Wie zijn wij?

De Belangenvereniging Binnenstad Noord is de belangenorganisatie voor het noordelijk deel van de Delftse binnenstad, met ruim 370 leden. De vereniging zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad en komt op voor de belangen van de bewoners.

Periodiek hebben we overleg met de gemeente over zaken in de uitvoering van het gemeentelijk beleid die de bewoners direct raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeren en verkeer, horeca en evenementen, wateroverlast, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Ook proberen we het beleid van de gemeente te beïnvloeden en beter te maken, door deel te nemen aan overleggen en het bezoeken van netwerkbijeenkomsten. En door zaken onder de aandacht van de gemeente te brengen. Daarbij maken we ook gebruik van onze formele inspraakmogelijkheden.

Als vereniging streven we ook naar goede onderlinge contacten tussen de bewoners. Want een goed leefklimaat wordt in de eerste plaats bepaald door de omgang met de mensen om je heen.

Hoe functioneert de vereniging?

Ledenvergadering  
Eén maal per jaar houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. De functie van de ledenvergadering is:

 • controleren van het bestuur en evaluatie van het afgelopen jaar - het Jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden
 • bepalen speerpunten voor het komende jaar, inclusief begroting - het Activiteitenplan 2023 kunt u hier downloaden;
 • besluiten over mandaat aan het bestuur voor inhoudelijke zaken;
 • kiezen van bestuursleden, indien aan de orde.

Wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld het als vereniging al dan niet in beroep gaan tegen een beslissing van de gemeente, dan wordt een extra ledenvergadering uitgeschreven.

Bestuur
Er is een bestuur, dat gekozen wordt door de leden op de algemene ledenvergadering. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering en besluiten van het bestuur zelf. Het bestuur zorgt samen met de deelnemers  van de werkgroepen (zie hieronder) voor het op tijd tot stand komen van de standpunten en de strategie. De bestuursleden of de door de vereniging ingestelde werkgroepen overleggen met de gemeente, de andere belangenverenigingen en andere betrokken instanties. Het bestuur legt tegenover de leden verantwoording af over de besluiten die worden genomen en over het opereren van de werkgroepen. De bestuursleden zijn tekenbevoegd. Bestuursleden mogen na toestemming van de ledenvergadering namens de vereniging juridische procedures voeren.  De vereniging staat onder nummer 62013459 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Marlies Heesen, voorzitter;
 • Hans van Bodegom, secretaris;
 • Anouk Creusen, penningmeester;
 • Herman de Wolff, algemeen bestuurslid.

Ereleden
Mensen die van bijzondere betekenis zijn geweest voor de vereniging kunnen door het bestuur tot erelid worden benoemd; dat is twee keer gebeurd:

 • Corrie Schaareman: erelid van 19 april 2016 tot 20 december 2022.
 • Joop Gravesteijn: erelid van 13 april 2022 tot 8 oktober 2023.

Werkgroepen
De vereniging kent een aantal werkgroepen. De werkgroepen functioneren op een bepaald afgebakend gebied en doen dit onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Een werkgroep vertegenwoordigt  de vereniging op zijn werkgebied. Uit de werkgroepen wordt gerapporteerd op de ledenbijeenkomsten. De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen:

 • Parkeren en verkeer;
 • Horeca en evenementen;
 • Water;
 • Wonen en ruimtelijke ordening;
 • Openbare Ruimte en Groen;
 • Duurzaam;
 • Jong en Oud.

Omwonendengroepen
De vereniging stimuleert en faciliteert de organisatie van bewoners, bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte en rond lokale projecten.

Bijeenkomsten
Naast de algemene ledenvergadering zijn er jaarlijks ca 4  andere bijeenkomsten. Deze worden momenteel gehouden in het pand van de Speeltuinvereniging, Kleine Boogerd 16. Tijdens deze bijeenkomsten worden alle actuele onderwerpen besproken. Bij deze bijeenkomsten zijn alle leden en overige belangstellenden van harte welkom.

Extern overleg
De vereniging neemt momenteel o.a. deel aan:

 • Commissie Bevoorrading Delft;
 • Overleg meldpunt overlast (functioneert op dit moment niet);
 • Delft Platform Evenementen;
 • Bewonersoverleg Water;
 • Informatieoverleg reductie grondwateronttrekking Delft Noord;
 • Klankbordgroep OWee.

