingstraat de binnenstad van Delft zijn gelegen en een historische uitstraling hebben;

 • de straat in het midden een gracht heeft met aan beide zijde een zeer smalle rijstrook voor eenrichtingsverkeer waarbij aan de waterkant parkeerplaatsen zijn;
 • door het smalle wegprofiel de Rietveld niet geschikt is voor vrachtauto’s;
 • de fundering van de straat onder het waterspiegel van de gracht ligt;
 • hierdoor de mogelijkheid bestaat dat het wegdek verzakt als er zwaar verkeer overheen rijdt;
 • er in het verleden verscheidende schadegevallen zijn gemeld van vrachtauto’s die toch de straat in proberen te rijden;
 • deze situaties de verkeersveiligheid en het leefklimaat niet ten goede komen;
 • de gemeente klachten heeft ontvangen van omwonenden over het vrachtverkeer;
 • de gemeente de klachten wil aanpakken door het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s;
 • de gemeente in principe geen ontheffingen voor vrachtauto’s wil verlenen omdat de veiligheid van het verkeer niet gegarandeerd kan worden;
 • de gemeente hiermee de verantwoordelijkheid bij leveranciers legt die in de Rietveld moeten zijn over hoe zij de goederen daar afgeleverd krijgen;
 • bovengenoemde maatregel bewerkstelligd kan worden door het plaatsen van bebording voor het aanduiden van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s;
 • de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, de weggebruikers en passagiers te beschermen, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.
geplaatst op
12 mei 2015