Tussentijdse evaluatie Studentenhuisvesting in goede banen

In juni behandelt de raad de tussentijdse evaluatie van de nota Studentenhuisvesting in goede banen, ook wel bekend als het verkameringsbeleid.

We zien een aantal goede voorstellen, maar wat ons betreft moet er echt een tandje bij. De steeds verdere groei van studentenaantallen zorgt voor helaas niet afhoudende druk op (onder andere) de bestaande woningvoorraad in de stad. Delft kan zich uitstel niet permitteren, en moet tegendruk blijven organiseren want de creativiteit om bestaande regels heen te gaan blijkt groot. We zien om ons heen buurtgenoten die het niet meer trekken, en verhuizen. We zien nog steeds eengezinswoningen verdwijnen uit de reguliere woningvoorraad - in de Groene Amsterdammer lezen we zelfs dat Delft de studentenstad is waar particuliere beleggers de meeste huizen opkopen (zie hier). We zien krappe stoepen en straten verder dichtslibben met geparkeerde fietsen.

Samen met de belangenverenigingen TU Noord, de Oude en de Nieuwe Delf en Zuidpoort hebben we gemeenteraad o.a. gevraagd:

  • direct maatregelen te nemen tegen het opdelen van panden, en niet te wachten op nader onderzoek. Het opdelen van een pand in zelfstandige units wordt een urgent probleem, en lijkt een nieuw verdienmodel voor particuliere beleggers. Gevolg is dat schaarse woningen niet beschikbaar zijn voor de doelgroep en er ongewenste effecten op de leefbaarheid zijn. We schreven er eerder over, zie hier). We hebben zelf een hapklaar voorstel voorbereid, om de Huisvestingsverordening zo aan te passen dat ook het opdelen van woningen in kleine eenheden niet meer mogelijk is, en verder moet voldoen aan dezelfde volkshuisvestelijke en leefbaarheidstoetsen als bij verkamering.
  • de druk op de woningmarkt te verlichten door meer aandacht voor nieuwbouw, inclusief onzelfstandige woningen – daar is reden toe: eerdere toezeggingen worden niet gehaald, de berekende behoefte is naar beneden bijgesteld en de groei van het aantal studenten blijkt nog groter dan gedacht. Er is meer politieke draagkracht nodig, operationele afspraken met de TU, en bijvoorbeeld mogelijk ook afspraken met buurgemeenten.
  • het – op voorspraak van makelaars gedane - voorstel de uitzonderingen te vergroten niet over te nemen, maar juist de uitzonderingsmogelijkheden van verkamering boven winkelruimten te heroverwegen. De regeling kent al een algemene hardheidsclausule; die is wat ons betreft voldoende om incidentele moeilijke verkoop- of verhuurbaarheid van panden te ondervangen. Nu staat de weg open ook nieuwbouw appartementen boven bijvoorbeeld de winkels van In de Veste te verkameren.
  • meer aandacht voor de bestaande al verkamerde panden, en te bereiken dat alle kamerverhuurders in Delft zich moeten houden aan de regels voor goed verhuurderschap, zowel als het gaat om het voorkomen van overlast naar de omgeving als in de verhouding verhuurder en huurder om te voorkomen dat dit in de overspannen markt tot excessen leidt en ook huisjesmelkers beter aangepakt kunnen worden. We stellen voor het verhuren van kamers vergunningplichtig te maken. We hebben een voorstel voorbereid, ter wijziging van de APV met de invoering van een verhuurdersvergunning. Bestaande verhuurders hebben een half jaar de tijd om deze vergunning aan te vragen, die dan ook aan hen verleend wordt. Wel betekent dat dat de bestaande verhuurders zich aan de vergunningvoorwaarden moeten houden, en een van die voorwaarden is ‘goed verhuurderschap’.
  • duidelijkheid over de toekomst van bestaande hospitasituaties die niet voldoen aan de nieuwe regels, en een adequaat plan voor handhaving van de nieuwe regels
  • een adequate registratie van verkamerde panden en de geldende spelregels, relevant omdat allerlei verschillende regimes bestaan en het voor derden niet meer duidelijk is wat wel en niet kan in een pand (illegaal gebruik, vergund gebruik, gebruik dat dateert van voor 1 november 2017, gebruik met of zonder melding brandveilig gebruik, gebruik voor of na de aanscherping van de hospitaregeling, verenigingshuizen die via de vereniging worden aangesproken, etc. etc.)
  • de informatievoorziening op de website te verbeteren, zodat zowel omwonenden als bewoners van verkamerde panden beter weten waar ze aan toe zijn en wat van hen verwacht wordt.
  • dat op meldingen op het meldpunt dan wel registratiepunt woonoverlast ook geacteerd wordt, en niet gewacht wordt op een formeel handhavingsverzoek.

Voor de complete brief, zie hier

geplaatst op
30 mei 2019