Naar een kenniscentrum grondwateronttrekking

Donderdag 1 juni heeft de gemeenteraad gesproken over de reductie van de grondwateronttrekking Delft Noord. De ChristenUnie vroeg in een motie “uit verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor de afbouw, de zorgplicht die de gemeente heeft voor de grondwaterstanden en de solidariteit met onze inwoners” om:

  • een "(online-)kenniscentrum" in te richten waar pandeigenaren terecht kunnen voor informatie over o.a. de afbouw van de grondwateronttrekking; de monitoring van grondwaterstanden; de (grenzen aan de) zorgplicht van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van pandeigenaren; adviezen over mogelijke maatregelen tegen veranderingen in de grondwaterstanden ter voorkoming van schade; en een gemeentelijk loket voor vragen en advies;
  • de raad minimaal één keer per jaar te informeren over de ontwikkelingen van de reductie op de grondwateronttrekking (o.a. monitoring/ overleg.

Verder vroeg de ChristenUnie naar de stand van zaken over het in de Commissie Ruimte en Verkeer van 16 mei gedane voorstel om na te denken over:

  • een subsidieregeling voor pandeigenaren die maatregelen ten behoeve van veranderende grondwaterstanden treffen;
  • een schadefonds zonder extreme bewijslast dat door pandeigenaren benut kan worden.

Vervolgens vroeg D66 aan de wethouder of zijn toezeggingen gedaan in de commissievergadering van 16 mei: “alle normen die wij hebben zullen wij delen, alles wat wij weten zullen wij bekend maken en delen met anderen” nog gelden.

Er was verder ook veel bijval binnen de raad voor de motie.

Wethouder Brandligt gaf aan dat al zijn toezeggingen uit het verleden uiteraard nog steeds geldig zijn. Dat het gevraagde kenniscentrum geheel in de lijn ligt van wat er al gedaan wordt of wat het college wil gaan doen en dat de sticker kenniscentrum voor de communicatie een goed idee is. Ook zal het college de raad minimaal eenmaal per jaar informeren over de monitoring en de bijbehorende ontwikkelingen. Daarnaast gaf hij aan dat het college aan het nadenken is over een mogelijke regeling om bewoner die te maken krijgen met de overlast van het reduceren van de grondwateronttrekking tegemoet te komen en dat dit samenhang heeft met de reeds bestaande reserve om schades uit te betalen. Als dit uitgewerkt is zal hij de raad hierover informeren. Na deze toezeggingen werd de motie ingetrokken.

Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met de gedane toezeggingen. De inspanningen van onze werkgroep Water richting gemeente en politiek van de afgelopen jaren hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. Er ligt nu een goede basis om de reductie in open overleg tussen de gemeente en de bewoners op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

geplaatst op
04 juni 2017
Tags: