De discussie over het plan Rode Loper is nog niet afgesloten

Op maandag 1 maart heeft de gemeente het herinrichtingsplan voor de Oude Langendijk digitaal aan de stad gepresenteerd. Het is naar ons inzicht een onveilig plan en er heeft wederom geen participatie volgens Delft Doen plaatsgevonden. Sindsdien hebben wij tweemaal ingesproken bij de gemeenteraad. Het college wil nog niet overgaan tot herbezinning op het ontwerp. Wij hopen dat de raad via een motie het college tot andere gedachten brengt.

Wij zijn groot voorstander van een kwaliteitsimpuls voor de entree naar de binnenstad (de Rode Loper). Wij hebben echter moeten constateren dat het ontwerp dit niet gaat brengen. Ons grootste inhoudelijke bezwaar tegen het plan is dat het voor alle verkeersdeelnemers een gevaarlijk plan is. Dit komt door het toepassen van shared space: het op een doorgaand niveau straten, waarbij geen harde scheiding wordt gemaakt tussen de diverse verkeerstromen en waarbij de verkeersdeelnemers in onderlinge interactie de verkeersveiligheid moeten realiseren. Het shared space idee is gebaseerd op de gedachte dat de verkeersdeelnemers oogcontact met elkaar hebben en daardoor rekening met elkaar houden. Over de Oude Langendijk loopt een hoofdfietsroute met tweerichtingsverkeer, waardoor de helft van het verkeer van achteren komt en er daarmee geen oogcontact is. Daarnaast zijn de verkeerstromen groot en is de wegbreedte gering. Daardoor is shared space hier niet veilig toe te passen. Dit wordt nog versterkt doordat er langs de gracht een strook van1,5 meter is gedacht met bankjes en fietsenstalling waardoor voetgangers de fietserstroom moeten kruisen. Ons tweede bezwaar is dat de gemeente het beeldbepalende en voor de veiligheid benodigde hekwerk langs het water wil weghalen.  

De gemeente heeft in tegenstelling tot eerdere toezeggingen bij het tot stand komen van het plan geen inspraak volgens Delfts Doen toegepast. Wij zijn daardoor niet betrokken bij het ontwerp, net als veel ander belanghebbenden. Daarom hebben wij contact gezocht met MENSenSTRAAT, de Fietserbond Deft e.o., de Commissie Behoud Stadschoon en natuurlijk de belangenverenigingen De Oude en De Nieuwe Delf, en Zuidpoort. Dit om een breed gedragen reactie te kunnen geven. Wij hebben met een gemeenschappelijke brief onze bezwaren èn een voorstel voor een alternatief wegprofiel naar het college gestuurd.

Beeldvormende activiteit 8 juni
Sinds een paar jaar kent de raad de zogenaamde beeldvormende activiteit. Hierbij zoekt de raad technische achtergrondinformatie bij een actueel probleem. Naar aanleiding van onze gemeenschappelijke brief heeft de gemeenteraad een beeldvormende activiteit georganiseerd over de Rode Loper op 8 juni. BBN kon namens de zes ondertekenaars gedurende 20 minuten een toelichting geven op onze bezwaren en ons alternatief. Ook de gemeentelijke projectleider kon een toelichting geven op het plan. Hieruit bleek dat er geen deskundig onderzoek is gedaan naar het gaan toepassen van shared space op de Oude Langendijk. Dat de geplande kadestrook te smal is voor het beoogde gebruik, en dat er geen redelijk alternatief is voor de fietserstroom. Er bleek ook geen goed beeld van de omvang van de verkeersstromen te zijn.

Naar aanleiding van deze beeldvormende activiteit heeft de raad besloten onze brief te behandelen in de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van 1 juli.  

Vergadering commissie Ruimte en Verkeer van 1 juli
Samen met MENSenSTRAAT hebben wij nogmaals een toelichting gegeven op onze bezwaren en hebben wij ons alternatief voorstel aangegeven.

