Inclusie is ook meer openbaar toegankelijke toiletten voor bewoners, bezoekers en toeristen

BBN zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad en komt op voor de belangen van de bewoners, waaronder vanzelfsprekend ook bewoners met een beperking. Nederland heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juli 2016 geratificeerd. Het verdrag moet zorgen voor een betere positie van mensen met een beperking in de samenleving. Want mensen zijn allemaal verschillend maar wel gelijkwaardig, en iedereen moet gewoon onbeperkt mee kunnen doen. Om dit te ondersteunen heeft de gemeenteraad in juni 2016 de motie Lokale Inclusie Agenda aangenomen, waarin het college wordt verzocht:

  • Een Lokale Inclusie Agenda op te stellen;
  • Hierbij (toegankelijks-) knelpunten , wettelijke plichten, financiële kaders en middelen en bestaande goede voorbeelden te inventariseren;
  • Dit te doen in overleg met doelgroepen en hun organisaties, winkeliersverenigingen en Koninklijke Horeca – afdeling delft;
  • De raad 3e kwartaal 2017 een voorstel te doen voor een Lokale Inclusie Agenda.

Tijdens de recente vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein en Wonen van 12 november heeft het college aangegeven in het eerste kwartaal van 2020 met de Lokale Inclusie Agenda te komen.

Openbaar toegankelijke toiletten
Volgens uroloog Prof. Ruud Bosch, voorzitter Continentie Stichting Nederland:

Naar schatting blijft in elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes’ als zij buitenshuis niet snel genoeg een toilet kunnen vinden. Dat betekent in een gemeente van 100.000 inwoners zo’n 5000 ‘thuisblijvers’ en landelijk meer dan 850.000. Die mensen raken hierdoor in een isolement. Doel van het Verdrag is dat iedereen ongeacht handicap of chronische aandoening kan deelnemen aan de samenleving, dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-Verdrag. Gemeenteraden kunnen een zet in de goede richting geven.” ( zie http://www.kleineboodschap.nl/persberichten ) 

Ook Delft heeft weinig openbaar toegankelijke toiletten. Het college heeft recent op het verzoek van de afdeling Delft van het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk om meer openbaar toegankelijke toiletten, het volgende geantwoord:

"We hebben geen gericht beleid m.b.t. het aantal openbare toiletten in de openbare ruimte behoudens het in standhouden van de bestaande voorzieningen. Op dit moment heeft de gemeente ook geen plannen om het aantal openbare toiletvoorzieningen uit te breiden. De combinatie van de bestaande voorzieningen en de voorzieningen bij horeca, musea en andere partners in de stad maken dat wij denken voldoende te voorzien in de behoefte aan openbare toiletten. Desondanks zien wij wel mogelijkheden voor verbetering. Zo zullen wij in gesprek gaan met de horecaondernemers om na te gaan of er concrete afspraken met hen gemaakt kunnen worden over toiletgebruik door bezoekers aan de stad. Wij zullen hen vragen dit ook kenbaar te maken via de 'HogeNood app'. De bestaande openbare toiletten in Delft staan hier reeds op."

Hoe vind je toiletten?
Veel openbare toiletten vind je, omdat een bordje op straat er naar verwijst.
Er is ook een app voor ontwikkeld, HogeNood. Met deze applicatie voor op de mobiele telefoon kan je het dichtstbijzijnde geregistreerde openbare toilet of semi-openbare toilet vinden. De app geeft bijna 7.000 gecontroleerde locaties in Nederland. De toiletkeuze is te bepalen aan de hand van o.a. de afstand.

Het kaartje boven dit artikel komt van HogeNood en geeft met een groen symbool de aangemelde op zaterdagmiddag openbaar toegankelijke toiletten in de binnenstad. De HogeNood app is gratis te downloaden voor iPhone en Android smartphones via de gebruikelijke app stores.

Mening BBN
Wij vinden het onbegrijpelijk dat het bijna drie jaar kost om een Lokale Inclusie Agenda op te zetten. Er zijn in Delft maar weinig openbaar toegankelijke toitletten voor bewoners, bezoekers of toeristen. Het is triest dat de gemeente zich van een verzoek tot meer openbare toiletten afmaakt met de mededeling: geen gericht beleid m.b.t. het aantal openbare toiletten in de openbare ruimte. In deze brief noemt de gemeente als optie de musea. Delft heeft een gemeentelijk museum, namelijk het Prinsenhof. Maar dit museum is nog niet aangemeld voor de HogeNood app. Een gemiste kans! Ook op het gebied van horeca is nog veel winst te behalen. Wij hebben onze vertegenwoordiger in het SCMD gevraagd het onderwerp openbaar toegankelijke toiletten in de binnenstad en in het bijzonder het openstellen van toiletten door de horeca te agenderen.

Voor de motie Lokale Inclusie Agenda, klik hier
Voor de brief van het college aan Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk Delft m.b.t. mate van beschikbaarheid openbare toiletten, klik hier
Voor meer informatie over HogeNood, klik hier 

geplaatst op
27 november 2019
Tags: