Het ontwerp voor de Rode Loper is onveilig en geeft geen kwaliteitsimpuls

Op maandag 1 maart heeft de gemeente het herinrichtingsplan voor de Oude Langendijk digitaal aan de stad gepresenteerd. Dat plan is gebaseerd op een oorspronkelijk schetsontwerp van de Stichting Centrum Management Delft (SCMD). De presentatie stelde ons zeer teleur: het is een onveilig plan en er heeft wederom geen participatie volgens Delft Doen plaatsgevonden.

Wij zijn groot voorstander van een kwaliteitsimpuls voor de entree(s) naar de binnenstad (de Rode Loper). Wij hebben echter moeten constateren dat het voorliggende ontwerp dit jammer genoeg niet gaat brengen. Ons grootste inhoudelijke bezwaar tegen het plan is dat het voor alle verkeersdeelnemers een gevaarlijk plan is. Dit komt door het toepassen van het shared space idee: het op een doorgaand niveau straten, waarbij geen harde scheiding wordt gemaakt tussen de diverse verkeerstromen en waarbij de verkeersdeelnemers in onderlinge interactie de verkeersveiligheid moeten realiseren.

Het ontwerp
De Rode Loper loopt van Koepoortbrug naar Phoenixstraat. Over dit traject loopt ook een hoofdfietsroute. Dit is ook vastgelegd in het recent door de raad vastgestelde Mobiliteitsplan Delft 2040. Op deze tweerichtingsroute rijden dagelijks meer dan 10.000 fietsen, e-fietsen, bromfietsen, scooters en speed pedelecs. Voor deze oost-westroute is geen alternatief beschikbaar in de binnenstad.

Het ontwerp kent een voetgangersstrook aan de winkelzijde, daarna een strook bedoeld voor fietsen, e-fietsen, bromfietsen, scooters en speed pedelecs. Op de wegstrook rijden ook vrachtwagens, bestelbusjes, personenauto’s en andere motorvoertuigen, alle mèt ontheffing in één richting (oost-west), alsmede de Delfthopper in twee richtingen. En aan de kadezijde een strook met fietsnietjes, bankjes en prullenbakken. De drie stroken hebben geen harde scheiding.

Op voetgangerstrook zullen met enige regelmaat vrachtwagens, bestelbusjes, personenauto’s en bezorgscooters staan voor laden en lossen. Dit maakt de beschikbare ruimte voor de voetgangers minder en zal aanleiding geven tot onveilige situaties en zal het zicht hinderen bij het kruisen van de wegstrook naar de kadestrook waarbij wij vrezen dat de (argeloze) voetganger het onderspit zal delven. Bij het kruisen speelt ook een belangrijke rol het vaak grote snelheidverschil van voetgangers met de fietsers, bromfietsers en scooters, hetgeen nog versterkt wordt doordat het tweerichtingsverkeer betreft. Het ontwerp kent geen laad- en losplaaten. In het ontwerp komt ook de halteplaats voor de Delfthopper niet meer voor; is deze vooruitlopend op een discussie en formele beslissing over de Delfthopper wel-of-niet op de Oude Langendijk of overige binnenstad reeds geschrapt? Dat vinden we onacceptabel: de Delfthopper is een belangrijke schakel in het openbaar vervoer in de binnenstad. Bij de voetgangersoversteekplaatsen worden geen zebra’s toepast, wat wij gevaarlijk vinden.

Tijdens de presentatie op 1 maart werd alleen aandacht besteed aan de Oude Langendijk. Kort na de presentatie heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het plan ingediend. Hieruit bleek dat de aansluiting met Koornmarkt en Wijnhaven ook deel uitmaakt van het plan. Hier wordt een autoluwplusgebied gecreëerd, voordat de beslissing over autoluwplusmaken van de Koornmarkt is genomen. De kruising kent een onoverzichtelijk indeling en de aansluiting met de  Peperstraat wordt niet aangegeven. Het plan geeft ook niet de aansluiting bij het Blauwe Hart.