Over de voor- en nadelen van shared space werd door de diverse fracties wisselend gedacht. Er werd onderkend dat als het wordt toegepast als gevolg van ongelukken de hoofdfietsroute tijdens piekuren, of zelf helemaal, gesloten gaat worden. Alternatieve routes zijn er echter niet in de binnenstad. Dit werd dus als bezwaar gezien. Er werd ook uitgebreid gediscussieerd over het hekwerk langs de gracht. De gemeente wil dit weghalen. Wij willen het handhaven uit veiligheidsoverwegingen en omdat dit meer dan 100 jaar oude hekwerk beeldbepalend is. Het feit dat de gemeente in tegenstelling tot de eerder gedane toezegging de inspraakprocedure Delfts Doen niet heeft gevolgd, werd door vele fracties betreurd.

Wethouder Huijsmans gaf desgevraagd aan dat Delfts Doen inderdaad niet was gevolgd is, maar dat de gemeente twee jaar geleden vond dat er al voldoende informatie van belanghebbenden was ontvangen. Zij vindt dat het ontwerp veilig is en aan alle eisen voldoet. En dat de reclameborden op de stoep (de “winkeluitstallingen”) moeten verdwijnen op de Rode Loper. Met dat laatste zijn wij het wel eens, het maakt ook deel uit van ons alternatieve voorstel voor de Oude Langendijk en wij zien de hiervoor benodigde aanpassing van de APV met grote belangstelling tegemoet. Zij zag geen reden voor heroverweging van het ontwerp.

Onafhankelijk Delft liet weten het onderwerp mee terug te nemen naar de fractie, net als Hart voor Delft en de PvdA. De fracties van Hart voor Delft en PvdA dienen in de raadsvergadering op donderdag 15 juli wellicht moties in. De raad praat dan verder over de Rode Loper.

Het vervolg
Wij willen dat de gemeente het plan voor de Oude Langendijk heroverweegt en ons en de andere belanghebbenden hierbij betrekt. Onze hoofdpunten daarbij zijn:
- geen shared space toepassen
- veiligstellen dat de hoofdfietsroute blijft bestaan
- en het beeldbepalende en voor de veiligheid benodigde hekwerk bewaren.

Alle zes verenigingen, hebben een bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning Herinrichting Oude Langendijk. Het college heeft aangegeven te starten met de uitvoering zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Dit is 19 juli. De behandeling van de bezwaren zal ten minste 6 weken duren. Een bezwaar heeft zolang de behandeling loopt echter geen opschortende werking ten aanzien van de vergunning. Om tijd veilig te stellen voor herbezinning en goed overleg door de gemeente, overwegen wij indien nodig een schorsingsverzoek voor de vergunning in te dienen bij de rechtbank.

De omgevingsvergunning betreft slechts een aantal bouwactiviteiten. Herinrichting van het dwarsprofiel, aanpassen van de verkeerstromen en het weghalen van zebra’s en andere zaken van invloed op de verkeersveiligheid vallen niet onder deze vergunning. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. Bij een verkeersbesluit behoort ook een motivatie betreffende het borgen van de  verkeersveiligheid. Ook moet er een positief advies door de politie gegeven worden. Dat verkeersbesluit is er nog niet en dat is natuurlijk vreemd nu in het beeld van de gemeente de uitvoering binnenkort al start. Wanneer het verkeersbesluit er komt dan zal het door de tot nu toe gegeven motivatie betreffende de verkeersveiligheid: “de voetganger staat op 1 dat hebben we afgesproken in het mobiliteitplan en daar moeten de fietsers maar rekening mee houden” naar onze inschatting een door ons dan te starten bezwaarprocedure niet overleven. Kortom het laatste woord  over dit project is nog niet gesproken.

Voor onze gemeenschappelijke brief over de Rode Loper klik hier

geplaatst op
05 juli 2021