Druk op parkeerruimte neemt verder toe

De parkeerdruk in de binnenstad is al jaren erg hoog. Dit bleek ook uit onze parkeertelling van 2015. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande in de binnenstad die leiden tot verlies aan parkeerruimte en die vragen om meer parkeerruimte. Het gaat dan onder andere om:

 • Gasthuisplaats. Bij bebouwing zal de huidige parkeerfunctie van de locatie vervallen. Dit betreft verlies van 176 parkeerplaatsen.
 • V&D locatie. Deze gaat herontwikkeld worden. Naar verwachting met een AH-supermarkt op de begane grond. Deze supermarkt zal leiden tot extra parkeren in de Zuidpoortgarage. Boven de supermarkt zijn ca 63 appartementen gepland zonder parkeervoorziening. Deze appartementen zijn ook aangewezen op de Zuidpoortgarage.
 • Lidl. Bij realisatie van de supermarkt zal een aantal parkeerplaatsen in de Kruisstraat verdwijnen. De gemeente heeft aangegeven dat de Zuidpoortgarage  een alternatief kan zijn als de parking van de geplande Lidl vol is.
 • Armamentarium. Bij de herontwikkeling van het Armamentarium wordt uitgegaan van gebruik van de Zuidpoortgarage.
 • Yperdek. Is een potentiële ontwikkellocatie. Het betreft 157 parkeerplaatsen.
 • Fietsparkeren Delft, voorstel uitvoeringsagenda. Dit document gaat uit van autoparkeerplaatsen inrichten voor fietsparkeren: “De ruimte voor een alternatieve parkeerplaats voor bewoners kan bijvoorbeeld gezocht worden in de parkeergarages, waarvoor arrangementen kunnen worden afgesloten.”

Probleem
Wij verwachten dat er door deze ontwikkelingen op afzienbare termijn onvoldoende parkeerruimte is op straat en in de parkeergarages rond de binnenstad. Dat is niet alleen slecht voor ons bewoners, maar ook voor de bezoekers van de binnenstad. Voldoende parkeerruimte voor bezoekers is een voorwaarde voor een vitale en gastvrije binnenstad.

Recent heeft het college de parkeervisie Nieuw Delft uitgebracht. Hierin wordt aangegeven ook gebruik te gaan maken van de parkeergarages Spoorsingel en Zuidpoort. Dit zal het probleem nog groter maken. Daarom hebben wij, samen met de andere twee belangenverenigingen uit de binnenstad, een brief aan college en gemeenteraad gestuurd met de volgende verzoeken:

 1. De oplossing van de parkeerbehoefte van Nieuw Delft geheel te laten plaatsvinden in Nieuw Delft zelf.
 2. Een degelijk onderzoek te laten uitvoeren dat leidt tot kwantitatief onderbouwde
  -  normen voor bezoekersparkeren en
  -  maximaal acceptabele loopafstanden.
 3. De (mogelijke) ontwikkelingen in de binnenstad te inventariseren, de bijbehorende parkeerbehoeften te bepalen en vervolgens de totale parkeerbehoefte te bepalen.
 4. Op basis van de aldus verkregen totale parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkelingen plus de reeds bestaande parkeerbehoefte in de binnenstad (parkeergebieden B plus D1) een berekening à la het Sparkrapport te laten maken voor de match tussen de totale parkeerbehoefte en de totale parkeercapaciteit van de binnenstad inclusief de parkeergarages rond de binnenstad, op alle relevante tijdstippen.

De Parkeervisie Nieuw Delft is besproken in de raadscommissie Ruimte en verkeer van 10 oktober. Daarbij is onze brief in beschouwing genomen. Veel parijen bleken onze zorgen over de parkeersituatie in de binnenstad te delen. Het college gaf aan dat er inderdaad een einde komt aan de huidige restcapaciteit in de parkeergarages en dat de hele parkeersituatie uitgezocht zal worden. Een schriftelijke reactie op onze vier vragen is toegezegd voor het einde van het jaar. Daar zijn wij natuurlijk zeer blij mee.

Meten is weten
Daarom organiseren wij net als in 2015 samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad een parkeertelling. De telling is in de week van zaterdag 18 tot en met vrijdag 25 november. Wij hebben hiervoor vrijwilligers nodig om te tellen. Binnenkort komt er een stukje met nadere informatie over de telling met het verzoek u aan te melden.

Voor de brief aan college en gemeenteraad over de parkeersituatie in de binnenstad klik hier

geplaatst op
12 oktober 2017