De gemeente wil het bestaande hekwerk aan grachtzijde slopen om ruimte te creëren voor de kadestrook. Wij vinden met nadruk dat het hekwerk langs het water moet worden gehandhaafd. Ten eerste uit veiligheidsoverwegingen. De beschikbare ruimte voor het rijdende verkeer zou, als er een kadestrook moet komen onverantwoord smal worden en leiden tot het al eerder genoemde gevaarlijke kruisen door voetgangers van de verkeersstrook. Ons tweede overweging is cultuurhistorisch. De gemeente voert als bijkomend argument aan dat het hek geen historische waarde zou hebben. Het hek met typerende hardstenen fundering is reeds meer dan honderd jaar geleden geplaatst, zie de foto in onze brief, en heeft dus duidelijk historische waarde. Van gemeentewege is tevens als argument tegen het handhaven van het hekwerk genoemd het daaraan kunnen vastmaken van fietsen. Dit treedt echter door het verbod hierop met bijbehorende bordjes en handhaving (vrijwel) niet meer op, zie ook daarvoor de foto’s in de brief.

Delfts Doen
Het oorspronkelijke SCMD-plan is besproken in de commissie Ruimte en verkeer van 14 december 2017. Er was veel commentaar op het plan, zowel van de zijde van de insprekers als van de raad. Het commentaar betrof zowel de inhoudelijke kant als het feit dat de participatieprocedure Delfts Doen niet was gevolgd. Daarop besloot Wethouder Harpe dat de gemeente de regie van het project over zou nemen. Op 24 april 2018 heeft er onder leiding van de gemeentelijke projectleider een participatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle betrokkenen, waaronder wij allen, hun visie en bezwaren op het project konden geven. Sindsdien hebben we niets meer van de gemeente vernomen, tot de uitnodiging voor de presentatie van het plan op 1 maart. Dat geldt niet alleen BBN, maar ook de andere ondertekenaars van de brief. Ook door de gemeente is nadat de gemeente de regie overnam Delfts Doen niet gevolgd. Hierbij moet aangetekend worden dat geen enkel door ons in 2018 geuit bezwaar of gedane suggestie in het ontwerp is verwerkt. Tijdens de presentatie konden via een chatfunctie vragen gesteld worden, discussie was niet mogelijk.

Conclusie
Het voorliggende ontwerp is door de grote verkeerstromen en -snelheden in combinatie met het op een-niveau-straten en de te krappe maten van de verkeerstroken, inherent onveilig voor voetgangers èn fietsers. Het in de binnenstad formeel “op één zetten” van de voetganger lost dit niet op. Bij de presentatie werden naar aanleiding van daarover gestelde vragen slechts sussende woorden gesproken over het mengen van voetgangers met (snel) rijdende fietsers en ander (tweewielig) verkeer: “Ja, dat is wel een lastig probleem, maar dat moeten ze onderling maar uitzoeken”. De consequentie van de keuze van de hoofdfietsroute over de relatief smalle Oude Langendijk is dat de voetganger daar niet over de hele wegbreedte “op één kan staan”. Een formele harde scheiding van de verkeerstromen is dus nodig.

Het geeft voor geen van de gebruikers van de Rode Loper de gewenste kwaliteitsimpuls. Daarom hebben wij contact gezocht met MENSenSTRAAT, de Fietserbond Deft e.o., de Commissie Behoud Stadschoon en natuurlijk de belangenverenigingen De Oude en De Nieuwe Delf, en Zuidpoort. Dit om een breed gedragen reactie te kunnen geven. Wij hebben met een gemeenschappelijke brief onze bezwaren èn een voorstel voor een alternatief wegprofiel naar het college gestuurd. Ruim twee weken geleden, voorafgaande aan de brief, hebben wij de wethouder verzocht om een gesprek over het ontwerp. Zij heeft hierop niet gereageerd.

Voor onze brief over de Rode loper aan het college zie hier.

geplaatst op
27 maart 2021