Raad stelt evenementenbeleid vast

De voorgeschiedenis
Het dossier evenementenbeleid heeft al een lange geschiedenis van overleg.  De cumulatie van evenementen op en rond de Markt en klachten over geluidsoverlast vanuit ondernemers en bewoners in de binnenstad waren aanleiding voor een evaluatie. Vanuit de raadscommissie EFB werd in oktober 2014 aan B&W meegeven om cumulatie van geluidsoverlast te beperken en zonodig de APV aan te passen. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter zijn toen vijf bijeenkomsten met belangengroepen en ketenpartners gehouden. De overleggen hebben geleid tot de nota ‘Evaluatie van het Delfts evenementenbeleid' (2015).
Oktober 2015 schreven we op de BBN site over de voorstellen voor nieuw beleid uit deze nota (zie hier) met als slotzin “BBN is positief over de evaluatie en de voorstellen, en hoopt dat deze snel geconcretiseerd worden.”

Dat heeft vervolgens nog wat tijd gevraagd. Zo is het 'Platform Evenementen' opgericht, met dezelfde belangengroepen en ketenpartners, later aangevuld met nieuwe partijen waaronder de TU Delft. Vanuit dit platform is gepraat over de nota ‘Doorontwikkeling Evenementenbeleid’. Dat heeft geleid tot concrete voorstellen om de overlast van geluid voor omwonenden en ondernemers van een evenementenlocatie te verminderen. ODH, de Omgevingsdienst Haaglanden, heeft de nodige geluidstechnische adviezen gegeven en vergelijkingen gemaakt met andere steden. De partijen zijn het eens geworden; op de platformbijeenkomst, voorafgaand aan de commissievergadering van 5 oktober, zijn de voorstellen van de nota door alle aanwezigen voor twee jaar aanvaard.

Wat levert het nieuwe evenementenbeleid de bewoners en bedrijven in de binnenstad op? 
Omwonenden hebben straks minder last van het geluid van evenementen. Op de Markt en het Agathaplein wordt de norm naar beneden bijgesteld. Organisatoren mogen minder hard geluid maken dan in het verleden. Vaak is het meest irritante geluid de bastoon, die dringt overal doorheen. Daardoor kan geluid binnen de normen met veel bas toch heel vervelend zijn voor omwonenden. Er is nu besloten dat er een norm komt voor bastonen. Extra streng, omdat de oude binnenstadswoningen vaak slechte geluidsisolatie hebben. De praktijk was verder dat ook opbouw en afbouw van evenementen voor geluidsoverlast voor de omwonenden zorgden. Ook hier komen nu duidelijke regels voor: dit mag niet meer tijdens de nachtelijke uren.  Om te controleren of de organisatoren zich ook houden aan de nieuwe normen, komt er meer toezicht en handhaving.

Geluidsoverlast ontstaat soms door onwetendheid bij organisatoren van evenementen. Daarom is het belangrijk dat ook voorafgaand aan een evenement met de organisatoren wordt gesproken over geluid, bijvoorbeeld over de opstelling van de boxen.

Naast de echte evenementen is er soms veel overlast door livemuziek op terrassen. Soms werd de regeling voor incidentele festiviteiten gebruikt als truc om onder het evenementenbeleid uit te komen. Nu wordt binnen deze regels weer duidelijk gemaakt dat het om uitzonderingen moet gaan en dat de geluidsoverlast beperkt moet zijn.

Tenslotte wordt ook de transparantie vergroot: voortaan wordt ook in de stadskrant gemeld dat een evenementenvergunningen is verleend.

De inhoud verder uitgewerkt
Het voert te ver in detail de voorstellen te behandelen zie daarvoor de nota (klik hier). De belangrijkste punten zijn:

  • Er komen niet méér afgeschermde evenementen (alleen Taptoe, Oranjekoorts en OWEE mogen dit blijven doen, liefst wel met visueel aantrekkelijkere afscherming)
  • Er komt een norm voor bastonen dB(C). Deze is bepaald door het feit dat panden in de binnenstad vaak minder goed geïsoleerd zijn en bastonen verder reiken, daarom +8 op de dB(A) norm
  • Het maximale toegestane geluidsniveau op de Markt en Agathaplein wordt 5 dB(A) verlaagd, dus evenementen mogen minder geluid produceren
  • Organisatoren moeten vooraf een geluidplan indienen (o.a. richten luidsprekers), zodat de organisator vooraf nadenkt over beperking geluidhinder
  • Er komt een nieuwe regeling voor incidentele festiviteiten (o.a. live versterkte muziek op het terras van een café), dit kan minder vaak (max 1 keer per maand) en minder laat (hoe vaker je tot 23 uur doorgaat, hoe minder vaak je op jaarbasis iets mag organiseren). Praktisch wordt dit uitgewerkt in een puntensysteem.  Verder moet de festiviteit, met inbegrip van het publiek, zich binnen de grenzen van de inrichting, afspelen. Dus bij een uitpandige activiteit binnen de afmetingen van het terras, anders wordt het beschouwd als een evenement. De geluidsnormen voor een incidentele festiviteit buiten worden 75 dB(A) en 80 dB(C)
  • De eindtijden van evenementen en de maximale aantallen blijven voorlopig ongewijzigd; wel mag op- en afbouwen niet meer in de nachtelijke uren. Op ma-za alleen tussen 7 en 23 en op zondag tussen 10 en 23. Als wordt afgevoerd met zwaar verkeer gelden bovendien de venstertijden voor vrachtwagens van het protocol logistiek
  • Er zullen meer geluidsmetingen gedaan worden bij de evenementen en idee is beter gebruik te maken van info uit de munisense meters (de geluidsmeters die nu in de binnenstad staan, zie hier), hiertoe wordt een pilot gestart
  • Er wordt ook een pilot gedaan met meer capaciteit bij toezicht en handhaving tijdens evenementen (inclusief opbouw en afbouwfase), een van de zaken waar BBN eerder voor gepleit heeft (zie hier)
  • Zowel vooraf (preventie van overlast) als achteraf (evaluatie) wordt er met organisatoren gesproken over de aanvraag
  • De legestarieven voor de evenementen worden aangepast. De incidentele festiviteiten zijn niet meer gratis (leges nog onbekend), er komt een apart tarief voor kleine evenementen (171 euro). Aan evenementen als straatfeesten zijn geen kosten verbonden en volstaat een melding
  • De evenementenkalender wordt voor 1 december vastgesteld (van belang voor beschikbaarheid van politie; evenementen die later worden aangekondigd kunnen niet doorgaan omdat er geen politie beschikbaar is voor de handhaving)
  • Er komt een duidelijker klachtenprocedure
  • Verleende vergunningen worden voortaan gepubliceerd in de stadskrant inclusief verwijzing naar de inzagemogelijkheid

Standpunt BBN
BBN is positief over het bereikte resultaat, en denkt dat met dit beleid een goed evenwicht is gevonden tussen de levendige en een leefbare binnenstad. Drie jaar geleden schreven we "we hopen dat de evaluatie snel geconcretiseerd zal worden". Dat geldt ook nu: we hopen dat het beleid snel verwerkt wordt in de betreffende regelgeving.

geplaatst op
07 december 2017