De Parkeertransitie is een slecht plan

In 2018 hebben wij samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad de resultaten van de door ons gehouden parkeerdruktelling aan de gemeente aangeboden. In de aanbiedingsbrief staat de conclusie dat de parkeerdruk heel hoog is en wij stellen daarbij de volgende aanpak voor:

“Wij zien een aantal oplossingssporen die het bewonersparkeren in de binnenstad in goede banen kunnen leiden en overlast door zoekverkeer kunnen beperken. Deze zijn:

  • Het meer verleiden van de bewoners in de binnenstad tot het parkeren in de parkeergarages door aantrekkelijke prijsstelling.
  • Het terughoudend zijn bij het opheffen van parkeerplaatsen.
  • Bij het opheffen van parkeerplaatsen te zorgen voor adequate compensatie in parkeergarages . “

De Parkeertransitie sluit hier in beginsel op aan. Bij goede lezing blijkt echter dat het plan slecht kwantitatief onderbouwd is. Daarbij maakt het plan niet waar wat het pretendeert namelijk het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad. Het plan regelt wat de binnenstad betreft alleen het invoeren van autoluwplus in de zuidwestelijke binnenstad en op Vrouwjuttenland tot Doelenplein. Echter door het plan verslechtert de situatie juist in de noordoostelijke binnenstad. Met andere woorden de lusten en laten worden ongelijk verdeeld. Eind 2019 zijn er informatiebijeenkomsten over het Mobiliteitstprogramma geweest. Deze mogen niet beschouwd worden als participatiebijeenkomsten ten behoeve van de Parkeertransitie: de concretre voorstellen daruit zijn geen onderwerp van gesprek geweest.

Consequenties voor de binnenstad van de Parkeertransitie
Volgens de Parkeertransitie zijn er in de Zuidpoortgarage en de Prinsenhofgarage totaal 550 bewonersparkeerplekken beschikbaar. Er zijn geen parkeerplaatsen permanent beschikbaar in de Marktgarage. De beschikbaarheid van de 550 plaatsen wordt op geen enkele manier onderbouwd, maatgevend zou wat ons betreft hierbij de piekbelasting in het weekend door bezoekers moeten zijn, want anders hebben de ondernemers en de culturele instellingen in de binnenstad een probleem. Daarnaast wordt niet aangegeven wat het effect is van nieuwe omwikkelingen in de binnenstad op de parkeerbehoefte in de garages. Ook worden de huidige vergunningscijfers en het aantal bewonersvergunningen in de parkeergarages niet gegeven. Dit alles maakt het moeilijk om een beeld te vormen van de haalbaarheid  van het plan, het realiteitsgehalte. En dat is wel cruciaal.

Volgens planning wordt volgend jaar autoluwplus ingevoerd in de zuidwestelijke binnenstad, met geel aangegeven in het prentje hieronder; hierdoor verdwijnen totaal 587 parkeerplaatsen in de binnenstad. Hiermee zijn de 550 permanent voor bewoners beschikbare plaatsen in de Prinsenhofgarage en de Zuidpoortgarage vrijwel verbruikt. Er is daardoor geen ruimte meer voor de mensen in het overige deel van de binnenstad die hun straatparkeervergunning willen omzetten in een bewonersvergunning in een parkeergarage.

