Wel of niet betalen voor aan huis ophalen van grofvuil?

In november is in de gemeenteraad de begroting 2021 besproken. Binnen het onderdeel Beheer en onderhoud openbare ruimte van het programma Schone en veilige stad zijn bezuiniging opgenomen die een bijdrage moeten leveren aan “verbetering van het begrotingssaldo”. Een daarvan is het schrappen van het gratis ophalen op afspraak van het grof huishoudelijk afval. De gemeente gaf hierbij aan te verwachten dat als gevolg van het stopzetten van het gratis ophalen van grof huishoudelijk afval er meer kosten gemaakt moeten worden voor dumpingen, maar dat hiermee rekening is gehouden in de begroting. De gemeente accepteert dus meer dumping bij de ondergrondse containers. Wij berichtten hier eerder over.

Het niet meer gratis ophalen is nu vastgelegd in een voorstel wijziging Verordening Reinigingsheffingen 2021. Het voorstel houdt in een tarief in te voeren van €25,00 per afspraak, per grondstofstroom, met een maximum van 1 kubieke meter. Het betreft de grondstofstromen: grof huishoudelijk afval, matrassen, snoeiafval, wit- en bruingoed en metalen. Het tarief geldt per stroom. Het verwachte saldo van opbrengsten en kosten van de heffing is €300.000. Dit goedkeuren is een raadsverantwoordelijkheid. Het wijzigingsvoorstel Verordening Reinigingsheffingen 2021 is besproken in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 11 februari. Dit leidde tot een uitgebreide discussie. Onderstaande tekst is afkomstig van de gemeenteraadsite www.ris.delft.nl.

"Ophaaltarief grofvuil levert uitvoerig debat op
De gemeenteraad besloot vorig jaar in te stemmen met een pakket bezuinigingsmaatregelen om de stijging van de afvalstoffenheffing te beperken. De invoering van het ophaaltarief voor grofvuil is de eerste wijziging op de Verordening Reinigingsheffingen. De raad moet daar in de vergadering op 4 maart mee akkoord gaan. Het is de vraag of dat gaat gebeuren, want veel fracties hadden zo hun eigen ideeën over het voorstel van het college.

Volgens Groep Stoelinga verandert Delft in het Napels aan de Schie als bewoners moeten gaan betalen voor het ophalen van grofvuil. Die fractie verwacht dat bewoners hun afval niet meer melden en illegaal gaan dumpen. Als het aan Groep Stoelinga ligt stopt Delft met de PMD-inzameling en blijft het ophalen van het grofvuil gratis. Ook Stadsbelangen Delft hekelde het voorstel, omdat het de weg opent naar hogere afvalkosten en minder dienstverlening. Stadsbelangen Delft drong er bij wethouder Martina Huijsmans op aan met andere creatieve oplossingen te komen.

Die creatieve ideeën kwamen uit de commissie. STIP wees onder meer naar Groningen waar mensen met een kleine beurs een bakfiets kunnen huren om hun grofvuil zelf weg te brengen. STIP vroeg de wethouder te onderzoeken of dit voorbeeld ook in Delft zou kunnen werken. GroenLinks en D66 zeiden zich zorgen te maken over de hoogte van het tarief. D66 stelde de wethouder voor te kijken naar de mogelijkheid om iets met de Delftpas te doen. Daarnaast vroeg D66 aan wethouder Huijsmans om met de corporaties te overleggen over gecentraliseerde oplossingen bij flats. De VVD noemde dat een mooie suggestie. Ook de VVD zei zich zorgen te maken over de hoogte van het tarief.

Die 25 euro doet volgens de CDA vooral pijn bij de mensen die geen auto kunnen betalen. Die fractie kwam met nog een andere oplossing; laat de brengers van afval betalen, zodat het ophalen goedkoper kan en er tevens bezuinigd wordt. Net als Groep Stoelinga, GroenLinks en diverse andere fracties vroeg het CDA ook nadrukkelijk aan de wethouder om het illegaal dumpen van grofvuil te controleren en tegen te gaan. De SP zei dat de Delftse Hout zo’n dumpplek gaat worden met dit voorstel. De SP zou veel liever zien dat er een inkomensafhankelijk systeem wordt ingevoerd. De PvdA zei geschrokken te zijn van de hoogte van het ophaaltarief.

De ChristenUnie voelde een innerlijke tweestrijd; tegen de verhoging van het tarief in het besef dat er weinig aan veranderd kan worden omdat de raad instemde met het bezuinigingspakket. De ChristenUnie prees de inventieve ideeën van STIP, maar volgens de ChristenUnie kosten die geld. De fractie zei daarom meer te voelen voor het ‘constructieve’ plan van het CDA om de grofvuilbrengers te laten betalen.

Wethouder Huijsmans wilde niet veel weten van al die ideeën. Ze liet aarzelend weten wel naar de Delftpas te willen kijken en in gesprek te gaan met de woningcorporaties, maar al die andere ideeën kosten volgens de wethouder tijd en geld. Hoe zeer verschillende fracties er ook bij haar op aandrongen om met alternatieve scenario’s naar de raad te komen; de wethouder hield voet bij stuk. Zij wees herhaaldelijk op de bezuiniging die gerealiseerd moet worden, op de financiële situatie van Delft, op het herstelplan dat er moet komen en op het besluit dat de raad op 4 maart moet nemen, zodat het tarief ingevoerd kan worden.

GroenLinks vroeg haar het voorstel uit te diepen. De SP noemde nog eens inkomensafhankelijk maken. De VVD sprak over scenario’s. Maar de wethouder gaf niet veel toe. Zij sprak over een begrijpelijk en helder voorstel en dat het bij bezuinigen nodig is om een lijn te trekken om de volgende stap te zetten. De ChristenUnie riep de fracties die diverse moties hadden aangekondigd op samen in beraad te gaan. Het voorstel om de Verordening Reinigingsheffingen te wijzigen wordt in de raadsvergadering op donderdag 4 maart verder besproken."

raadsvoorstel

geplaatst op
15 februari 2021
Tags: