Ontstaan BBN

De roots van de eind 2014 formeel opgerichte Belangenvereniging Binnenstad Noord liggen in de jaren 1970. Landelijk stond "stadsvernieuwing" op de agenda, zo ook in Delft. Bewoners kwamen in opstand tegen plannen die gemeenten maakten om in de stedelijke structuur in te grijpen. In ons gebied waren dit ondermeer plannen die werden gemaakt voor een parkeergarage tussen Raam en Doelenplein. Tegenstand tegen deze plannen was aanleiding voor het oprichten van diverse actiegroepen in de Delftse binnenstad. Naast het tegenhouden van grootschalige ingrepen, hadden veel actiegroepen het vergroten van de leefnbaarheid en de realisatie van kinderspeelplekken hoog in het vaandel staan.

De ontwikkeling in Delft stond niet op zichzelf, maar was zichtbaar in veel meer gemeenten. De druk van actiegroepen leidde er toe dat er binnen gemeenten een verandering plaatsvond in de manier waarop plannen werden gemaakt. Stadsvernieuwing werd een politiek onderwerp. Besluiten moesten niet alleen over maar ook met bewoners genomen worden. Bij de planontwikkeling begonnen veel gemeenten het daarom belangrijk te vinden dat er structureel overleg plaatsvond met bewoners. Landelijk ontstonden in veel wijken initiatieven voor bewonersinspraak. In de loop der tijd werd inspraak geformaliseerd. Zo ook in Delft. In de binnenstad werd een aantal deelgebieden aangewezen waar overleg met de gemeente werd georganiseerd. Een hiervan was het gebied van Binnenstad Noord. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat in 1989 de Bewonerswerkgroep Binnenstad Noord is opgericht. BBN was voor lopende actviteiten overlegpartner van de gemeente, en er vond structureel overleg plaats. Voor bijzondere projecten, koos de gemeente voor een wat andere overlegstructuur. Zo was er in ons gebied het blok Raam, Rietveld, Oosterstraat, Fortuinstraat dat als aandachtsgebied voor complexgewijze particuliere woningverbetering was aangewezen. De eigenaren waren daar georganiseerd in de Stichting het Nieuwe Werk. Ook voor de herontwikkeling van het Doelengebied was een aparte overlegstructuur opgezet, waar BBN dan weer wel een vertegenwoordiger in had.

Naast het willen verbeteren van het gemeentelijk beleid, is BBN altijd nauw gelieerd geweest aan bewonersinitiatieven voor buurtactiviteiten, in het bijzonder de kinderspelen op het Raam op Koning(inne)(s)dag zoals deze nog steeds vanuit RVO (oorspronkelijke naam "stichting buurtcentrum Raam Vlamingstraat en Omgeving", ontstaan o.a. de actiegroep tegen de parkeergarage) worden georganiseerd.

Meer over de onstaansgeschiedenis is te vinden in de krant die is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Joop Gravesteijn als bestuurslid van de vereniging, zie hier.

voorkant buurtkrant