Buurtactiviteiten
De vereniging levert een bijdrage aan:

 • Kinderspelen Koningsdag op de Raam;
 • Lampionnenoptocht

De vereniging organiseert een of twee keer per jaar een excursie. Ook wordt ca twee keer per jaar een buurtborrel georganiseerd. Vertder wordt maandelijks een koffieochtend georganiseerd (derde donderdag van de maand).

Wilt u meer informatie  of wilt u deelnemen in een werkgroep, meld u aan via het contactformulier op de site. Of neem contact op met het secretariaat, Rietveld 15.

Website en sociale media

Deze website is in zijn huidige vorm sinds  februari 2013 in de lucht. De inhoud van de website valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt bijgehouden door de webmaster. Periodiek verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een digitale nieuwsbrief. BBN is actief op Twitter (zie @binnenstadnoord) en heeft een account op Mastodon.

Privacyverklaring

BBN gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Leden geven bij aanmelding een aantal gegevens door aan de vereniging (naam, adres, mailadres en facultatief telefoonnummer en interessegebieden), die door het bestuur worden opgenomen in de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt beheerd door het bestuur. Mocht u er prijs op stellen dat de facultatieve gegevens uit onze ledenadministratie verwijderd worden, dan kunt u daar een verzoek toe indienen via bestuur@binnenstadnoord.nl.  We zijn als bestuur conform art. 3 van de statuten van de vereniging verplicht dit register met namen en adressen van de leden bij te houden, en gebruiken deze gegevens om contact te kunnen onderhouden met de leden over hun lidmaatschap en over zaken de vereniging betreffende. We gebruiken het bestand verder voor het bijhouden van de contributiebetalingen. Deze gegevens zullen, met uitzondering van onderstaande, niet met derden buiten de vereniging worden gedeeld. We bewaren de gegevens gedurende uw lidmaatschap, en we houden een lijst bij met oud-leden en reden voor beëindiging van het lidmaatschap; na opzegging zullen we indien u hierom verzoekt uw persoonsgegevens direct verwijderen uit het ledenbestand.

Ten behoeve van het contact met de leden maakt de vereniging onder meer gebruik van een elektronische nieuwsbrief; we melden onder meer ontwikkelingen in de buurt, standpunten van de vereniging, wijziging in het gemeentelijk beleid en buurtactiviteiten. Deze nieuwsbrief wordt verzonden door het bedrijf Mailchimp uit de VS; het bestuur geeft daarvoor de mailadressen van de leden door aan dit bedrijf. Daarmee wordt weliswaar data buiten de EU gebracht, maar Mailchimp is gecertificeerd door het EU-US privacy shield. Zie hier meer over het privacybeleid van dit bedrijf. Mailchimp registreert voor ons zichtbaar per mailadres de al dan niet succesvolle verzending, het openen en het doorklikken op links in de nieuwsbrieven. Als bestuur gebruiken we deze informatie om te weten welke onderwerpen de leden het meest bezighouden en ook om te signaleren of mailadressen verouderd zijn. Mochten leden geen prijs stellen op dit omgaan met hun persoonsgegevens, dan kunnen ze eenvoudig toezending van de nieuwsbrief stoppen door hun mailadres af te melden; onder elk verzonden nieuwsbrief is hiertoe een link opgenomen.  Hetzelfde geldt voor andere geïnteresseerden die zich zelf voor de nieuwsbrief hebben opgegeven via het aanmeldformulier op de website.

Voor het contact met de leden maakt de vereniging tevens gebruik van e-mail. De mailboxen van de vereniging worden gehost door De Heeg webhosting uit Beverwijk. De mailboxen zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden van de vereniging. We bewaren deze correspondentie voor een onbepaalde tijd, zolang dat nodig wordt geacht.

Bankrekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL16 RABO 0300 6791 06 t.n.v. Belangenvereniging Binnenstad Noord te Delft. Vermeld bij het betalen van uw contributie altijd het lidmaatschapsnummer, zie de mail met het contributieverzoek.

Statuten

Onze statuten kunt u hier downloaden.