Bestuursprogramma en binnenstad

Het college heeft haar Bestuursprogramma 2018–2022 Voorbereid op de toekomst uitgebracht. Dit programma beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA in 2018 hebben gesloten. Wij hebben gekeken wat dit concreet voor de binnenstad betekent.

Concrete punten voor de binnenstad
Onderstaand de concrete punten die betrekking hebben op de binnenstad. De teksten zijn letterlijk overgenomen uit het bestuursprogramma.

We zetten het beleid voor gescheiden inzamelen voort. We passen Het Nieuwe Inzamelen stapsgewijs toe in de hele stad, en leren daarbij van de lessen uit wijken waar Het Nieuwe Inzamelen al is ingevoerd.

We zorgen voor meer grip op bedrijfsafval in de binnenstad en het beperken van het aantal bewegingen van inzamelwagens door de binnenstad, door in te zetten op een integraal contract met één bedrijf. We investeren in het onderhoud van het Prinsenhof en in functionele aanpassingen die nodig zijn om het complex ook in de toekomst goed te kunnen gebruiken als museum.

Een gevarieerder en kwalitatief hoogwaardig evenementenaanbod is een belangrijk onderdeel van de culturele programmering van de stad. We stellen een flexibel en doelgericht evenementenbeleid op, met aandacht voor ontwikkeling en acquisitie van evenementen die goed aansluiten bij Delft. We willen het toeristisch aanbod kwalitatief versterken en bezoekers beter over de stad spreiden.

De uitvoeringsagenda toerisme richt zich onder meer op themajaren. In 2019 is dat het Gouden Eeuwjaar, met als hoogtepunt de Pieter de Hooch-tentoonstelling in Museum Prinsenhof. Daarnaast gaat de aandacht uit naar verbeteringen op het gebied van algemene gastvrijheid,beleving van de publieke ruimte, samenwerking en netwerken, inzet op marketing,acquisitie en faciliteren van een mogelijk nieuw toeristisch product, in of nabij de binnenstad.

Voor het aantal studentenwoningen realiseren we minimaal het aantal afgesproken woningen in de Woonvisie (2.000 tot 2023).Daarnaast bereiden we ons voor op de vervangingsvraag alsgevolg van het verdwijnen van aanbod na 2022. We streven naar studentencomplexen op de Campus en in de randen eromheen, en kleinschalige huisvesting verspreid in de wijken. Het beleid dat is ingezet op het gebied van verkamering evalueren we.

In de binnenstad moet het fijn zijn om te wonen en te verblijven. Vanuit een integrale visie werken we aan een binnenstad die meer bereikbaar, leefbaar, levendig en ook in milieufactoren duurzaam is. De aanpak van stadslogistiek blijven we versterken en breiden we uit. De relatie met Stichting Centrummanagement Delft willen we blijvend versterken.

Er komt in 2021 een warmteplan voor alle wijken van Delft. Het traject hiervoor is gestart met de drie participatiebijeenkomsten voor Delft aardgasvrij. Als vervolg hierop hebben enthousiaste inwoners zich verenigd in het Platform Delft aardgasvrij. Voor wijken waar we aan de slag gaan organiseren we een wijkgericht proces, waarin we zorgen voor ondersteuning en inbreng van kennis.

De binnenstad en TU-Noord willen we ontlasten door de ontwikkeling van het volwaardig OV-knooppunt Delft Campus.

 Parkeerplekken in de garages benutten we optimaal. We onderzoeken mogelijkheden om het autoluwe gebied in de binnenstad uit te breiden, waar dit het meeste bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid. Een mogelijke uitbreiding van het autoluwplusgebied gebeurt in combinatie met het aanscherpen van het Protocol Logistiek, inzetten van stadslogistiek en afspraken over ophalen van bedrijfsafval.

Bespreking in gemeenteraad
De raadscommissie Algemeen heeft op donderdag 17 januari uitvoerig gedebatteerd over het Bestuursprogramma 2018–2022. Hoe die opgaven gerealiseerd moeten worden, daar werden door verschillende fracties vraagtekens bij gezet. Vanuit de commissie klonk dan ook een oproep aan het college om met concretere doelen en heldere streefcijfers te komen.

De leden van het college wezen in hun reacties op de verdere uitwerking van de plannen, procedures en de concretisering van de doelstellingen. Volgens wethouder Stephan Brandligt (Financiën) had het bestuursprogramma op zich laten wachten, omdat het college veel overleg heeft gevoerd in en met de stad.

De raad praat op donderdag 31 januari verder over het Bestuursprogramma 2018–2022 en de bijbehorende begrotingswijziging. De partijen kunnen dan ook hun aangekondigde moties in stemming laten brengen.

BBN
Vanuit BBN zullen wij de concrete punten uit het Bestuursprogramma en natuurlijk alle andere relevante onderwerpen de binnenstad betreffende, blijven volgen en daar waar nodig actie ondernemen.

geplaatst op
25 januari 2019
Tags: