Afbouw grondwateronttrekking gaat beginnen

Binnenkort start de reductie van de voormalige DSM-grondwaterontrekking. De reductie zal stapsgewijs plaatsvinden en zal zorgvuldig worden gemonitord. Op basis van het zo te verkrijgen inzicht zal het afbouwtempo bepaald gaan worden. Tijdens de afbouw zal het overleg met ons zal worden voortgezet en zo nodig worden geïntensiveerd. Wij zijn blij met deze zorgvuldige aanpak van de reductie.

Een aspect heeft naar onze mening nog niet voldoende aandacht gekregen. Dat is de schade aan particuliere woningen van Delftenaren als gevolg van de reductie, bijvoorbeeld als gevolg van (ongelijke) bodembeweging of stijgend grondwater. De brief van het college besteedt hieraan geen aandacht. Dat wij dit onderwerp van groot belang vinden spreekt voor zich. Hierbij speelt de gemeentelijke zorgplicht een grote rol. Dit laatste is ook recent naar voren gebracht door de jurist en binnenstadbewoner Bart Teeuwen door middel van zijn ingezonden brief in Delft op zondag en door zijn burgerbrief aan de raad, lees hier.

De brief van het college is gisteravond besproken in het zogenaamd Delfts Kwartiertje voorafgaand aan de commissie Ruimte en verkeer. De fractie van D66 gaf aan dat het gaat om verkrijgen en behouden van wederzijds vertrouwen en dat informatie overdracht en het bespreekbaar maken van schade hierbij een belangrijke rol spelen. Hierbij heeft wethouder Brandligt aangegeven alle informatie die de gemeente heeft te zullen delen met de bewoners. De gegevens die volgen uit de monitoring zullen ook sneller worden bekend gemaakt. De normen waaraan de monitorgegevens worden getoetst worden van te voren bekend gesteld. In het bewonersoverleg zal ook besproken worden hoe om te gaan met schades. Met deze toezeggingen zijn wij natuurlijk heel blij.

De wethouder reageerde niet op twee suggesties betreffende particuliere woningeigenaren gedaan door de fractie van de Christenunie, namelijk een subsidiepot voor preventieve maatregelen zoals drainage op particulier terrein en een schadepotje voor het geval er onverhoopt toch grondwaterschade optreedt. Volgende week heeft BBN samen Bart Teeuwen een afspraak voor een gesprek met wethouder Brandligt over de grondwateronttrekking. Dan zullen wij deze suggesties opnieuw voorleggen.

Voor de brief van het college van B&W Grondwateronttrekking Delft Noord reductie klik hier

geplaatst op
17 mei 2017
Tags: