Ontstaan BBN

De roots van de eind 2014 formeel opgerichte Belangenvereniging Binnenstad Noord liggen in de jaren 1970. Landelijk stond "stadsvernieuwing" op de agenda, zo ook in Delft. Bewoners kwamen in opstand tegen plannen die gemeenten maakten om in de stedelijke structuur in te grijpen. In ons gebied waren dit ondermeer plannen die werden gemaakt voor een parkeergarage tussen Raam en Doelenplein. Tegenstand tegen deze plannen was aanleiding voor het oprichten van een actiegroep.
De druk van actiegroepen leidde er toe dat er binnen gemeenten een verandering plaatsvond. Stadsvernieuwing werd politiek. Bij de planontwikkeling vonden veel gemeenten het belangrijk dat er structureel overleg plaatsvond met bewoners. Landelijk ontstonden in veel wijken initiatieven voor bewonersinspraak. In de loop der tijd werd inspraak geformaliseerd. Zo ook in Delft. In de binnenstad werd een aantal deelgebieden aangewezen waar overleg met de gemeente werd georganiseerd. Een hiervan was het gebied van Binnenstad Noord. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat in 1989 de Bewonerswerkgroep Binnenstad Noord is opgericht. BBN was vooor lopende actviteiten overlegpartner van de gemeente, en er vond structureel overleg plaats. Voor bijzondere projecten, koos de gemeente voor een wat andere overlegstructuur. Zo was er in ons gebied het blok Raam, Rietveld, Oosterstraat, Fortuinstraat dat als aandachtsgebied voor complexgewijze particuliere woningverbetering was aangewezen. De eigenaren waren daar georganiseerd in de Stichting het Nieuwe Werk. Ook voor de herontwikkeling van het Doelengebied was een aparte overlegstructuur opgezet, waar BBN dan weer wel een vertegenwoordiger in had.

Naast het willen verbeteren van het gemeentelijk beleid, is BBN altijd nauw gelieerd geweest aan bewonersinitiatieven voor buurtactiviteiten, in het bijzonder de kinderspelen op het Raam op Koning(inne)(s)dag zoals deze nog steeds vanuit RVO (oorspronkelijke naam "stichting buurtcentrum Raam Vlamingstraat en Omgeving", ontstaan o.a. de actiegroep tegen de parkeergarage) worden georganiseerd.