In memoriam Joop Gravesteijn

Op zondag 8 oktober is Joop Gravesteijn onverwacht overleden. Joop was oud-voorzitter en erelid van onze vereniging, en jarenlang een gewaardeerd buurtgenoot, met oog voor iedereen.

Joop Gravesteijn kwam in 1973 naar Delft, samen met zijn vrouw Henriette. Vanwege zijn werk aan de TU Delft was Delft een goede plek om te wonen. In die tijd was het Rietveld nog een achtergesteld stuk van de Delftse Binnenstad. Met moeite maakte de gemeente de ommezwaai van grootschalige sanering, een ontsluitingsweg dwars door de binnenstad en sloop voor de aanleg van parkeergarages naar behoud van het bestaande. Joop en Henriette werden Rietvelders, en bleven bijna 50 jaar de gracht trouw.

Joop werd al snel naast zijn werk an de TU het werk voor de buurt in gezogen. Allereerst n de organisatie van de Kinderspelen aan de Raam. Ook al snel in het buurtwerk, aanvankelijk voor de Stichting RVO, Raam Vlamingstraat en omgeving. In 1989 werd Joop voorzitter van de Bewonerswerkgroep stadsvernieuwing Binnenstad Noord. In 2014 werd dat de toen opgerichte Belangenvereniging Binnenstad Noord. In het totaal heeft Joop 32 jaar de voorzittershamer van bewonersbelangen in binnenstad noord in de hand gehad. Hij was bijna 50 jaar actief met het initiëren en stimuleren van bewonersactiviteiten in de noordelijke binnenstad van Delft.

Als voorzitter zorgde Joop voor het verbinden van nieuwkomers en bestaande buurtbewoners en het betrekken van veel bewoners bij allerlei activiteiten. Bij zaken die geregeld opnieuw langs kwamen bleef Joop geduldig, maar volhardend. Tijdens overleg met anderen stelde Joop zich constructief op en had daarbij oog voor andere belangen en perspectieven; hij speelde nooit op de man of vrouw maar zocht juist naar het goede in anderen. Het ontwapenende karakter van Joop heeft er mede voor gezorgd dat onze vereniging veel goodwill heeft opgebouwd en daarmee veel heeft kunnen bereiken. Joop wist veel mensen te betrekken en had oog voor iedereen in de buurt; de grote achterban van de vereniging en de betrokkenheid van leden bij de vereniging hebben we mede aan hem te danken.

Heel zichtbaar is het resultaat van de cruciale bijdrage die Joop heeft geleverd aan droge voeten in ons gebied. Hij bleef vasthoudend op het dossier bodemzakken en wateroverlast, bracht diverse van zijn netwerken met elkaar in contact tot er een oplossing kwam. De sluisjes rond het lager gelegen deel van de binnenstad zijn het tastbare bewijs.

Het belang van de bijdrage van Joop aan bewonersactiviteiten is terecht niet onopgemerkt gebleven. in 2004 ontving Joop De Delftse Veer, een vrijwilligersprijs van de gemeente. “Van wezenlijk belang”, zo sprak Joop in zijn dankwoord, “is de binding of sociale samenhang in een stad of deel daarvan. Door het verrichten van vrijwilligerswerk in je eigen buurt kun je dat bereiken”. Op 30 april 2008 werd Joop benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele vrijwilligerswerk. En op de ALV van 13 april 2022 heeft het bestuur van onze vereniging Joop Gravesteijn als erelid benoemd, wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging.

Even ervoor nam Joop afscheid als bestuurslid, na in 2021 al afscheid te hebben genomen als voorzitter. Op 11 mei 2022 heeft de vereniging hem een druk bezochte afscheidsreceptie aangeboden in het pand van Ipse De Bruggen aan de Paardenmarkt. Voor het afscheid van Joop Gravesteijn in mei 2022 is een buurtkrant uitgebracht over 50 jaar binnenstad noord en de rol van Joop daarin. Voor deze speciale buurtkrant klik hier.

Hoewel Joop en Henriette in 2021 zijn verhuisd naar Gouda – de zoektocht naar een appartement in Delft gaf geen resultaat en dit was dichtbij de geliefde Reeuwijkse Plassen -, kwam Joop samen met Henriette nog graag naar Delft. Vooral om oude bekenden te ontmoeten. Joop bleef bovendien betrokken bij de TU Delft, waar hij zich als vrijwilliger bezighield met het behoud van landmeetkundig erfgoed. En natuurlijk hield Joop in de gaten hoe ‘zijn’ vereniging verder ging. 

Als 79 jarige stond hij nog volop in het leven, en was hij op allerlei fronten actief. Met vrijwilligerswerk, maar ook als vader van drie dochters en schoonzonen en ook als grootvader. Dat Joop zo plotseling uit ons midden is verdwenen is ook voor ons een schok. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

geplaatst op
14 oktober 2023
Tags: