Effecten uitvoeringsplan duurzame mobiliteit

De gemeente Delft heeft de ambitie in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de stad dan evenveel energie gebruikt als er wordt geproduceerd en dat die energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen. Ook vinden er geen CO2-emissies van fossiele bronnen plaats op Delfts grondgebied.

Om deze doelen te bereiken moeten er ook op het gebied van mobiliteit veranderingen plaatsvinden. Het verkeer in Delft zorgt namelijk voor 0,48 ton CO2 uitstoot per inwoner per jaar. Dit is 15% van de totale CO2 uitstoot en wordt veroorzaakt door 12% van het totale energieverbruik in Delft.

In de gemeentebegroting voor de periode 2016 – 2019 is éénmalig een bedrag van €250.000 gereserveerd, te besteden aan verdere verduurzaming van mobiliteit. Het hierbij behorende uitvoeringsplan, waarin de maatregelen nader uitgewerkt worden, is recent door het college naar de raad gestuurd. Onderstaand de drie maatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op de binnenstad.

Shuttlevervoer

Touringcars mogen sinds oktober 2016 de binnenstad niet in. De touringcarpassagiers worden nu afgezet bij de Koepoortplaats en niet in de binnenstad zelf. Er wordt ook gekeken naar een andere invulling van buslijn 61, die nu dwars door de binnenstad rijdt en door zijn grootte slecht in het straatbeeld past. Er wordt gestreefd naar verdere professionalisering van het shuttlevervoer in Delft. Primair gericht op de binnenstad, maar shuttlevervoer elders in de stad kan hierbij betrokken worden. Er wordt onder andere gekeken naar elektrisch shuttlevervoer en naar meer duidelijke halteplaatsen.

E-laadvoorzieningen voor fietsen / scooters

Voor recreanten met een elektrische fiets groep is stalling bij een bezoek aan de stad een probleem. In openbare rekken is men bang voor beschadiging en diefstal, stelt het Fietsberaad. Door het realiseren van een speciale stallingslocatie faciliteert de gemeente een plek waar recreanten de elektrische fiets kunnen stallen en opladen. Er wordt gedacht aan stroomlevering door middel van zonnepanelen. Ook andere elektrische voertuigen zoals scooters en scootmobielen kunnen aan de palen worden opgeladen. Er wordt gezocht naar zes geschikte locaties zichtbare laadinfrastructuur op drukke fietsbestemmingen. Mogelijke locaties zijn de Delftse Hout, Markt, Oude Langedijk, omgeving Agathaplein, de Hoven en het Bastiaansplein.

Stroomlijnen inzameling bedrijfsafval binnenstad

In de huidige situatie wordt bedrijfsafval uit de binnenstad opgehaald door zeven verschillende marktpartijen. Ondernemers maken zelf afspraken met ophaaldiensten. Deze inefficiënte manier van ophalen zorgt voor onnodig veel verkeersbewegingen in de binnenstad. Ook de ophaaldiensten zelf zijn gebaat bij een efficiënte manier van ophalen om kosten te besparen. Ondernemers en bedrijfsafval inzamelaars uit de binnenstad zijn voornemens een pilot-initiatief op te zetten waar de gemeente een faciliterende rol in neemt. Het doel van dit initiatief is om gezamenlijk tot een efficiëntere manier van inzamelen van bedrijfsafval in de binnenstad te komen.

 Overige maatregelen

De overige maatregelen genoemd in het uitvoeringsplan zijn:

  • Openbare laadinfrastructuur
  • Field- en Research lab zelfrijdend vervoer
  • Waterstofauto gemeentelijke organisatie
  • Fietslicht informatie paneel (FLIP)
  • Deelfietssysteem

Voor het Uitvoeringsplan duurzame mobiliteit klik hier

geplaatst op
10 januari 2017