Niet minder sociale woningbouw in binnenstad

De bewoners van het sociale woningbouwcomplex Paardenmarkt 19-35, waaronder een aantal van onze leden, hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over het feit dat Vestia een splitsingverzoek voor dit complex heeft ingediend. Het complex is nu als een juridisch geheel eigendom van Vestia. Splitsing van het eigendom naar individuele woningen is nodig wil Vestia de woningen kunnen verkopen.

De prestatieafspraken
De opdrachten uit de Woonvisie 2016 – 2023 zijn door de gemeente in de prestatieafspraken met de woningcorporaties voor de thema’s Nieuwbouw en transformatie en Betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid als volgt geformuleerd. 

Nieuwbouw en transformatie.
De gemeentelijke woonvisie zet in op meer evenwichtige wijken met een kwalitatief duurzame, toekomstbestendige en gevarieerde woningvoorraad door transformatie en toevoeging van woningen. Door de toevoeging van (middel)dure huur en koop én de voorgenomen verkoop/liberaliseringsprogramma’s van woningcorporaties neemt het aandeel sociale huurwoningen af. De verhouding in de Delftse woonvoorraad (exclusief studentenhuisvesting) in 2030 wordt dan circa 33% sociaal, 13% vrije sectorhuur en 53% koop.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.
De woningmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving, met kansen voor diverse doelgroepen ongeacht inkomen, leeftijd of huishoudsituatie. Hierdoor blijven wijken vitaal en is er voldoende draagvlak voor voorzieningen. In de wijken wonen doelgroepen die variëren in sociale en economische draagkracht.

Wij onderschrijven deze uitgangpunten. Echter het gemiddelde percentage sociale huurwoningen in de binnenstad bedraagt slechts 18%. Dit is duidelijk lager dan het streefgetal van 33%. Dus is er geen reden tot het verlagen van het huidige percentage sociale huurwoningen in de binnenstad. Het verlagen van het percentage sociale huurwoningen heeft een negatieve invloed op de gemêleerde bevolkingssamenstelling en leefbaarheid in de binnenstad, en is wat ons betreft niet alleen onwenselijk, maar is ook in strijd met het gemeentelijk beleid. Toch zien wij in de prestatieafspraken dat Vestia en Woonbron in de binnenstad duidelijke plannen hebben tot meer verkoop en tot splitsing ter voorbereiding op mogelijke verkoop en liberalisatie. Daarnaast is een deel van deze plannen al gerealiseerd.

Brief
Als BBN hebben wij een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders in afschrift aan de gemeenteraad. Het doel van deze brief is tweeledig:

  • het indienen van onze zienswijze ten aanzien van het voornemen tot splitsing van het complex Paardenmarkt 19-35;
  • het oproepen van de gemeenteraad, afschrift lezende, om bij de bespreking van de Prestatieafspraken Woningcorporaties 2019 op 12 maart in elk geval ook aandacht te besteden aan de plannen voor de binnenstad, hetgeen naar onze mening moet resulteren in het niet verder terugbrengen van het percentage sociale woningbouw in de binnenstad.

Voor de brief klik hier.

geplaatst op
09 februari 2019

Reacties

Door Hanny Reneman (niet gecontroleerd) op
Ik kom in elk geval 12 maart naar de commissievergadering!

Door Carola Barth (niet gecontroleerd) op
Niet alleen huizen op de Paardenmarkt, maar ik heb ook zo'n brief gekregen, wonende op het Raam!