Avond over kamerbewoning in de binnenstad

Op 2 mei vond een bijeenkomst plaats met vaste bewoners en studenten die ook deels in de binnenstad van Delft wonen. Doel van deze avond was het zoeken naar constructieve oplossingen die ervoor zorgen dat er minder overlast ervaren wordt. Het initiatief voor de avond lag bij de VSSD.

Verkamering neemt toe: naast de traditionele verenigingspanden komen daar steeds meer gewone eengezinswoningen bij: ouders die een pand voor een kind kopen, dat er samen met studievrienden in gaat wonen maar vooral ook beleggers die ontdekt hebben dat kamergewijze verhuur rendement oplevert.

Dat het onderwerp leeft bleek uit de opkomst van de avond. Er waren veel belangstellenden naar de Postzaal van ’t Postkantoor gekomen. De aftrap werd gedaan door binnenstadbewoner en hoogleraar aan de TU Delft Marja Elsinga, die ondermeer liet zien dat verkamering al lang bestaat in Delft, maar dit de afgelopen jaren heel sterk is gegroeid. De hierdoor toenemende overlast is aanleiding geweest voor de politiek de  gemeente te verzoeken de mogelijkheden tot reguleren te onderzoeken. Delft is de enige studentenstad in Nedeland zonder regulering. Als laatste benadrukte ze het belang dat de TU ook verantwoordelijkheid neemt door wonen op de campus aantrekkelijker te maken.

Hierna werd er in een aantal groepen gepraat over vijf thema’s:

  • Onderhoud en uiterlijk (tuinen, kozijnen, gordijnen) - Wat is het wensbeeld en hoe kunnen we dit samen bereiken?
  • Straatbeeld (onder andere fietsen en afval) - Wat is het wensbeeld en hoe kunnen we dit samen bereiken?
  • Geluid - Wanneer gaat het goed en wanneer niet?
  • Communicatie - Op welke manier kan de communicatie beter en welke middelen kunnen hierbij ingezet worden?
  • Overig: Parkeren en Wonen

Allerlei onderwerpen passeerden de revue, waarbij de groepjes vaak ook buiten het thema met elkaar in gesprek kwamen. Vaak bleef het bij inventariseren van meningen en van mogelijke oplossingen. Zowel bij veel studenten als bij bewoners bleek er wel een duidelijke behoefte aan regels vanuit de gemeente over verdere verkamering van panden. Om verdere overlast te voorkomen, maar ook om eigenaren van verkamerde panden aan regels te kunnen binden.

Maar het werd ook duidelijk dat er in bestaande situaties zaken moeten maar ook kunnen verbeteren. Veel studenten kwamen met suggesties over huisregels, een huisoudste, het goed instrueren van nieuwe bewoners en het onderhouden van contacten met omwonenden. Verder zou de gemeente de regels die er al wel zijn, zoals brandveiligheid, beter moeten handhaven.

Vanuit de VSSD leek het goed over ongeveer een halfjaar opnieuw bij elkaar te komen.

maatregelen vanuit de gemeente
Duidelijk werd verder dat de gemeente Delft binnenkort met een voorstel komt, dat in de woonvisie al was aangekondigd n.a.v. de toename van kamerbewoning. De verwachting is dat dat zal gaan over een vergunningplicht, waarbij om te kunnen verkameren aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan. Dat biedt veel mogelijkheden: zo kan je het al dan niet verlenen van een vergunning laten afhangen van hoog niveau geluidsisolatie, van een inpandige fietsenberging, opstelplaats voor afval, keurmerk verhuurder maar ook meetellen dat er al veel verkamerde panden in de buurt zijn. En kunnen vergunningen voor een beperkte duur worden verleend. BBN is benieuwd welke keuzes de gemeente maakt, en ziet dit met grote belangstelling tegemoet. We zien dat Delft sterk achter loopt op andere gemeenten m.b.t. regels rond verkamering, en het is tijd dat er een vergunningstelsel komt, om nieuwe potentiele overlastsituaties te voorkomen en goede huisvesting voor studenten te borgen. Dit heeft ook haast: het nieuwe collegejaar komt er al weer bijna aan.

geplaatst op
03 mei 2017