autoluwplus

Volgens de Parkeertransitie wordt het tarief voor de eerste bewonersparkeervergunning op straat verhoogd naar €200,- per jaar om zo bewoners te stimuleren in de parkeergarages te parkeren. Zoals hiervoor al aangegeven zullen er als gevolg van het invoeren van autoluwplus in de zuidwestelijke binnenstad helemaal geen bewonersplaatsen in parkeergarages meer beschikbaar zijn. En stel dat er wel parkeerplaatsen beschikbaar zouden zijn in de Zuidpoortgarsge of de Prinsenhof, dan liggen die veel te ver weg. Wij gaan uit van een acceptabele tijdsduur om van huis naar de parkeergarage te lopen van vijf minuten. Dat betekent hemelsbreed 300 meter. In het kaartje boven het artikel zijn rode cirkels met een straal van 300 meter getekend (ondergrond: Google Earth). Hieruit blijkt dat de gehele noordoostelijke binnenstad, dus ook het gehele gebied van onze belangenvereniging, buiten het bereik van de parkeergarages Prinsenhof en Zuidpoort ligt. Deze garages vormen dus geen alternatief voor de bewoners in de noordoostelijke binnenstad. Extra aandacht in dit alles vragen mensen die slecht ter been zijn; hier werd terecht veel aandacht voor gevraagd in een enquête die we recent vanuit de belangenvereniging gehouden hebben onder onze leden. Wij stellen voor ook in de Marktgarage bewonersplekken beschikbaar te stellen, dit zou wat verlichting geven, de groene cirkel.

Volgens de Parkeertransitie wordt de tweede en volgende parkeervergunning voor bewoners uit de binnenstad eind dit jaar afgeschaft. In de parkeergarages kunnen de tweede en volgende auto dan tegen een tarief van €500,- per jaar worden geparkeerd. Hoewel dat relatief weinig mensen betreft kan dat juist voor hen heel vervelend zijn, gezien het gebrek aan parkeergarage in noord, en al helemaal als er geen plaatsen beschikbaar zijn in de Marktgarage. Zoals hierboven reeds aangegeven zullen er ook geen plekken meer beschikbaar zijn in de andere garages als gevolg van de geplande uitbreiding autoluwplus in 2021. Verbieden is daarom geen reële optie. Ons voorstel is daarom geen nieuwe tweede en volgende straatvergunningen uit te geven, maar te kiezen voor het niet meer uitgeven van nieuwe vergunningen en zo op natuurlijke deze vergunningen uit te faseren.

Volgens de Parkeertransitie kunnen bezoekers (kort) parkeren op de Paardenmarkt. Dit bezoekersparkeren zorgt nu al voor extra parkeerdruk en aan- en afrijoverlast in de noordelijke binnenstad. Door capaciteit in de Zuidpoort- en Prinsenhofparkeergarages standaard te bestemmen voor bewoners zal de parkeerdruk in de Marktgarage en op de Paardenmarkt toenemen, zeker tijdens de piektijden in het weekend. Hierdoor zal ook de overlast toenemen. Wij willen zoals al vorig jaar op een BBN-bijeenkomst besproken dat de Paardenmarkt alleen vergunningparkeren wordt voor bewoners en bedrijven.

De parkeerdruk in de noordoostelijke binnenstad is nu reeds zeer hoog. Als gevolg van de Parkeertransitie zal deze parkeerdruk alleen maar toenemen. Volgens planning zal er in 2035 – 2040 een parkeergarage voor de noordelijke binnenstad komen. Dat duurt nog twintig jaar en waar gaat die capaciteit gerealiseerd worden, ruimte is schaars.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat de parkeertransitie een slecht plan is en zeker niet zal helpen het straatparkeren in ons gebied te verminderen. Wij hebben onze bezwaren en voorstellen voor een eerlijker verdeling van lusten en lasten bij het realiseren van een autoluwe binnenstad naar de raad gestuurd. Ook hebben wij digitaal ingesproken bij de raadscommissie Ruimte en Verkeer. Hierbij hebben wij de raad geadviseerd:

Neem nu geen beslissing, maar laat de Parkeertransitie eerst kwantitatief worden onderbouwd. Laat hierbij uitgegaan worden van piekmomenten en niet van gemiddelden. Laat hierbij ook rekening houden met de parkeerbehoefte als gevolg van nieuwbouw in en rond het in te richten autoluwplusgebied. Dit zorgt ervoor dat er op een gezonde basis over het plan en zijn consequenties gepraat kan worden.

Voor onze brief aan de gemeenteraad klik hier Voor de Parkeertransitie klik hier

geplaatst op
14 juni 2020