De gemeente neemt veel ideeën uit onze nota Vrachtverkeer in de binnenstad over

Het college van B&W heeft de nota Optimalisatie Autoluwe Binnenstad naar de gemeenteraad gestuurd. De nota geeft een overzicht van alle acties die moeten leiden tot een autoluwe binnenstad en daardoor een meer aantrekkelijke binnenstad. BBN is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van deze nota.

De nota Optimalisatie Autoluwe Binnenstad, ook wel de Paraplunota genoemd, gaat over onderwerpen die de leefbaarheid in de binnenstad moeten verhogen. Over twee onderwerpen uit de nota heeft de raad reeds een besluit genomen. Deze zijn:

  • Touringcars mogen niet meer via de Nieuwe Langendijk naar het Blauwe Hart om daar passagiers te laten in- of uitstappen. De in- en uitstapplek is vanaf oktober 2016 op de Koepoortplaats. Als de werkzaamheden voor de spoortunnel klaar zijn komt het uitstappunt op de Phoenixstraat.
  • De pollers aan de rand van autoluw-plus worden in mei 2016 vervanging door een systeem van kentekenherkenning. Hiermee worden de nadelen aan het huidige systeem opgelost: filevorming, aanrijdschades en hieruit voortvloeiende juridische procedures en kosten en ergernis. Voor de invoering van de kentekenherkenning was nodig de huidige beleidsregels autoluw-plus te actualiseren. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassing van bestaande rechten en tarieven.

Als gevolg van het overleg met de belangenverenigingen wordt in de nota voorgesteld twee onderwerpen niet verder op te pakken. Dit zijn:

  • Uitbreiding van het autoluw-plus gebied. Er is geen draagvlak binnen de belangengroeperingen in de binnenstad voor uitbreiding van het autoluw-plus, omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Voor ons zou uitbreiding betekenen: meer (vracht) verkeer door Schutterstraat, Vaandelstraat, Fortuinstraat en Raam.
  • Het verbieden van niet elektrische brommers en scooters in het autoluw-plusgebied. Over dit onderwerp is er geen overeenstemming binnen de belangengroeperingen. Het BOB (Bestuurlijk Overleg Binnenstad) wil zelfs toegang voor alle brommers en scooters vanwege de gastvrijheid voor bijvoorbeeld ouderen. Bewoners vrezen, dat ze elektrische brommers en scooters niet kunnen horen aankomen. Om deze redenen wordt het beleid op dit punt niet aangepast. Ten aanzien van snelheidscontroles geldt dat deze niet door Handhaving mogen worden gedaan, maar alleen door de politie. Het college gaat in overleg met de politie om weer te handhaven op snelheid van brommers en scooters.

Het voor ons meest belangrijke onderwerp is de Regulering van logistiek verkeer in de binnenstad. Naast stimulerende maatregelen als Stadsdistributie is regulering noodzakelijk om verschoning en vermindering van het logistieke verkeer in de binnenstad af te dwingen. In de huidige situatie gelden voertuig-beperkingen op bepaalde plekken in de Binnenstad. Deze beperkingen zorgen niet voor een sluitend geheel. Deze beperkingen komen ook onvoldoende tegemoet aan de wens om zwaar verkeer te weren.

Wij hebben samen met de belangenverenigingen De Oude en De Nieuwe Delf, en Zuidpoort in juni 2015 aan het college onze notitie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft — Knelpunten en oplossingen aangeboden met aanbevelingen voor het vrachtverkeer in de binnenstad. Veel punten uit onze nota en in het bijzonder het protocol logistiek zijn door het college overgenomen. Daar zijn wij bijzonder blij mee.

In het eerste helft van 2016 worden de mogelijkheden voor een ontheffingenbeleid voor de logistieke zone in de vorm van het protocol logistiek uitgewerkt in overleg met belanghebbenden. Onderdeel daarvan is een zonale voertuigbeperking (sluitend gebied) voor de gehele binnenstad en een redelijke overgangsperiode waarbinnen vervoerders, ondernemers etc. zich kunnen aanpassen aan die zonale voertuigbeperking. Daarnaast wordt in het eerste helft van 2016 onderzocht of een permanent verbod van zwaar verkeer over de Sint Sebastiaansbrug wenselijk is. Wij hebben inmiddels verzocht of wij ook bij de nadere uitwerking nauw betrokken kunnen worden.

geplaatst op
26 februari 2016