Kwaliteit gemeenteberichten wordt beter

Eind maart schreven we, samen met Belangenvereniging TU Noord, de gemeente een brief (zie hier) over gemeenteberichten, dus berichten over vergunningsaanvragen, meldingen, voorbereiding van bestemmingsplannen, etc. Aanleiding was dat we vonden dat er het nodige schort aan de mogelijkheden om achter de gemeenteberichten te komen. Op 6 september ontvingen we een antwoord van de gemeente. Met wat ons betreft een aantal belangrijke toezeggingen, waardoor de kwaliteit van de informatievoorziening omhoog zal gaan. Hieronder de belangrijkste punten.

De Stadskrant
We vinden het niet goed dat op de website van de gemeente sinds de vernieuwing van deze site in het voorjaar de digitale Stadskrant niet meer staat, zodat als je de Stadskrant niet ontvangen hebt of als je wil kijken of iets de laatste tijd gepubliceerd is, de informatie niet meer te vinden is. Alleen via de site van de Delftse Post kan je de krant nog digitaal vinden, maar dan alleen de laatste nummers en in een lastige viewer en niet eenvoudig doorzoekbaar.

De gemeente geeft aan dat de krant niet meer op de eigen site kan staan, omdat de rijksoverheid nu strikte eisen stelt aan de toegankelijkheid van websites: “Pdf-bestanden voldoen doorgaans niet aan deze webrichtlijnen, die bedoeld zijn om informatie drempelvrij te ontsluiten voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Om bezoekers van de website toch toegang te bieden tot de digitale versie van de Stadskrant, is in plaats daarvan de link opgenomen naar de website van de Delftse Post”, aldus de gemeente.

Gelukkig is onze brief aanleiding dit te herbezien; het is toch re gek dat met als argument de toegankelijkheid alle informatie maar verwijderd wordt, en het kind zo met het badwater wordt weggegooid. Dan is de informatie voor niemand meer toegankelijk. En daar komt nog bij dat de site van de Delftse Post al helemaal niet aan die toegankelijkheidseisen voldoet. Maar goed, de gemeente gaat nu met de vormgever van de Stadskrant bezien of het mogelijk is de nieuwe pdfbestanden wel te laten voldoen aan de webrichtlijnen, en geeft aan dat als dat technisch en tegen redelijke kosten mogelijk is  deze opnieuw een plek zullen krijgen op de website. En dat is goed nieuws, tenminste: als het ook daadwerkelijk gebeurt.

E-mailservice officiële bekendmakingen
We vinden het niet handig dat in deze e-mailservice voor Delft te algemene informatie werd gegeven, je ziet dat iemand in de straat een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, maar moet doorklikken om er achter te komen of het b.v. om een dakkapel gaat of een functieverandering naar nachthoreca. De gemeente gaat dit per direct verbeteren: “de titels van de zakelijke mededelingen breiden we uit met een korte omschrijving van de inhoud”. Dat is een prima verbetering, wat ons betreft. En heel mooi: het is al gerealiseerd.

Ook constateerden we dat de informatie incompleet is: niet alle gemeenteberichten die in de Stadskrant staan, worden ook via Officiële Bekendmakingen gemeld. Hoewel de gemeente op dit punt niet expliciet reageert, zien we sinds kort dat b.v. aanvragen van een evenementenvergunning en ook verleende evenementenvergunningen nu wel verschijnen via de e-mailservice.

Voor wie zich nog niet heeft geabonneerd op deze e-mailservice, zie hier. En als u u al wel geabonneerd hebt, is het goed na te gaan of de instellingen nog wel kloppen – dat kan via de link bovenin de periodieke mail. Misschien heeft u u niet op alle soort berichten geabonneerd, b.v. alleen op omgevingsvergunningen om te bouwen en niet op evenementenvergunningen.

Bewoners actief informeren
We stelden dat we het belangrijk vonden dat bij ruimtelijke plannen of projecten waar B&W zelf initiatiefnemer is (zoals bestemmingsplannen) direct omwonenden en ondernemingen rechtstreeks worden geïnformeerd via een huis-aan-huis bezorgd bericht

De gemeente geeft aan dat “bij ingrijpende wijzigingen in de openbare ruimte (denk aan werkzaamheden aan het riool , herbestrating en het kappen van bomen) het de gebruikelijke werkwijze is dat de gemeente of de uitvoerder van de werkzaamheden omwonenden informeert via een huis-aan-huis bezorgd bericht”; de gemeente zegt toe er op alert te blijven dat deze informatievoorziening zorgvuldig gebeurt.

Ook dat is goed te lezen. Wel was onze vraag breder. Niet pas informeren bij werkzaamheden, maar ook al bij voorgenomen plannen. Dat is immers het moment dat burgers nog invloed kunnen uitoefenen. We gaan als belangenorganisatie in de gaten houden hoe de gemeente binnen wat tegenwoordig heet “Delfts doen” deze rol gaat oppakken.

Voor de antwoordbrief van de gemeente, zie hieronder

geplaatst op
16 september 2018