Gratis parkeren in autoluwplus?

Sinds de pollers verdwenen zijn, staan in toenemende mate langdurig auto’s geparkeerd in het autoluwplusgebied.

Vroeger kreeg een aanvrager van een eenmalige ontheffing bij de pollerpalen een kaartje met afgiftetijd, met de mededeling dat je een kwartier binnen het gebied kon blijven.
Dat is met de nieuwe regeling waarbij de ontheffing via internet wordt aangevraagd minder duidelijk. De naam ‘dagontheffing’ voor deze eenmalige ontheffing geeft onnodige verwarring.

De verordening is wel duidelijk: houders van voertuigen kunnen een ontheffing krijgen voor halen en brengen van personen en of laden en lossen van goederen. De verordening omschrijft halen en brengen als “het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de brengplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring instappen of uitstappen van een of meerdere personen (…) gedurende de tijd die daarvoor nodig is” en laden en lossen als “het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de bezorgplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring in - en uitladen van goederen (…) gedurende de tijd die daarvoor nodig is”. Het parkeren valt hier niet onder. Parkeren is dan ook niet toegestaan in het autoluwplusgebied.
Op basis van de gemeentelijke website is het minder duidelijk dat de eenmalige ontheffing, de ‘dagontheffing’, niet bedoeld is om een vervoermiddel een hele dag toegang tot het autoluwplusgebied te geven. Dat wordt het pas na aanvraag: de aanvrager krijgt bij de bevestiging in de spelregels mee dat de ontheffing alleen bedoeld is voor laden en lossen en dat parkeren in het voetgangersgebied verboden is. Ons inziens zou de term ‘dagontheffing’ vervangen moeten worden door een ‘kwartierontheffing’, zodat de naam direct al duidelijk maakt wat de bedoeling is.

Waar het verder aan schort is de handhaving van illegaal parkeren in autoluwplus. Nu de handhavingscapaciteit is uitgebreid kan er meer aandacht aan gegeven worden. Ook kan het camerasysteem voor toegangscontrole hierbij worden ingezet door verschil tussen in- en uitrijtijd te bezien.

De gemeente kan als sanctie indien een handeling wordt verricht in strijd met de voorwaarden verbonden aan de ontheffing dan wel de door het college nader vastgestelde regels de ontheffing opschorten of intrekken. Parkeren is dus zo’n handeling. Het is wenselijk, naast de boete bij overtreding van de voorwaarden, deze sanctie ook daadwerkelijk in te zetten in het handhavingsbeleid. De bekendheid van een snelle toepassing van deze sanctie zal bovendien preventief kunnen werken op overtredingen door voertuigen met een niet-eenmalige ontheffing.

Met een duidelijkere terminologie en betere handhaving kan hopelijk voorkomen worden dat het stadsgezicht in autolouwplus verstoord wordt door geparkeerde auto’s.

geplaatst op
29 december 2017

Reacties

Door Els Kemper (niet gecontroleerd) op
Een half uur-ontheffing lijkt me reëler. Maar dan moet de kenteken-controle-auto ook door autoluw-plusgebied rijden. Je zou denken dat de kentekencomputer daar apart op ingesteld kan worden. Je zou bij de aanmelding moeten kunnen instellen hoe lang je blijft. Mag van mij zelf een uur zijn. Maar daarna mag je dan niet weer worden 'aangetroffen'. Of zoiets.