Aanpak Minder Bijplaatsingen Afval in de vuilnisbak

Het bijplaatsen van afval naast ondergrondse vuilcontainers is ook een probleem in het gebied van onze vereniging. Wij waren daarom blij met de vorige maand unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Aanpak Minder Bijplaatsingen Afval’. De motie vraagt het college met een aanpak en bijbehorende oplossingsmogelijkheden te komen om afval naast containers aan te pakken.

Er zijn diverse redenen waarom mensen afval bijplaatsen. Een daarvan is dat men niet weet dat grofvuil gratis aan huis kan worden opgehaald. De tekst op de stickers op de ondergrondse containers geeft dit niet expliciet aan, er staat “Past het niet in de container? Breng het naar de milieustraat of maak een grofvuilafspraak”. Wij begrijpen dat het zelf wegbrengen van grofvuil uit kostenoverwegingen de voorkeur geniet, maar als wij echt iets willen doen aan het oplossen van het bijplaatsen is het vermelden van het gratis aan huis kunnen laten ophalen op de containers essentieel. Wij hebben dit naar aanleiding van de motie aan de gemeente voorgesteld. Wij hebben hebben hier eerder over bericht, lees hier

Gemeentebegroting 2021
Deze maand is in de gemeenteraad de begroting 2021 besproken. Binnen het onderdeel Beheer en onderhoud openbare ruimte van het programma Schone en veilige stad zijn bezuiniging opgenomen die een bijdrage moeten leveren aan “verbetering van het begrotingssaldo”. Een daarvan is het schrappen van het gratis ophalen op afspraak van het grof huishoudelijk afval. De gemeente geeft hierbij aan te verwachten dat als gevolg van het stopzetten van het gratis ophalen van grof huishoudelijk afval er meer kosten gemaakt moeten worden voor dumpingen, maar dat hiermee rekening is gehouden in de begroting. De gemeente accepteert dus meer dumping bij de ondergrondse containers. Dit is in strijd met de een maand eerder unaniem aangenomen motie “Aanpak minder Bijplaatsen Afval”. De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft hebben bij de begrotingsbehandeling de motie “Langer gratis ophalen grof vuil” ingediend. De motie geeft aan dat in 2019 bijna negenduizend huishoudens gebruik maakten van het gratis ophalen en dat de door de gemeente voorziene kosten van extra dumping als gevolg van de maatregel, de besparingen grotendeels verloren doen gaan aan extra handhavings- en opruimingskosten. Ondertussen worden veel burgers op extra kosten gejaagd, waaronder juist ouderen en mensen zonder auto – vaak mensen die het financieel minder ruim hebben – , terwijl de afvalstoffenheffing voor hen vast niet omlaag gaat. De motie heeft het niet gehaald, zie de stemmingsuitslag boven dit artikel. De collegepartijen hebben en bloc tegen gestemd. Een maand eerder hebben deze partijen wel gestemd voor de motie ‘Aanpak Minder Bijplaatsingen Afval’. Dit is niet consequent handelen en is contraproductief ten aanzien van het oplossen van het probleem van bijplaatsen van afval bij containers. Blijkbaar is kadaverdiscipline richting college belangrijker dan geloofwaardig zijn richting de burgers. Tevens zijn geschrapt de subsidie voor de Kringloopwinkel voor het ophalen van het wit- en bruingoed, het periodiek wassen van GFT minicontainers en het opruimen van hondenpoep op hondenuitlaatstroken.

tabel

Het niet meer gratis ophalen van het grof huisvuil zal zoals verwacht leiden tot meer bijplaatsen bij containers en vervuiling van de openbare ruimte. Volgens de gemeente zullen de effectindicatoren Goede openbare ruimte zich als volgt ontwikkelen (zie ook bovenstaande tabel, klik voor vergroting): de mate waarin de openbare ruimte voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau zal vanaf het van kracht worden van de bezuinigingmaatregelen met 1 % toenemen. Dit nadat de kwaliteit van de openbare ruimte in 2020 (zonder verklaring) met 10 % is afgenomen; het percentage inwoners dat tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte blijft vanaf 2019 constant (78 %). Dit is weinig geloofwaardig en is naar onze mening je kop in het zand/container steken.

Voor de motie “Langer gratis ophalen grof vuil” klik hier.

geplaatst op
16 november 2020