Evaluatie evenementenbeleid

evaluatie

De gemeente werkt aan de evaluatie van het evenementenbeleid. Inmiddels is het proces – mede n.a.v. de brief van de gezamenlijke belangenorganisaties en de bespreking in de raadscommissie - geïntensiveerd, zoals B&W dit noemt, en worden drie bijeenkomsten gehouden, waar de thema’s geluid, locaties en frequenties met diverse belanghebbenden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter besproken worden.

Bij de bijeenkomsten zijn bewoners, ondernemers (via het Bestuurlijk Overleg Binnenstad), horeca, evenementenorganisatoren, studenten, politie en de gemeente partij. De gemeente heeft als doel voor deze bijeenkomsten geformuleerd om tot een voorstel te komen voor een optimalisatie van het evenementenbeleid waarbij belangenvertegenwoordigers betrokken zijn.

In april vond de tweede bijeenkomst plaats. BBN heeft benadrukt dat evenementen niet per definitie goed zijn voor een economische vitale binnenstad: hier is een betere empirische onderbouwing voor nodig, waarbij ook de neveneffecten moeten worden afgewogen.

Een belangrijk punt in de discussie is voor de bewoners de locatie van evenementen: Lijm en Cultuur moet een volwaardig alternatief zijn voor evenementen die primair een plek zoeken.

Een aandachtspunt voor evenementen in de binnenstad is het effect van cumulatie voor degenen die tussen twee of meer locaties uit de locatiematrix in wonen. Twee of drie muziekbronnen door elkaar moet voorkomen worden. En verder moet het niet zo zijn dat als een evenement op de ene locatie is afgelopen, op een andere naburige locatie een festiviteit begint,

En dat brengt ons bij het geluid: zowel in de normstelling (in Delft hoger dan in sommige andere steden, en we hebben nog geen geluidsnorm voor basgeluid, de zogenaamde dB(C)-norm), als in de handhaving. Als BBN zien we inspirerende voorbeelden, waar Delft van kan leren, die we graag willen inbrengen.

Een verder punt is de communicatie. Dat betreft zowel duidelijkheid over begin- en eindtijden, maar ook tijdige bekendmaking van vergunningaanvragen.

 

 

 

 

 

geplaatst op
10 mei 2015