Motie Dertienhuizen – Doelenplein autoluwplus

De gemeenteraad heeft in 2016 met achttien stemmen voor en zeventien tegen een motie van STIP, GroenLinks en PvdA aangenomen om Dertienhuizen-Doelenplein te betrekken bij het autoluwplusgebied in de binnenstad van Delft. Het college heeft hiervoor een voorstel ontwikkeld en heeft dit voortstel naar de gemeenteraad gestuurd

Het college heeft het voorstel, voordat het naar de gemeenteraad ging, voorgelegd aan het bestuur van BBN. Het voorstel van het college betreft het niet uitbreiden van het autoluwplusgebied, maar in de zomerperiode (1 april tot 1 september) de parkeerplaatsen op de Verwersdijk tussen Rietveld en Doelenplein op te heffen/anders te gebruiken. Dit betreft dan 8 parkeerplaatsen: 2 invalidenparkeerplaatsen aan de kant van Rietveld, 1 parkeerplaats die niet gebruikt kan worden daar dit de opstapplek van een terrasboot is en 5 vrije parkeerplaatsen. Het gebruik in de zomerperiode wordt dan aan zowel Rietveld- als Doelenpleinzijde 1 invalidenparkeerplaats plus 1 parkeerplaats met fietsenrekken. In het gebied ertussen 1 opstapplek terrasboot en 3 parkeerplaatsen gevuld met plantenbakken. De intentie van het voorstel is om een aantrekkelijke looproute tussen het bestaande autoluwplusgebied en het Doelenplein te realiseren zonder de nadelen van het creëren van autoluwplus op Dertienhuizen. Het voorstel betreft een proef voor de zomer van 2018. 

Het bestuur heeft het voorstel voorgelegd aan onze verkeerswerkgroep, aan onze leden die op het desbetreffende deel van de Verwersdijk wonen en aan het bestuur van de winkeliersvereniging de Klis. Op basis van de ontvangen commentaren hebben wij onderstaande reactie aan het college gegeven.

Wij begrijpen dat het verbinden van het huidige autoluwplusgebied met het Doelenplein voor mensen aantrekkelijk kan zijn. In de praktijk weet iedereen de weg naar het Doelenplein uitstekend te vinden, de terrassen zijn vol. Wij onderschrijven de noodzaak van extra maatregelen daarom niet.

De algemene mening is dat wij geen voorstander zijn van autoluwplus op Dertienhuizen. Hierbij gelden de volgende overwegingen. Het zal leiden tot extra verkeer door Vaandelstraat en Schutterstraat. Daarnaast is een autoluwplusgebied een voetgangersgebied, de fietser is te gast. Bij drukte kan dit tot problemen leiden, zie de Choorstraat. Zoals al eerder door ons aangegeven zien wij Dertienhuizen/Verwersdijk/Vrouwjuttenland als een belangrijke fietsroute ter ontlasting van de Choorstraat. Het autoluwplus maken van Dertienhuizen doorkruist dit en is dus contraproductief. Verder biedt autoluwplus ruimere mogelijkheid tot terrasvorming en dit leidt tot overlast voor omwonenden.

Wij stemmen in met het voorstel, omdat wij dit een beter voorstel vinden, dan het autoluwplusmaken van Dertienhuizen volgend uit de motie. Waarbij aangetekend dat het gaat om een proef voor de zomer van 2018. Bij de evaluatie van de proef moet onder andere bezien worden het effect op de bezoekersfietsparkeerdruk in de Choorstraat en de mogelijke overlast voor de bewoners van het desbetreffende deel Verwersdijk. Het gaat om acht parkeerplaatsten in de zomerperiode die niet gecompenseerd worden. Dit laatste mag geen precedentwerking hebben.

Het college heeft vervolgens op 27 november de Afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen – Doelenplein naar de gemeenteraad gestuurd. Deze afdoening bevat ten opzichte van het aan ons gedane voorstel een nieuw element: 

“Gelet op het beperkte aantal verkeersbewegingen en de lage rijsnelheid, is het echter mogelijk en acceptabel om een profiel te realiseren waarbij alles op één niveau gestraat wordt, zonder dat daarmee verkeersonveilige situaties ontstaan. ln 2018 zijn op dit deel van de Verwersdijk kabels en leidingenwerkzaamheden voorzien. Met beperkte meerkosten zal het op één niveau straten meegenomen worden met de geplande wegwerkzaam heden.”

Naar onze mening zorgt dit voor een onveilige situatie. De uitstraling van het gebied wordt weliswaar autoluwplus, voor de automobilist komende vanaf Vrouwjuttenland en vanaf het Rietveld Noordzijde dat rechtsaf gaat is dit straks echter geen autoluwplusgebied. Die mag er gewoon rijden, en de suggestie dat hier nauwelijks auto's rijden is in onze waarneming niet waar. De voetganger heeft hier vervolgens geen veilige stoep meer tot zijn beschikking. En hetzelfde geldt in de verhouding voetganger/fietser. Dat is echt gevaarlijk. Wat ons betreft is het niet wenselijk in de binnenstad naast autoluw en autoluwplus een derde regime te creëren: met de uitstraling van autoluwplus, maar met andere gebruiksregels dan autoluwplus en daardoor zeer onveilig voor het langzaam verkeer, met name de voetganger. Dat vervolgens dit geen onderdeel van de proef is, maar op voorhand permanent - ook als de proef mislukt -, is wat ons betreft nog onwenselijker. Want als de proef mislukt, is er straks een stuk binnenstad met de uitstraling van autoluwplus, waar je gewoon mag rijden en mag parkeren, maar waar voor voetgangers geen veilige plek is. Wat BBN betreft wordt de nieuwe inrichting van de Verwersdijk uit deze proef geschrapt. Dat scheelt de gemeente bovendien ook nog eens geld, dat beter elders geïnvesteerd kan worden.

De Afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen – Doelenplein is inmiddels besproken in de raadscommissie Ruimte en verkeer. Twee fractie maakten bezwaar tegen de wijze van afhandeling omdat de motie ging over autoluw maken van Dertienhuizen en de invulling nu op de Verwersdijk plaatsvindt. De afdoening is daarom door de raad nog niet akkoord verklaard. De afdoening zal verder behandeld worden in het Delfts Kwartiertje van januari. 

Voor de Afdoening motie optimalisatie autoluwplus Dertienhuizen – Doelenplein klik hier

geplaatst op
18 december 2017