De Rode Loper is nog niet klaar

Wij willen dat de gemeente het in maart aan de stad gepresenteerde plan voor de herinrichting van de Oude Langendijk heroverweegt en ons en de andere belanghebbenden hierbij betrekt. Wij hebben hier eerder over bericht, zie hier. Onze hoofdpunten daarbij zijn:

  • geen shared space toepassen
  • veiligstellen dat de hoofdfietsroute blijft bestaan
  • en het beeldbepalende en voor de veiligheid benodigde hekwerk bewaren.

Wij zijn: BBN, de belangenverenigingen De Oude en De Nieuwe Delft, Zuidpoort, de Commissie behoud Stadsschoon. MENS en STRAAT en de Fietsersbond Delft e.o. Wij hebben in een gemeenschappelijke brief van 26 maart onze bezwaren inclusief een alternatief dwarsprofiel aan het college aangeboden. Hoe is het verder gegaan?

Gemeenteraadvergadering 15 juli
Het onderwerp is besproken in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ten aanzien van de gevolgde participatie gaf de wethouder in tegenstelling tot eerder nu aan dat deze niet optimaal geweest was en zij beloofde dat deze bij de volgende delen van de Rode Loper beter zal gaan. De raad gaf aan dat dit de zoveelste keer was dat de wethouder ten aanzien van participatie beterschap beloofde, maar gaf niet aan dat de wethouder voor dit deel alsnog overleg moet voeren met alle belanghebbenden en dus ook met ons.

Vervolgens liet wethouder Huijsmans tot ieders verbazing weten dat er geen specifieke reden was om het hek weg te halen en dat het hekwerk dus zal blijven staan.

De gevolgen van shared space voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers hield een groot deel van de raad bezig. De toezegging van de wethouder om het gebruik van de Rode Loper te zullen monitoren en daarna eventueel maatregelen te zullen treffen vonden de meeste raadsleden een voldoende toezegging. Het uit veiligheid tijdelijk of geheel moeten sluiten van de Rode Loper voor fietsers is hierdoor een reële bedreiging. Het verbaast ons dat de collegepartijen die zo’n voorstander zijn van fietsen in Delft impliciet akkoord gaan met het mogelijk afsluiten van de enige hoofdfietsroute door de binnenstad van Delft; alleen STIP benoemde dit punt. De motie van Hart voor Delft om geen shared space toe te passen en op zoek te gaan naar een alternatieve invulling van de ruimte werd alleen gesteund door de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft en haalde het dus niet.

Tel je zegeningen
We zijn blij dat de raad het onderwerp zo serieus heeft opgepakt en er zoveel tijd aan heeft willen besteden (door de eerdere budgettoekenning had de raad de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project formeel geheel in handen gelegd van het college). Als eerste door het organiseren van de beeldvormende activiteit op 8 juni, waarbij wij onze overwegingen en bezwaren uitgebreid hebben kunnen toelichten. Vervolgens het behandelen van onze bezwaarbrief in de cie Ruimte en Verkeer van 1 juli en uiteindelijk de behandeling met moties in de raadsvergadering van 15 juli. Over de uitkomst zijn wij niet helemaal blij, maar het verhaal is naar onze mening ook nog niet klaar.

Het vervolg
Begin september hebben wij een gesprek met wethouder Huijsmans. Hierbij zullen wij overwegingen en bezwaren toelichten.

De verschillende belangenverenigingen hebben ook formeel bezwaar gemaakt tegen de toegekende omgevingsvergunning voor het project. De behandeling van de bezwaren loopt nog.

De omgevingsvergunning betreft slechts een aantal bouwactiviteiten. Herinrichting van het dwarsprofiel, aanpassen van de verkeerstromen en het weghalen van zebra’s en andere zaken van invloed op de verkeersveiligheid vallen niet onder deze vergunning. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. Bij een verkeersbesluit behoort ook een motivatie betreffende het borgen van de verkeersveiligheid. Ook moet er een positief advies door de politie gegeven worden. Dat verkeersbesluit is er nog niet en dat is natuurlijk vreemd nu in het beeld van de gemeente de uitvoering binnenkort al start. Wanneer het verkeersbesluit er komt zal het door de tot nu toe gegeven motivatie betreffende de verkeersveiligheid: “de voetganger staat op 1 dat hebben we afgesproken in het mobiliteitplan en daar moeten de fietsers maar rekening mee houden” naar onze inschatting een door ons dan te starten bezwaarprocedure niet overleven.

geplaatst op
08 augustus 2021