Nieuwe huisvestingsverordening 1 juli in werking

Op 27 juni heeft de gemeenteraad de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Deze zal 1 juli in werking treden. Deze verordening gaat grotendeels over de toewijzing van goedkope huurwoningen, en is regionaal afgestemd, zodat in de regio hetzelfde beleid geldt.

Eén onderdeel is uitzondering hierop en specifiek Delfts beleid, en dat is het deel dat gaat over wijzigingen in de samenstelling van de woningvoorraad. Hier ligt de basis voor de regels voor verkamering, de omzettingsvergunning. Die vergunning is nodig als een zelfstandige woning wordt omgezet in drie of meer onzelfstandige woningen.

In de nieuwe verordening is een wijziging aangebracht, zoals al aangekondigd bij de tussentijdse evaluatie (en al eerder, lees hier). Het gaat om de uitzonderingen, de situaties waar dus in het nu geldende regime geen vergunning nodig was, ook niet als er drie of meer onzelfstandige woningen ontstonden door de omzetting.

In de oude situatie vielen onder die uitzondering:

  • hospita’s, waarbij sprake is van één hoofdhuurder of eigenaar/bewoner (voor meer dan 50% eigenaar) die maximaal 2 kamers aan in totaal maximaal 2 personen verhuurt; en
  • woongroepen, waarbij sprake is van een groep van twee of meer meerderjarige personen die de bedoeling hebben om bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan.

Deze uitzonderingen zijn geschrapt en nu vervangen door de volgendet:

  • woonsituaties waarbij een eigenaar bewoner maximaal 2 personen laat inwonen, waarbij de eigenaar bewoner ten minste 50% van de woning exclusief bewoont.

Als de eigenaar er zelf niet woont, en de woning door maximaal twee personen laat bewonen mag dat wel: pas vanaf omzetting in drie onzelfstandige woningen gelden de regels van de huisvestingsverordening.

BBN is blij met deze aanpassing, omdat met name de uitzondering voor hospita’s ook in onze buurt op grote schaal gebruikt is om onder de strakkere regels voor verkamering uit te komen. Punt van zorg is wel hoe handhaving van de nieuwe regels gaat plaatsvinden.

Over studentenhuisvesting is het laatste woord nog niet gezegd. Eind van het jaar wordt de definitieve evaluatie van “studentenhuisvesting in goede banen”, het verkameringsbeleid, verwacht. De wethouder gaf aan de voorstellen vanuit de belangenverenigingen (lees hier) daarbij mee te nemen.

geplaatst op
30 juni 2019